e-usluge

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je organiziran kao sustav samostalnih funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka koji se mogu međusobno povezivati.

Modulima i podacima pristupa se kroz geoportal ISPU-a na adresi https://ispu.mgipu.hr/  
 
e-usluge koje se razvijaju i nadograđuju su:
 
 • Geoportal
 • ISPU-lokator
 • eNekretnine
 • eKatalog s eRegistrom prostornih planova 
 • ePlanovi
 • eDozvola
 • eInvesticije
 • eProstorna inspekcija
 • eEnergetski certifikat
 • ePlanovi editor
 • eGrađevinski dnevnik 

Geoportal 

Geoportal ISPU-a centralno je mjesto za prikaz i pregled javno dostupnih prostorno-planskih i drugih prostornih slojeva, podataka i informacija iz modula ISPU-a i drugih izvora te točka pristupa modulima ISPU-a. Sadrži alate za upravljanje prikazom (interaktivna karta), pretraživanje te ispis prikazanog sadržaja. Radi na web-sučelju, čime se za računala korisnika ne postavljaju posebni zahtjevi, osim stabilne i propusne internetske veze. Pristup geoportalu ISPU-a je u načelu javan, osim pristupa dijelovima modula koji služe za unos i/ili verifikaciju podataka i koji su dostupni ovlaštenim korisnicima iz državnih i javnih institucija u skladu s njihovim nadležnostima. 

Moduli ISPU-a zasebna su računalna rješenja koja su po potrebi funkcionalno povezana radi međusobne komunikacije te razmjene ili zajedničkog korištenja podataka. Osim razmjene podataka između modula ISPU-a, na geoportalu je, kroz izbornik NIPP, omogućen prikaz i pregled prostornih slojeva i iz drugih izvora, npr. onih koji se stvaraju izvan modula ISPU-a u Ministarstvu i zavodima za prostorno uređenje ili u drugim institucijama koje su razvile mrežne usluge za podatke iz svoje nadležnosti. Na istom mjestu omogućen je pristup mrežnim uslugama pregleda (WMS) i preuzimanja (WFS) razvijenim unutar ISPU-a, kojima se podaci iz ISPU-a učitavaju u druge informacijske sustave ili u GIS-aplikacije na računalima korisnika.

U okviru projekta bit će uvedena dodatna poboljšanja i napredne funkcije geoportala ISPU-a te novi korisnički alati.

ISPU lokator

ISPU lokator je alat za georeferenciranje odnosno pridruživanje geografskih koordinata ili pravokutnih koordinata u određenoj kartografskoj projekciji pojedinim alfanumeričkim podacima iz više modula ISPU-a, ali i drugih baza podataka, čime se omogućava prikaz njihovih lokacija na interaktivnim kartama, preklapanje s drugim prostornim slojevima te različiti prostorni upiti i analize. 

Reinženjeringom i nadogradnjom u okviru ovog projekta ISPU lokator će se ubrzati i osuvremeniti, uvest će se novi alati, a korisnicima će se omogućiti i prikaz većeg broja skupova prostornih podataka i podloga s područja cijele Republike Hrvatske, čime će se unaprijediti poslovni procesi unutar modula ISPU-a i olakšati rad njihovim korisnicima na unosu i ažuriranju podataka. 

Modul se koristi od 2015. godine, a njegova nadogradnja planirana je za prvi kvartal 2022. godine.

eNekretnine

Modul eNekretnine je sustav i platforma za korištenje podataka na tržištu nekretnina i području procjene vrijednosti nekretnina sa vođenjem, održavanjem i nadogradnjom informacijske baze podataka. Sastoji se od zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti.  

Zbirka kupoprodajnih cijena je evidencija o ostvarenom prometu na tržištu nekretnina na području županije, Grada Zagreba, odnosno velikoga grada. U zbirci se nalaze evaluirani podaci koje unose službenici upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikog grada koristeći svu relevantnu dokumentaciju i arhive (prostorni planovi, izdani akti, zemljišne knjige, katastar, dr.). Sadrži podatke o raznim vrstama nekretnina: stan, kuća, poslovni prostor, poslovna zgrada, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište itd.. 

Plan približnih vrijednosti je kartografski prikaz cjenovnih blokova na području županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada na osnovi približnih vrijednosti zemljišta. Početno stanje plana izrađuje Ministarstvo, na osnovi analize i evaluacije početnih podataka o realiziranim kupoprodajama nekretnina evidentiranima u zbirci. 

