EOTA

Europska organizacija za tehnička dopuštenja (European Organisation for Technical Approvals (EOTA)) sastoji se od ovlaštenih osoba koje su države članice Europske unije i države EFTA-e ovlastile (Approval Body) za izdavanje europskih tehničkih dopuštenja (European Technical Approvals (ETAs)).

Europsko tehničko dopuštenje je tehničko dopuštenje koje je donijela ovlaštena pravna osoba ili druga ovlaštena osoba članica Europske organizacije za tehnička dopuštenja. Početkom pune primjene Uredbe (EU) br. 305/2011, prestaju se izdavati Europska tehnička dopuštenja, a počinju se izdavati Europske tehničke ocjene. Temeljem članka 66. Uredbe (EU) br. 305/2011 proizvođači i uvoznici smiju upotrebljavati Europska tehnička dopuštenja izdana u skladu sa člankom 9. Direktive 89/106/EEZ prije 1. srpnja 2013. godine kao Europsku tehničku ocjenu tijekom perioda valjanosti tih dopuštenja.

Europska tehnička ocjena

Prema odredbi članka 26. Uredbe (EU) br. 305/2011 europsku tehničku ocjenu izdaje tijelo za tehničko ocjenjivanje (Technical Assessment Body (TAB)) na zahtjev proizvođača te na temelju europskog dokumenta za ocjenjivanje (European Assessment Document (EAD)).