Tabularna izjava za uknjižbu prava vlasništva sukladno čl.78 ZURDI

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/09/949015_18889433-2.jpg
Sukladno članku 78. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/2013) koji glasi: (1) Ako su treće fizičke ili pravne osobe u dobroj vjeri stekle pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, a nekretnine su stečene temeljem raspolaganja od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, putem javnog natječaja, smatra se da su treće osobe te nekretnine stekle neposredno od Republike Hrvatske, a Republika Hrvatska je ovlaštena ostvarivati svoja prava obveznopravnim zahtjevom protiv jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. (2) Državni ured će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev treće osobe, istoj izdati tabularnu izjavu podobnu za uknjižbu prava vlasništva na njezino ime. Sve fizičke ili pravne osobe iz ovog članka mogu podnijeti zahtjev za izdavanje tabularne izjave podobne za uknjižbu prava vlasništva na njezino ime Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova ulica 10, Zagreb. Zahtjev treba sadržavati (originali ili ovjerene kopije): a) pisani zahtjev osobe s kontaktima, b) ugovor o kupoprodaji, c) zemljišno-knjižni izvadak, d) posjedovni list, e) dokaz o uplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene f) svu dokumentaciju iz javnog natječaja g) potvrdu ministarstva nadležnog za poslove šumarstva da se predmetna čestica ne smatra šumom/šumskim zemljištem ili rješenje da se izdvaja iz šumsko-gospodarske osnove šumskog gospodarskog područja Republike Hrvatske s klauzulom pravomoćnosti Originalni dokumenti će biti vraćeni podnositelju zahtjeva prilikom izdavanja tabularne izjave.  

Pisane vijesti