Sustav eNekretnine i podatke koriste ministarstva, procjenitelji, upravna tijela i povjerenstva JLP(R)S, javni bilježnici, dr.

Modul se koristi od 2015. godine.

eKatalog s eRegistrom prostornih planova

Modul eKatalog objedinjuje funkcionalnosti registra prostornih planova i kataloga metapodataka i omogućava pronalaženje podataka o prostornim planovima, ali i samih prostornih planova ili njihovih dijelova. U funkciji je od 2013. godine i podaci se u njemu kontinuirano dopunjuju i ažuriraju.

eKatalog je povezan s eDozvolom, kako bi korisnicima eDozvole bio dostupan uvijek ažuran popis prostornih planova za potrebe izdavanja akata za gradnju. Katalog sadrži više od 9.200 metapodataka, od kojih je verificirano i dostupno javno i u eDozvoli oko 6.770.

eKatalog je nadograđen 2020. Više o nadogradnji.

U budućnosti će se eKatalog integrirati s ePlanovima, a po potrebi i s drugim modulima ISPU-a. Osim prostornih planova, putem eKataloga dostupna je i druga dokumentacija o prostoru.

ePlanovi

Modul ePlanovi je najsloženija usluga ISPU-a u koju će se unositi prostorni slojevi i pripadajuće odredbe prostornih planova na snazi i u izradi, u propisanim formatima, strukturirani prema pravilnicima o prostornim planovima i utvrđenom modelu podataka nastali u modulu ePlanovi editor. Osim toga, unosit će se metapodaci i prateća dokumentacija o postupku izrade i donošenja planova koji je propisan Zakonom o prostornom uređenju.

Do sad su uspostavljene temeljne funkcionalnosti ePlanova: prikaz i upravljanje prostornim slojevima, skupno i pojedinačno ažuriranje atributa, obrasci za unos metapodataka o postupku izrade i donošenja planova, objava planova na GEOportalu ISPU-a, kao i arhiviranje prostornih planova i dr. 

Ovim projektom nadogradit će se ili povezati s ePlanovi - editorom neke od postojećih funkcionalnosti te ugraditi nove: npr. za ispis službenih karata prostornih planova, generiranje odluka o donošenju plana, izrade izvještaja i dr. 
U prvoj fazi, do kraja 2015. godine, uspostavljene su temeljne funkcionalnosti ePlanova, a u sljedećim fazama, a sljedećim faza razvoja 2021. i 2022. godine biti će ugrađene dodatne funkcionalnosti.

eDozvola

Putem sustava "eDozvola" zahtjevi za izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina mogu se popuniti elektroničkim putem kao i pratiti status predmeta. U primjeni je od 2014. godine. Podnositelji zahtjeva putem javnog portala mogu ispuniti sve potrebne podatke, omogućeno je dodavanje priloga i projekata te u svakom trenutku mogu vidjeti u kojoj je fazi rješavanje njihovih  zahtjeva. 

U međuvremenu je sustav nadograđen na način da je eDozvola integrirana u sustav e-Građani, a uskoro se očekuje i e-Poslovanje i e-Pristojbe, uvedeno je digitalno potpisivanje, elektronička oglasna ploča za javnost kao i  elektronička oglasna ploča za ovlaštene korisnike. Time je sustav u potpunosti prilagođen elektroničkom poslovanju. Projektom je predviđena i uspostava servisa koji će povezati sustav eDozvola sa elektroničkim sustavima uredskog poslovanja Ministarstva, županija i gradova.

Do početka 2017. godine, u rad eDozvole su se uključila sva upravna tijela koja izdaju akte za gradnju u RH. Tijekom 2016. godine eDozvola je nadograđena, a tijekom 2018. provedene su daljnje aktivnosti razvoja radi poboljšanja rada, učinkovitijeg povezivanja dijelova sustava u cjelinu, te povezivanje sustava drugih javnopravnih tijela kao potpuno funkcionalnih dijelova eDozvole.

Planiranom petom fazom nadogradnje eDozvole modul će se nadograditi podmodulom eGrađevinski dnevnik čija je zadaća praćenje procesa građenja od dobivanja građevinske dozvole i prijave gradilišta do tehničkog pregleda izgrađene građevine.  

