Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Stručni ispiti položeni prije 1. listopada 2005. godine

Osobe koje su završile odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke, odnosno osobe s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva, a koje su položile stručni ispit do 1. listopada 2005. godine, neovisno o razini obrazovanja koju su imale u trenutku polaganja stručnog ispita, imaju odgovarajući stručni ispit za obavljanje poslova sudionika u gradnji, poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu ili poslova prostornog i urbanističkog planiranja.

Poslovi prostornog uređenja i graditeljstva obuhvaćaju:

 • poslove sudionika u gradnji
 • stručne poslove prostornog uređenja
 • poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu
 • upravne poslove prostornog uređenja i gradnje
 

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:

 • shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva
 • zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba
 • nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj  za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i drugim propisima koji su značajni za primjenu tih zakona.


Gdje podnijeti zahtjev i što mu priložiti?

Napomena: zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Republike Austrije 14

Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se poštom Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Republike Austrije 14., Zagreb ili osobno u pisarnicu radnim danom u vremenu od 8:30 do 13:30 na SIG-1 obrascu u kojem se obavezno navodi telefon ili mobitel, elektronička pošta (e-mail), te poštanski broj mjesta, a potrebno mu je priložiti:

 • ovjerenu presliku diplome od javnog bilježnika o završenom studiju ili svjedodžbe o završenoj školi odgovarajuće struke ovjerenu po javnom bilježniku (i kopija vjenčanog lista ukoliko se prezime na diplomi ili svjedodžbi razlikuje od prezimena na zahtjevu)
 • potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-građani - potvrda o radnopravnom statusu)
 • originalnu potvrdu poslodavca (o stečenom radnom stažu na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima, napisanu na  memorandumu poslodavca sa nazivom tvrtke, adresom i OIB-om, u potpisu ovlaštene osobe uz potpis mora biti puno ime i prezime ovlaštene osobe koja potpisuje potvrdu) odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) iz koje se može vidjeti da je kandidat stekao radno iskustvo na određenoj vrsti poslova za koje polaže stručni ispit
 • potvrdu o uplati troškova polaganja stručnog ispita (primjer uplatnice)  Sukladno Odluci od 10.09.2013. troškovi polaganja stručnog ispita iznose 119,45 EUR (900 kuna) a troškovi popravnog ispita 39,82 EUR (300 kuna).
 • potvrdu tijela koje je, sukladno posebnim Europskim programima, pristupnika uputilo na stručnu praksu, o razdoblju provedenom na stručnoj praksi te o profesionalnim kompetencijama stečenim za vrijeme trajanja iste, ukoliko je ista stečena u državi ugovornici Europskog gospodarskog područja (vrijedi samo za stipendiste EU)

U slučaju bolesti javiti najkasnije na dan ispita tajnici/ku ispitnog područja iz kojeg se polaže stručni ispit spriječenost dolaska polaganja stručnog ispita zbog bolesti putem elektroničke pošte.


Dodatne informacije:

 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja ("Narodne novine" broj 129/15)  
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine" broj 55/20)