Održano prvo predstavljanje srednjoročne podatkovne i programske nadogradnje Registra državne imovine

Slika /arhiva-midim//slike/Registar Imovine.jpg

U organizaciji Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, 14. lipnja ove godine održan je radni međusektorski sastanak u svrhu predstavljanja srednjoročnog projekta izgradnje i implementacije Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) kao višefazne podatkovne i programske nadogradnje postojećeg Registra državne imovine.
 
Višegodišnji projekt ISUDIO (u tijeku) ima za cilj omogućiti razvidan uvid u opseg i strukturu državne imovine i s njom povezan standardiziran skup ažurnih i autentičnih fizičkih, pravnih te ekonomsko-financijskih značajki/atributa, osigurati veću vjerodostojnost i validnost, ali i sistemsku kontrolu podataka, te u dugom roku omogućiti transformaciju Registra državne imovine iz administrativnog u upravljački (korisnički orijentiran) sustav. Nositelj projekta je Državni ured za upravljanje državnom imovinom, a projekt je i instrument realizacije reformske mjere redefiniranja pojma i opsega sveobuhvatne evidencije državne imovine u Nacionalnom programu reformi 2016.
 
Projektom se prvenstveno potiče multidisciplinarni pristup unaprjeđenja postojećeg sustava i kontinuirana suradnja s obveznicima dostave podataka u Registar i dionicima procesa upravljanja državnom imovinom. Stoga je za istaknuti da je radnom sastanku i predstavljanju 14. lipnja  prisustvovalo 70-ak predstavnika različitih tijela državne uprave, trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska i drugih institucija, a koji su prepoznali vrijednost projekta, uložili napor i aktivno se uključili u raspravu u svezi ovog korisnog i primjenjivog podatkovnog i sustavnog rješenja. U sklopu sastanka predstavljene su ključne aktivnosti na projektu, prikazan je podatkovni model, te aplikativni dio rješenja. Daljnje aktivnosti na projektu pretpostavljati će i održavanje stručnih radionica za obveznike dostave podataka u Registar državne imovine.
 
Međunarodni trendovi ukazuju da je upravo formiranje cjelovite baze podataka o pojavnim oblicima državne imovine prvi korak u skupu reformi financijskog upravljanja u javnom sektoru. Utvrđivanje relevantnih regulatorno-organizacijskih te ekonomsko–financijskih značajki koje će udovoljiti informacijskim potrebama i zadaćama javnog menadžmenta u području upravljanja državnom imovinom postavlja se kao nužnost.
 
Detaljnije o Registru državne imovine i aktivnostima srednjoročne podatkovne i programske nadogradnje Registra u tijeku (projekt ISUDIO) može se pogledati na mrežnim stranicama Državnog ureda https://mpgi.gov.hr/old/istaknute-teme/objavljen-registar-drzavne-imovine/1349https://mpgi.gov.hr/old/registar-drzavne-imovine/1461 
Aktivnosti na projektu ISUDIO i ciljevi koji se žele postići obuhvaćeni su strateškim i planskim dokumenata DUUDI-ja:
https://mpgi.gov.hr/old/UserDocsImages/dokumenti/Izvjesca/Revidirani%20strate%C5%A1ki%20plan%
20Dr%C5%BEavnog%20ureda%20za%20upravljanje%20dr%C5%BEavnom%20imovinom%20za%
20razdoblje%202016-2018.pdf

 

Pisane vijesti