Smjernice za zgrade gotovo nulte energije

Smjernice za zgrade gotovo nulte energije izrađene su sa svrhom informiranja opće i stručne javnosti o projektiranju i gradnji zgrada gotovo nulte energije. Smjernice su namijenjene investitorima koji kreću u gradnju zgrada od 31. prosinca 2019. godine, te stručnjacima koji će sudjelovati u procesu projektiranja i izgradnje.

Procjenjuje se da su zgrade odgovorne za otprilike 40% ukupne potrošnje energije u Europskoj uniji i cilj je smanjiti potrošnju energije u zgradarstvu. Obveza gradnje prema uvjetima za zgrade gotovo nulte energije propisana je Direktivom 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada a odredbe Direktive prenesene su u zakonodavni okvir RH Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19) i Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/1570/1873/1886/18, 102/20). 

Zgrada gotovo nulte energije [nearly zero-energy building (nZEB)] ima vrlo visoka energetska svojstva i ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije se u značajnoj mjeri pokriva energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini.

Sve nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska dozvola podnosi od 31. prosinca 2019. godine moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB, a nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti su već trebale biti projektirane kao zgrade gotovo nulte energije, ako je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine.
- Izuzeće: Zgrade za koje je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole podnesen prije 31. prosinca 2019. godine ne trebaju ispunjavati zahtjeve za nZEB.
- Izuzeće: Zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti ako je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole podnesen prije 31. prosinca 2017. godine ne trebaju ispunjavati zahtjeve za nZEB.
 
Prema Tehničkom propisu u Iskaznici energetskih svojstava zgrade, a koja je zaseban dokument koji se obvezno prilaže uz glavni projekt (kada se izrađuje glavni projekt u dijelu koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu), treba pisati „nZEB“ ako energetsko svojstvo zgrade i udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.
 
Kako su zahtjevi za zgrade gotovo nulte energije u Tehničkom propisu propisani samo za nove zgrade, zgrade gotovo nulte energije (nZEB) osim uvjeta iz navedenog Tehničkog propisa moraju ispunjavati i ostale temeljne zahtjeve, odnosno propise koji se odnose na nove zgrade.

Zgradu je poželjno projektirati na način da njezine energetske potrebe budu što niže. Ne postoje univerzalna rješenja za postizanje nZEB standarda. Potreban je koordiniran integralni pristup svih struka koje sudjeluju u projektiranju zgrade (projektanata arhitekture, fizike zgrade, termotehničkih sustava i elektroinstalacija) od koncepta i idejnog projekta zgrade, pa sve do izvedbenog projekta te stručna i pažljivo kontrolirana izvedba. Kvalitetno optimiran energetski koncept omogućava nisku potrošnju energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora  uz što nižu cijenu investicije, te rezultira troškovno-optimalnim rješenjem koje zadovoljava nZEB standard.

Za zgrade gotovo nulte energije obavezno je ispitivanje zahtjeva zrakopropusnosti (engl. Blower door test) koje se provodi prema propisanoj normi prije tehničkog pregleda zgrade. Za stambene zgrade koje imaju više od jednog stana, zahtjev o zrakopropusnosti mora biti ispunjen za svaki stan.

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi ukoliko je postojala obveza njegove izrade. U energetski se certifikat upisuje oznaka nZEB.  Energetski certifikat izrađuje se elektronički i ispisuje isključivo putem Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC).

Smjernice se mogu preuzeti putem niže navedenih linkova: