Uklanja se bespravna gradnja na otoku Braču

Građevinska inspekcija počinje danas s uklanjanjem bespravne gradnje na otoku Braču. Uklanja se bespravno sagrađeni objekt u naselju Škrip (na lokaciji k.č.br. 1192/1 i 1192/2 k. o. Škrip).

Riječ je o prizemnici dimenzija 6,5 x 4 metra, visine 3 metra s dvostrešnim krovom, nadstrešnici dimenzija 13,5 x 5 metara te ostalim objektima na čestici (otvoreno ognjište, betonski plato, zid…). Pošto vlasnik odnosno investitor nije sam uklonio bespravnu gradnju sada će to učiniti ugovorna tvrtka građevinske inspekcije o njegovom trošku. Predviđa se da će uklanjanje navedenog objekta trajati dva dana.


Pisane vijesti | Informacija | Građevinska inspekcija