Tijela
 
Usklađeno područje
Prijavljena tijela

Postupak prijavljivanja tijela za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava provodi upravno tijelo za prijavljivanje. Na području građevnih proizvoda upravno tijelo za prijavljivanje je, Sektor za graditeljstvo, Uprave za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zahtjev za provjeru ispunjavanja zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 i postupak prijave prema Europskoj komisiji podnosi se Ministarstvu koje je imenovano upravnim tijelom za prijavljivanje.

Prijava (notification) je postupak kojim upravno tijelo za prijavljivanje obavještava Europsku komisiju i države članice EU o tijelima koja provode zadaće treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

Prijavljeno tijelo (Notified Body) je tijelo koje je prijavljeno Europskoj komisiji i državama članicama EU i kojem Europska komisija dodjeljuje četveroznamenkasti identifikacijski broj.

Europska komisija potvrđuje podnesenu prijavu u roku propisanom člankom 48. stavak 5. Uredbe (EU) br. 305/2011.  Budući da se prijavljivanje temelji na akreditaciji, propisano je da se prijava potvrđuje u roku od dva tjedna, osim ako Europska komisija ili druga država članica ne podnesu primjedbe.

Kada Europska komisija potvrdi prijavu, podnositelj zahtjeva može započeti s obavljanjem zadaća prijavljenog tijela za područje proizvoda prema izdanom rješenju. Kada se neki podnositelj zahtjeva prijavljuje prvi puta, Europska komisija tom podnositelju zahtjeva dodjeljuje četveroznamenkasti identifikacijski broj.

Pristup registru prijavljenih tijela moguć je s internetske stranice NANDO baze podataka, dok se evidenciji hrvatskih prijavljenih tijela može pristupiti s internetske stranice Ministarstva. 

Službeni obrasci :
Obrazac zahtjeva za provođenje zadaća treće strane (docx)
 

Imenovana tijela - TAB-ovi
 

Prema odredbi članka 26. Uredbe (EU) br. 305/2011 europsku tehničku ocjenu izdaje tijelo za tehničko ocjenjivanje - Technical Assessment Body (TAB) na zahtjev proizvođača te na temelju europskog dokumenta za ocjenjivanje - European Assessment Document (EAD).

Postupak imenovanja tijela za provedbu ocjenjivanja i izdavanja europske tehničke ocjene za jedno ili više područja proizvoda iz Tablice 1. Priloga IV. Uredbe (EU) br. 305/2011 provodi upravno tijelo za imenovanje. Na području građevnih proizvoda upravno tijelo za imenovanje je, Sektor za graditeljstvo, Uprave za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zahtjev za provjeru ispunjavanja zahtjeva iz Tablice 2. Priloga IV. Uredbe (EU) br. 305/2011 podnosi se Ministarstvu.

Pristup registru TAB-ova moguć je s internetske stranice NANDO baze podataka.

Neusklađeno područje

Odobrena tijela

Odobreno tijelo je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja na temelju rješenja izdanog od strane Ministarstva graditeljstvo i prostornoga uređenja provodi zadaće treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.

Ministarstvo svakom odobrenom tijelu dodjeljuje identifikacijski broj te na svojim službenim internetskim stranicama javno objavljuje popis odobrenih tijela, uključujući dodijeljene im identifikacijske brojeve i zadaće treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda koje su im odobrene.

Izjednačavanje ovlaštenja

Prema odredbi članka 14. Uredbe o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (Narodne novine, br. 46/13) ovlaštenja dana temeljem članka 31. i 38. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 86/08 25/13) izjednačuju se s rješenjima iz članka 13. te Uredbe na način:

  • ovlaštenje za provođenje radnji ispitivanja građevnih proizvoda izjednačava se s rješenjem za ispitni laboratorij za radnje određivanje tipa proizvoda,
  • ovlaštenje za provođenje radnji ispitivanja građevnih proizvoda koje se odnosi na ispitivanja glede požara, buke odnosno opasnih tvari izjednačava se s rješenjem za ispitni laboratorij za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke odnosno emisija opasnih tvari,
  • ovlaštenje za radnje početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje, ovlaštenje za radnje stalnog nadzora, procjene i ocjenjivanja  tvorničke kontrole proizvodnje te ovlaštenje za izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje izjednačava se s rješenjem za tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, i
  • ovlaštenje za izdavanje potvrde o sukladnosti izjednačava se s rješenjem za tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava proizvoda.
 


Imenovana tijela

Imenovano hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (HTTO) je pravna osoba koja na temelju rješenja izdanog od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja provodi ocjenjivanje i izdavanje hrvatske tehničke ocjene za jedno ili više područja proizvoda.

Ministarstvo elektroničkim sredstvima javno objavljuje popis HTTO-a naznačujući područja proizvoda za koja su imenovani. (Popis u izradi)

Izjednačavanje ovlaštenja

Prema odredbi članka 22. Uredbe o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (Narodne novine, br. 46/13) ovlaštenja dana temeljem članka 25. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 86/08 25/13) izjednačuju se s rješenjem iz članka 21. te Uredbe na način da se ovlaštenje za donošenje tehničkih dopuštenja izjednačava s rješenjem za provedbu ocjenjivanja i izdavanja Europske tehničke ocjene, a u skladu s pravilima izjednačavanja ovlaštenja koja pravila su uređena Prilogom II. te Uredbe.


 
Ovlaštene osobe do 1. srpnja 2013.
NAPOMENA: Ove tablice prikazuju podatke o OVLAŠTENIM OSOBAMA  do 01. srpnja 2013. godine.

Podaci iz ovih tablica služe informativno u cilju provjere podataka izdanih isprava/dokumenata do 01. srpnja 2013. godine: izvještaja o ispitivanju, potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje i potvrda o sukladnosti.
 
Evidencija ovlaštenih osoba za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti građevnih proizvoda 
Evidencija ovlaštenih osoba za obavljanje poslova izdavanja potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje građevnih proizvoda
Evidencija ovlaštenih osoba za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda