Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina 1/2018-S

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji zakup poslovnih prostora i najam stanova/foto-1-2018-s-a.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 10. prosinca 2018. godine do 10:00 sati

Na temelju Odluke ministra državne imovine Klasa: 372-01/18-01/313, Urbroj: 536-07/01-18-01 od 08. studenog 2018. godine, Ministarstvo državne imovine objavljuje
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
ZA ZAKUP NEKRETNINA
br: 1/2018-S

 
Predmet javnog poziva su nekretnine navedene u tabelarnom prikazu kako slijedi:
 
RED.
BR.
NEKRETNINA POVRŠINA POČETNA
CIJENA
GODIŠNJEG
ZAKUPA
JAMČEVINA CERTIFIKAT
1. Bivše odmaralište “Trgovci”, Gradac, zgrada na 4 etaže s pomoćnom zgradom i dvorištem, prvi red do mora. 1.540 m2 30.800,00 kn 3.080,00 kn Ruševna zgrada - nije potreban certifikat
2. Bivše odmaralište “Vila Bosanka” Gradac, zgrada, pomoćna zgrada i dvorište, prvi red do mora 1.431 m2 28.620,00 kn 2.862,00 kn Ruševna zgrada - nije potreban certifikat
3. Bivše odmaralište "Saobraćajci", Gradac, zgrada i dvorište, prvi red do mora 3.567 m2 71.340,00 kn 7.134,00 kn Ruševna zgrada - nije potreban certifikat
4. Bivše odmaralište “Građevinari”, Gradac, zgrada i dvorište, 30 m od mora 3.793 m2 75.840,00 kn 7.584,00 kn D/G
5. Bivše odmaralište “H2O”, Gradac, zgrada i dvorište uz samu morsku obalu 2.836 m2 56.720,00 kn 5.672,00 kn Ruševna zgrada - nije potreban certifikat
6. Bivše odmaralište " Mostarci", Gradac, zgrade, 6 metara od mora 1.302 m2 26.040,00 kn 2.604,00 kn Ruševna zgrada - nije potreban certifikat
7. Bivše odmaralište “Valter Perić”, Gradac, zgrada i vrt, 6 metara od mora 368 m2 7.360,00 kn 736,00 kn C
8. Ekspres restoran - Gradac, bivši restoran u centru Općine 428 m2 8.560,00 kn 856,00 kn Ruševna zgrada - nije potreban certifikat
9. Bivše odmaralište “Đuro Salaj” - Gradac, Hotel od 5 etaža, 20 m od mora 6.351 m2 127.020,00 kn 12.702,00 kn Ruševna zgrada - nije potreban certifikat
10. Bivše odmaralište “Robne kuće Beograd”
- Gradac, Hotel “Gradac”
3.292 m2 65.840,00 kn 6.584,00 kn C
11. Bivše odmaralište “HIT Podaca (Mostar)”
- Gradac, zgrada 6 m od mora
1.140 m2 22.800,00 kn 2.280,00 kn D/E
12. Bivše dječje odmaralište “Općina Vračar” - Slano, Dubrovačko primorje, kuća i dvorište u mjestu. 6.859 m2 137.180,00 kn 13.718,00 kn D
13. Bivše odmaralište “Pionir Sombor” - Rab, zgrade i dvorište uz lokalnu prometnicu obalnog pojasa 2.765 m2 55.300,00 kn 5.530,00 kn D
14. Bivše odmaralište “Partizan” - Biograd na Moru, zgrade u centru grada 9.314 m2 186.280,00 kn 18.628,00 kn D/E
15. Bivše odmaralište Hotel “Novi Sad” - Igrane, nekretnina 20 m od mora 4.436 m2 88.720,00 kn 8.872,00 kn Ruševna zgrada - nije potreban certifikat

Namjena svih nekretnina je ugostiteljsko turistička.

OPĆI PODACI:
 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 10. prosinca 2018. godine do 10 sati.
 2. Ugovor o zakupu sklapa se na rok od 30 godina.
 3. Nekretnina se daje u zakup u viđenom stanju. Potpisom Ugovora o zakupu zakupnik potvrđuje da je predmet zakupa primio u viđenom stanju i suglasan je da će ga urediti i privesti namjeni o vlasti­tom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost. Također se zakupnik odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva, s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.), bez obzira jesu li sredstva uložena sa ili bez suglasnosti zakup­odavca.
 4. Zakupnik je dužan u roku od 3 (tri) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu staviti nekret­ninu u funkciju kojoj je ista namijenjena. U slučaju opravdanog razloga Ministarstvo će izdati suglas­nost za produljenje roka uz plaćanje punog iznosa zakupnine.
 5. Zakupnik je dužan plaćati godišnju zakupninu sukladno ugovoru a prve 3 (tri) godine zakupa zakupnik je dužan plaćati zakupninu u visini od 50% iznosa zakupnine koji je postignut na natječaju.
 6. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja nekretnine te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja istih (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna, vodna naknada i drugo).
 7. Zakupnik ne može vršiti preinake nekretnine bez pisanog pristanka zakupodavca te se i u sluča­ju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka.
 8. Zakupnik ne može nekretninu dati u podzakup.
 9. Ugovor o zakupu izradit će se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“, br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16.) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
 10. Ugovor o zakupu upisat će se u teretni list u zemljišnim knjigama.
 11. Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINA KOJE SU PREDMET SUKCESIJE broj: 1/2018”
upozorenjem koje je potrebno napisati na obje strane omotnice: “NE OTVARATI do 10. prosinca 2018. godine do 10:00 sati“.
 1. Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Ministarstva državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10, dana 10. prosinca 2018. u 10:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.
 2. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
 3. Kontakt informacije radnim danom od 9 do 16 sati: 01/6448-837.
 4. Cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen je na internetskim stranicama www.imovina.gov.hri www.hgk.hr a sve ostale informacije vezane za zakup nalaze se na internetskim stranicama Minis­tarstva Državne imovine. Obavijest o objavi poziva objavit će se u Jutarnjem listu.

UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA:
 1. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu u korist Ministarstva državne imovine na račun broj HR1210010051863000160, s pozivom na broj HR64 9725-49608-OIB uplatitelja najkasnije do 07. prosinca 2018. godine.
 2. Najbolji ponuditelj mora, nakon obavijesti o prihvaćanju ponude, do potpisa ugovora dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, u visini godišnje zakupnine uvećane za PDV, izdanu u korist Ministarstva državne imovine, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Pitanje zadužnica i garancija za uredno ispunjenje ugovora uredit će se ugovorom o zakupu.
 3. Ponuditelj u nekretnini može obavljati samo označenu djelatnost koja je sukladna prostorno planskoj dokumentaciji.
 4. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju sa­mostalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe. Strane fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i strane pravne osobe mogu se javiti na javni poziv ukoliko pripadaju Europskom gospodarskom prostoru odnosno uz uvjet recipročnosti.
 5. Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 6. Neće se razmatrati ponude:
- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;
- fizičkih i pravnih osoba koji su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;
- pravnih osoba koje nisu solventne;
 1. Najpovoljnijem ponuditelju neće se vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnos­no od sklapanja ugovora o zakupu, a isto će se smatrati ukoliko najpovoljniji ponuditelj nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne postupi prema točki 2. uvjeta za podnošenje ponude, u roku od 30 dana od poziva Ministarstva. U tom slučaju sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio zakupninu veću od početne.
 2. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13, 143/14, 115/16).
 3. Nakon provedenog javnog natječaja Ministarstvo sklapa ugovor o zakupu s najboljim ponuditeljem. Ako je treća osoba u mirnom posjedu nekretnine koja je predmet javnog natječaja i ispunjava uvjete ovog javnog poziva, ta osoba ima prvenstveno pravo zakupa pod uvjetom da prihvati najvišu ponudu postignutu na natječaju.
 4. Ministarstvo državne imovine do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja i neprihvaćanja niti jedne ponude.

SADRŽAJ PONUDE:
 1. Svaka ponuda mora sadržavati naznaku da se odnosi na zakup za točno navedenu nekretninu.
 2. Ponuda fizičkih osoba mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja;
- podatak o prebivalištu
- OIB;
- presliku osobne iskaznice;
- fizička osoba nositelja registrirane djelatnosti mora dostaviti i izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz obrtnog registra
 1. Ponuda pravnih osoba mora sadržavati:
- naziv ponuditelja;
- sjedište osobe;
- OIB;
- izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra
 1. Ponuda mora sadržavati ponuđeni neto iznos zakupnine, koji ne može biti manji od navedenog početnog iznosa.
 2. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine koju je ponuditelj dužan uplatiti najkasnije do 07. prosinca 2018. godine.
 3. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.
 4. Izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2, ne stariji od 30 dana;
 5. Broj računa prema IBAN konstrukciji računa za povrat jamčevine.
 6. Ime i prezime, broj telefona, e-mail osobe za kontakt.
 7. Potvrde, uvjerenja, izvadci i druga dokumentacija ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno u ovom javnom pozivu.
 8. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržava i ne vraća ponuditelju.
 9. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke suklad­no ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.


Cijeli tekst natječaja s popisom nekretnina, opisom i fotografijama

Raspored pregleda nekretnina
 
  

Pisane vijesti