Rješavanje imovinskopravnih odnosa pred DUUDI u svrhu prijave projekata za korištenje sredstava strukturnih instrumenata EU

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/09/file0001845175736.jpg
Republika Hrvatska je stupanjem u članstvo Europske unije počevši od 01. srpnja 2013. godine, u mogućnosti korištenja Strukturnih i Kohezijskih fondova, koji su namijenjeni postizanju ujednačenog razvoja svih država, odnosno regija Europske unije, te financiranju provedbenih aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkih prometnih politika. S tim u vezi, obavještavamo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i druge pravne i fizičke osobe, koji su podnositelji zahtjeva za rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske pred Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom u svrhu apliciranja projektnih prijedloga na fondove Europske unije, da, sukladno očitovanju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, KLASA: 940-02/13-01/13, URBROJ: 538-05-2/0412-13-2 od 13. rujna 2013. godine, stjecanje prava vlasništva nad zemljištem nije isključivi preduvjet za podnošenje projektnih prijedloga te da se imovinskopravni odnosi između Republike Hrvatske i podnositelja prijedloga mogu riješiti i primjenom propisa kojima se uređuju instituti ograničenih stvarnih prava na tuđoj stvari. Dakle, prijavitelji u projektima koji obuhvaćaju trošak kupnje zemljišta (riječ je o uvjetno prihvatljivom trošku) ili čija provedba ovisi o kupnji zemljišta ili ostvarivanju nekog prava na istome, u pravilu, ukoliko drukčije nije određeno u Uputama za prijavitelje na pojedini natječaj, moraju u trenutku zaključenja postupka odabira, odnosno usvajanja odluke o financiranju, biti vlasnici zemljišta ili na istom imati pravo koje im jamči pristup zemljištu kroz određeno vremensko razdoblje. Stoga, imovinskopravni odnosi na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu apliciranja projektnih prijedloga na fondove Europske unije, rješavat će se, u pravilu, primjenom instituta stvarnog prava koje za vlasnika zemljišta predstavlja najmanji teret.  

Pisane vijesti