Financiranje projekata u 2023. godini

Zagreb, svibanj 2023. - Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o odabiru projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za sufinanciranje u 2023. godini kojom se odobrava sufinanciranje 388 projekata ukupne vrijednosti od 9.498.400,00 € . 

Od 08. veljače 2023. do zaključno 10. ožujka 2023. zaprimljeni su prijedlozi za sufinanciranje projekata od 389 jedinica lokalne samouprave ukupne vrijednosti 30.622.485,71 €. Za njihovu realizaciju jedinice lokalne samouprave zatražile su sufinanciranje u ukupnom iznosu od 13.551.237,57 €. 
 
8. veljače 2023. - U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na područjima jedinica lokalne samouprave, Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini.

Poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva te ujednačavanjem komunalnog standarda smatraju se aktivnosti na projektima koji će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga te aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji na dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata koji će poticati ili pridonositi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i aktivnosti na realizaciji svih drugih projekata koji će pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17)).

Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su:
 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
 • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
 • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

Iznos sufinanciranja Ministarstva:
Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 50.000,00 EURA (slovima: pedesettisućaeura) s PDV-om.

Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) pa tako može biti maksimalno do:
 • 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
 • 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
 • 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
 • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine;
 
Postupak podnošenja zahtjeva: podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranje na Obrascu prijave, na adresu e-pošte: sufinanciranje@mpgi.hr

Zahtjevu je potrebno priložiti:
 • Obrazac prijave cjelovito popunjen te ovjeren potpisom i pečatom,
 • isti Obrazac u elektroničkom obliku (excel),
 • presliku dijela proračuna JLS s označenom stavkom vlastitog udjela sufinanciranja ili Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava, ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe,
 • Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe.

Podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje prihvatljivih projekata.

Obrazac za prijavu zahtjeva za sufinanciranje, obrasci Izjava i Završnog izvješća, objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva: https://mpgi.gov.hr/ pod nazivom Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva.

Postupak odabira projekata: pravodobno pristigli zahtjevi administrativno će se obraditi. Provjera administrativne usklađenosti i prihvatljivosti obuhvaća utvrđivanje kompletnosti i prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na propisane uvjete ovog poziva.

Zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru idu u postupak vrednovanja. Kvalitetu svakog pojedinog projekta ocijeniti će Povjerenstvo za odabir projekata koje osniva Potpredsjednik vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijet će Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje u 2023. godini.

Listu odabranih projekata Ministarstvo će objaviti na službenoj mrežnoj stranici https://mpgi.gov.hr/ .

S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o sufinanciranju.
 
Za eventualna pitanja i dodatne informacije, obratite se Ministarstvu na e-adresu: sufinanciranje@mpgi.hr .