Tijela koja prate proces su: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, županijski i lokalni uredi, Državni inspektorat (Služba građevinske inspekcije) te Inspekcija rada. Sustav je u fazi razvoja.

eInvesticije

Modul eInvesticije zamišljen je kao geoportal za investitore, koji će pružiti informaciju o potencijalnim lokacijama investicijskih projekata i procedurama za realizaciju investicijskog projekta.

Pri tome će se koristiti prostorni podaci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iz nove generacije prostornih planova (modul ISPU-a ePlanovi) u pogledu namjene prostora i uvjeta gradnje, kao i prostorni podaci iz baza podataka drugih institucija (podaci iz katastra i zemljišnih knjiga, utvrđeno pomorsko dobro, zaštićena područja itd). 

Ti prostorni podaci će se vezati za pojedinačne zakonske procedure, kako bi investitor dobio točnu i cjelovitu informaciju za realizaciju nekog investicijskog projekta.

eProstorna inspekcija

Modul eProstorna inspekcija ima za zadaću u suradnji sa svim gradovima i općinama na području Republike Hrvatske vršiti nadzor prostora pomoću satelitskih snimaka a u cilju zaštite prostora od devastacije (nelegalna odlagališta otpada, devastacija obale itd.), nelegalne gradnje i ostalog. 
Ciljevi uspostave eProstorne inspekcije su upravljanje, vrednovanje i praćenje promjena u prostoru na razini Republike Hrvatske te stvaranje preduvjeta za daljnje nadogradnje rješenja u smislu povezivanja i razmjene podataka s drugim poslovnim rješenjima u vlasništvu Ministarstva. Izradom i implementacijom traženog rješenja, omogućit će se ostvarivanje sljedećih ciljeva: 
 • uspostava  jedinstvene točke pristupa podacima promjena u prostoru na području Republike Hrvatske, 
 • interoperabilnost s drugim tijelima javne vlasti i institucijama na državnoj, regionalnoj te lokalnoj razini,
 • unaprjeđenje zajedničkih poslovnih procesa jedinica lokalne i regionalne samouprave.

eEnergetski certifikat

Modul eEnergetski certifikat je informacijski sustav energetskih certifikata (IEC) odnosno računalna aplikacija za izdavanje, pohranu i kontrolu energetskih certifikata, izvješća o energetskim pregledima zgrada te izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama. Sadrži bazu podataka energetskih certifikata, izvješća o energetskim pregledima zgrada te izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije. Također sadrži registar osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada, osoba ovlaštenih za kontrolu i osoba koje provode program izobrazbe.

Energetski certifikat zgrade ili njezina posebnog dijela izdaje ovlaštena osoba, a od listopada 2017. izrađuje se elektronički i ispisuje isključivo putem informacijskog sustava za izradu energetskog certifikata.

Kroz ovaj projekt nadogradit će se i poboljšat funkcionalnost sustava, a povezivanjem s ostalim ISPU modulima građanima će na jednom mjestu biti dostupni podaci iz izdanih energetskih certifikata. 

ePlanovi editor

ePlanovi editor je pilot-programsko rješenje za pripremu baze podataka Državnog plana prostornog razvoja (dalje u tekstu: DPPR), odnosno prostornih slojeva strukturiranih i oblikovanih prema Pravilniku o DPPR-u (NN 122/15). Njime se omogućava pregledavanje, crtanje/unos i uređivanje, ažuriranje, brisanje, verifikacija te pretraživanje prostornih slojeva u cilju omogućavanja pripreme topološki urednih prostornih slojeva za učitavanje u modul ePlanovi.  

Pilot-programsko rješenje dostupno je stručnom izrađivaču DPPR-a, a u budućnosti, po dovršenju Pravilnika o prostornim planovima, pokrenut će se razvoj programskog rješenja koje će omogućiti izradu prostornih slojeva svih vrsta prostornih planova i biti besplatno dostupno registriranim korisnicima, odnosno stručnim izrađivačima prostornih planova koji imaju važeću suglasnost MGIPU za izradu prostornih planova, čime će se bitno olakšati njihov rad.

eGrađevinski dnevnik

Riječ je aplikaciji kojom se digitalizira dokument o tijeku građenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, tipskog projekta, izvedbenog projekta, Zakona o gradnji, posebnih propisa i pravila struke. eGrađevinski dnevnik se vodi tijekom građenja za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka građenja. Modul je u funkciji od 1.1.2022. godine a u obveznoj primjeni od 1.1.2023.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.