Mogućnost produženja subvencije

Subvencioniranje kredita može se produžiti za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita a produžuje se godinu dana i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja. 

Produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu omogućeno je i za obitelji koje već imaju djecu u trenutku podnošenja zahtjeva.