ESPON - Općenito

O programu ESPON

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) je Europska mreža za praćenje prostornog razvoja koju čini 28 država članica EU i 4 partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).

ESPON je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike EU.

Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).

ESPON kontakt točka za Republiku Hrvatsku:
Zavod za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
e-pošta: ESPON.kontakt.tocka@mpgi.hr
Tel.: +385 1 3782 452

O Programu ESPON
 

Vrste aktivnosti

Kroz program ESPON 2020 financirati će se istraživanja i analize o europskom prostornom razvoju, izrađivati ciljane analize i tematski fokusirani dokumenti o specifičnim tematskim područjima prema traženju dionika, teritorijalna promatranja i izvještavanje, razvoj alata i pokazatelja za teritorijalne analize i izrada publikacija za informiranje krajnjih korisnika.

Teme

Svih jedanaest tematskih ciljeva ESI fondova posjeduje teritorijalnu komponentu ili utjecaj te su stoga svi relevantni za podršku iz programa ESPON (Uredba (EU) br. 1303/2013). ESPON će se baviti jačanjem institucionalnih kapaciteta te učinkovitom javnom upravom. ESPON je odredio nekoliko specifičnih ciljeva za razdoblje 2014-2020: nastaviti izradu prostornih podataka pomoću primijenjenih istraživanja i analiza, unaprijediti prijenos znanja i omogućiti analitičku podršku korisnicima, poboljšati prostorno promatranje i primjenu alata za teritorijalnu analizu, proširiti doseg i raspona prostornih podataka, izraditi pregled specifičnih programskih pokazatelja rezultata.

Ciljne skupine i korisnici

Ciljne skupine koje bi trebale koristiti rezultate ESPON analiza i studija su kreatori politika na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koje bi na temelju znanstvenih podataka i analiza trebale definirati i provoditi odgovarajuće politike i tijela koja provode programe financirane pomoću ESI fondova u izradi izvješća.

Rezultate mogu koristiti još i organizacije koje promiču različite regionalne i urbane interese na EU razini, stručnjaci i sudionici u sustavima upravljanja na više razina, javni službenici i planeri na regionalnoj i lokalnoj razini, akademska zajednica, istraživači, studenti, privatni sektor i šira europska javnost.

Slijedom stečenih iskustava u dosadašnjem radu, a radi učinkovitijeg ostvarivanja zadanih ciljeva, u novom programskom razdoblju uspostavlja se ESPON Europska grupacija za teritorijalnu suradnju koja će biti Jedinstveni korisnik proračunskih sredstava programa i čiji će zadatak biti pokretanje poziva za podnošenje ponuda.

Glavni ciljni korisnici financijskih sredstava koje ESPON pruža su istraživački instituti, zavodi, javne ustanove (npr. Ekonomski institut, EIHP, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, DZS, DGU, sveučilišta i fakulteti) koje mogu ESPON-u dostavljati tražene prostorne, demografske i ekonomske podatke.

Proračun

ESPON 2020 se u programskom razdoblju 2014-2020 financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji u ukupnom financiranju sudjeluje sa 41,38 milijuna € te iz doprinosa država članica i partnerskih država od 7,30 milijuna €.

Doprinos Republike Hrvatske za sudjelovanje u ovom Programu iznosi 223.327€ za 7 godina.