Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 4/18

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 30. studenog 2018. godine do 12:00 sati

Na temelju Odluke Ministarstva državne imovine, KLASA: 372-01/18-01/312, URBROJ: 536-03-01-02/01-18-02 od 8. studenog 2018. godine, trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA 4/18
 
Predmet javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:
 
Broj Oznaka Grad Ulica i broj Površina (m²) Položaj Početna mjesečna neto zakupnina (kn) Jamčevina (kn) Djelatnost Razred oznaka energetskog certifikata Vrijeme i datum pregleda
1. PP1049 ZAGREB ANTUNA BAUERA 29 (UGAO S KRALJA ZVONIMIRA 11) 90,00 ulično prizemlje zgrade 3.315,20 9.945,60 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost C 14:00  22.11.2018.
2. PP1051 ZAGREB ANTUNA BAUERA 9 16,50 prizemlje uli. stam.pos.zgr. 825,66 2.476,98 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost C 13:00  22.11.2018.
3. PP1064 ZAGREB ANTUNA ŠOLJANA 33 48,44 lokal br. 9 prizemlje i skladište 9. u podrumu 1.647,44 4.942,32 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost D 9:00  22.11.2018.
4. PP1111 ZAGREB BOŠKOVIĆEVA 18, PALMOTIĆEVA 36 32,68 ulično prizemlje 1.635,31 4.905,92 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost C 14:00  20.11.2018.
5. PP1168 ZAGREB DOMJANIĆEVA 1 30,00 ulično prizemlje 1.876,50 5.629,50 ugostiteljska, trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost C 9:00  20.11.2018.
6. PP1169 ZAGREB DOMJANIĆEVA 23 19,70 ulično prizemlje 985,79 2.957,36 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost D 10:00  20.11.2018.
7. PP1289 ZAGREB GUNDULIĆEVA 9, VARŠAVSKA 13 46,54 prizemlje ulične zgrade 5.045,87 15.137,60 ugostiteljska, trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost D 12:00  21.11.2018.
8. PP1377 ZAGREB ILICA 220 24,81 prizemlje ulične zgrade 843,79 2.531,36 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost B 10:00  22.11.2018.
9. PP2574 ZAGREB KRAJIŠKA 34 28,00 prizemlje ulične zgrade 1.401,12 4.203,36 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost D 12:00  22.11.2018.
10. PP1578 ZAGREB KRIŽANIĆEVA 15 19,00 ulično prizemlje-ulaz iz Višeslava 950,76 2.852,28 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost E/E 13:00  20.11.2018.
11. PP1748 ZAGREB MIŠKECOV PROLAZ 1-3, PROLAZ SESTARA BAKOVIĆ 1 I 3 11,65 ulično prizemlje zgrade 1.263,09 3.789,28 ugostiteljska, trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost F/C 11:00  21.11.2018.
12. PP1772 ZAGREB NOVA VES 1 I POTOK 77 21,86 prizemlje ulične zgrade 1.544,19 4.632,57 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost G/F 9:00  23.11.2018.
13. PP1951 ZAGREB RADIĆEVA 3 10,23 prizemlje dvorišne zgrade 887,35 2.662,05 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost D/B 10:00  21.11.2018.
14. PP1957 ZAGREB RADIĆEVA 36 19,33 ulično prizemlje 1.706,84 5.120,52  ugostiteljska, trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost D 9:00   21.11.2018.
15. PP2089 ZAGREB TRATINSKA 15 39,85 dvorišno prizemlje zgrade 677,65 2.032,95 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost E 13:00  21.11.2018.
16. PP2099 ZAGREB TRATINSKA 43 32,62 prizemlje i podrum ulične zgrade 1.387,00  4.161,01 ugostiteljska, trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost E 14:00  21.11.2018.
17. PP2163 ZAGREB TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14, KNEZA MISLAVA 17 17,80 prizemlje ulične zgrade 1.113,39 3.340,17 ugostiteljska, trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost C 12:00  20.11.2018.
18. PP6652 ZAGREB VINOGRADSKA CESTA 48 33,58 prizemlje zgrade 1.142,06 3.426,17 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost G/F 11:00  22.11.2018.
19. PP2232 ZAGREB VLAŠKA 94A 50,00 prizemlje zgrade 3.127,50 9.382,50 ugostiteljska, trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost D 10:00  23.11.2018.
20. PP2258 ZAGREB ZVONIMIROVA 24 21,00 ulično prizemlje zgrade 1.050,84 3.152,52 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost D 11:00  20.11.2018.


ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 30. studenog 2018. godine do 12:00 sati, na adresu: DRŽAVNE NEKRETNE d.o.o., Planinska 1, Zagreb
 
Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Dežmanova 10, Zagreb na dan 30. studenog 2018. godine u 13:00 sati.
 
