Polaganje ispita

Stručni ispit polaže se usmeno pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva koje se osniva za svako strukovno područje predviđeno ispitnim programom, a sastoji se od predsjednika i članova, ovisno o strukovnom području, te tajnika ispitnog povjerenstva. Ispit se polaže u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na adresi: Ulica Republike Austrije 20. u Zagrebu u vremenu od 16:00 do 21:00 sati. Na ispit je potrebno donijeti osobnu iskaznicu. 

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: „položio“ odnosno „nije položio“. O položenom ispitu Ministarstvo izdaje 'Uvjerenje'.

Kandidati koji su izgubili uvjerenje mogu zatražiti potvrdu o položenom stručnom ispitu.

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu

Strukovna područja:

  • arhitektura
  • građevinarstvo
  • elektrotehnika
  • strojarstvo


Odgoda ispita

Kandidat može pisanim podneskom Ministarstvu, bez navođenja razloga, odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije 8 radnih dana prije dana određenog za polaganje. Na ovakav način ispit se može odgoditi samo jednom. Kandidat koji je odgodio polaganje stručnog ispita dužan je pristupiti polaganju stručnog  ispita kad ga se ponovno pozove. 

Ukoliko kandidat ne pristupi prijavljenom ispitu, a nije ga odgodio, smatrat će se da stručni ispit nije položio.
 

Odustanak od ispita

Kandidat može pisanim podneskom Ministarstvu, bez navođenja razloga, odustati od polaganja stručnog ispita najkasnije 8 dana prije dana određenog za polaganje. Kandidat koji je odustao od polaganja ispita ima pravo na povrat troškova ako to zatraži pisanim putem. Nakon odustajanja kandidat može ponovno pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 3 mjeseca od odustajanja.

Ako kandidat tijekom polaganja ispita odustane od polaganja, smatra se da ispit nije položio. Iznimno, ako kandidat iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja ispita, navedene okolnosti će tajnik ispitnog povjerenstva evidentirati u zapisniku, a kandidat može nastaviti polaganje ispita u roku od 90 dana od dana odustajanja.
 

Popravni ispit

Kandidat koji na ispitu ne zadovolji iz jednog predmeta, može polagati popravni ispit samo iz toga predmeta. Rok za polaganje popravnog ispita ne može biti kraći od 30 dana niti dulji od 60 dana.
 

Ponavljanje ispita

Kandidat koji ispit nije položio može ga ponoviti poslije 30 dana od dana prethodnog polaganja.