Informacije o natječaju: radnim danom od 9 do 11 sati na brojeve telefona: 01/6346-312 i 01/2079-176
 
 1. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Uprava trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. 
 2. Potpisom ugovora o zakupu poslovnoga prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.
Zakupnik ne može vršiti popravke poslovnog prostora bez pisanog pristanka zakupodavca te se neovisno od pristanka zakupodavca odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.). Izuzetak su slučajevi određeni posebnim aktima DRŽAVNIH NEKRETNINA d.o.o.
Zakupnik preuzima obvezu naknade eventualne štete uzrokovane zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja popravaka.
 1. Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora.
Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor.
 1. Osim zakupnine, zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnoga prostora (redovno održavanje, manji popravci instalirane opreme, uređaja i unutarnjih instalacija, čišćenje poslovnoga prostora, soboslikarski radovi, popravci svih oštećenja koja su prouzročena krivnjom zakupnika, kao i drugi troškovi manjih preinaka kojima se ne mijenja konstrukcija, raspored, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora).
 2. Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna naknada, vodna naknada i drugo).
 3. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup. Ako poslovni prostor bude dan u podzakup ili ako zakupnik sklopi pravni posao s trećom osobom kojim se utječe na korištenje poslovnoga prostora, ugovor o zakupu raskida se po sili zakona sukladno članku 44. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18).
 4. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) i svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
 5. Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: naziv i adresa na koju se ponuda odnosi (navedena u javnom natječaju), zatim tekst:
“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU - NE OTVARATI” - REDNI BROJ PROSTORA -OZNAKA PROSTORA (potrebno naznačiti redni broj pod kojim je u javnom natječaju naveden poslovni prostor, odnosno  naznaku/oznaku poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi).
 
 1. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Dežmanova 10, Zagreb, na dan 30. studenog 2018. godine u 13:00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe.
 2. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje te će biti vraćene Ponuditelju. 
 3. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu za jedan te isti poslovni prostor te će se u slučaju kad isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti prostor, valjanom smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene zakupnine.
 4. Prostori se daju u zakup u viđenom stanju, izuzev poslovnog prostora pod rednim brojem 14., s obzirom da su stvari u tom poslovnom prostoru predmet sudske ovrhe te će prostor od istih osloboditi do dana primopredaje nekretnine zakupniku.
 
OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA
           
 1. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist DRŽAVNIH NEKRETNINA d.o.o., na račun broj HR0223900011100807245, s pozivom na broj 21471-118-broj poslovnog prostora (broj poslovnog prostora je broj iz gornje tablice, a odnosi se na redni broj poslovnog prostora za koji se daje ponuda).
 2. Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća. Jamčevina će se uračunati u beskamatni polog za plaćanje zakupnine i drugih troškova sukladno ugovoru o zakupu. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu ponude, a prije sklapanja ugovora uplatiti razliku iznosa do visine tri ponuđene zakupnine uvećan za PDV na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka ugovora
ili
dostaviti bankarsku garanciju u visini tri mjesečne zakupnine uvećane za PDV i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., plativu na "prvi poziv" i "bez prigovora", izdanu od poslovne banke, s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza.
Ukoliko ponuditelj dostavi bankarsku garanciju, trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. vratit će mu jamčevinu.
Ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina se vraća.
 
 1. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16).
 2. Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru djelatnosti navedenih u javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora.
 3. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe.
 4. Ukoliko je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 dana izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji je podnijela ponudu. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom i objavom na internetskim stranicama trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., a ukoliko se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća.
 5. Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 7 dana po primitku obavijesti/poziva dostave nove ponude na način da u zatvorenoj omotnici dostave novu ponudu. U ovom slučaju ponuditelji će biti pozvani na dostavu novih ponuda poštom ili elektroničkom poštom i objavom na stranici trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
 6. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj izrijekom odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, te ukoliko nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne postupi sukladno točki 2. Općih uvjeta za podnošenje ponuda, jamčevina mu se ne vraća.
Ukoliko se iz ponašanja najpovoljnijeg ponuditelja može zaključiti da nema namjeru sklapanja ugovora (ne odaziva se na pozive na kontakt koji je naveo u ponudi, ne zaprima pošiljke poslane na adresu iz ponude, ne odgovara na e – mailove na e – mail adresu iz ponude) i ako ugovor zbog njegove pasivnosti ne bude sklopljen u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, smatrat će se da je odustao od ponude, odnosno od sklapanja ugovora te mu se jamčevina ne vraća.
U gore navedenim slučajevima sklapanje ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu ponudu, pod uvjetima iz njegove ponude, uz rok od 5 dana za očitovanje.
 
 1. Neće se razmatrati ponude:
- fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja
- fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja, stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i Državne nekretnine d.o.o.
 1. Ukoliko iz dostavljene dokumentacije proizlazi da ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu nije solventan, trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zadržava pravo ne izabrati istog kao najpovoljnijeg ponuditelja.
SADRŽAJ PONUDE
 
 1. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezana i mora sadržavati.
- oznaku poslovnog prostora (redni broj objave, šifra objekta, adresa)
- ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, OIB (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te e – mail adresu i broj telefona radi kontakta,
- presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost)
- presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je oglašena (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik)
- specifikacija (opis) djelatnosti koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašenih djelatnosta,
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, ne manji od oglašenog u javnom natječaju
- broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne stariji od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja, kao i izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na  pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)

 

 1. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja, a koji je ponudi priložio presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra odnosno presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra, da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena.
 2. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zadržava pravo pozvati ponuditelja prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, da dostavi dokaze o bonitetu i solventnosti. Ukoliko u ostavljenom roku pozvani ponuditelj ne dostavi traženi izvornik ili ovjerenu presliku, smatrat će se da je odustao od ponude.
 3. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati.
 4. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju. 
 5. Ponude pristigle nakon vremena za otvaranje ponuda naznačenog u javnom natječaju, ponude koje nisu u skladu s uvjetima natječaja, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom natječaju) i uvjetne ponude neće se razmatrati.
 6. Ministarstvo državne imovine sve do sklapanja ugovora o zakupu zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude za zakup. 
 7. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica Ministarstva državne imovine i internetskih stranica trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili e – maila na adrese navedene u ponudi.

Poveznica na natječaj objavljen na stranicama Državnih nekretnina d.o.o.

Pisane vijesti