Osoba za nepravilnosti za Inicijativu C6.1 Obnova zgrada NPOO-a

Radi osiguranja ujednačene i dosljedne institucionalne prakse u pogledu izvještavanja o nepravilnostima te s ciljem brže i lakše komunikacije unutar tijela Sustav upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti koja imaju pravo i obvezu provoditi NPOO 2021.-2026., imenuju se Osoba za nepravilnosti i njezina zamjena.

Nepravilnost je svaka povreda odredbi EU i/ili nacionalnog zakonodavstva, koja proizlazi iz određene radnje ili propusta gospodarskog subjekta, a koja ima ili bi mogla imati učinak nanošenja štete proračunu EU kroz neopravdanu stavku rashoda.
 

  • Osoba za nepravilnosti ima ulogu kontakt-osobe vezano uz upravljanje nepravilnostima u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Tijela državne uprave nadležnog za Inicijativu C6.1 Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NT). Glavna svrha imenovanja Osobe za nepravilnosti je komunikacija i razmjena informacija između svih dionika uključenih u upravljanje nepravilnostima.

  • Sumnju na nepravilnost mogu prijaviti službenici i vanjski dionici upućeni u provedbu aktivnosti unutar Inicijative C6.1 Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

  • Prijava se može predati pisano, elektroničkim putem, osobno ili anonimno.

  • Ukoliko službenik Ministarstva u obavljanju svakodnevnih dužnosti povezanih s aktivnostima Inicijative C6.1 Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. uoči nepravilnost, dužan je o tome obavijestiti Osobu za nepravilnosti koja, ovisno o pojedinostima slučaja, dobivenu informaciju prosljeđuje nadležnim institucijama.

  • Ukoliko službenik u obavljanju svakodnevnih dužnosti povezanih s aktivnostima Inicijative C6.1 Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. uoči potencijalnu nepravilnost koja sadrži elemente koji ukazuju na postojanje kaznenog djela (sumnju na prijevaru), pisanim putem, uz priloženu popratnu dokumentaciju, obavještava DORH te mu dostavlja sve relevantne podatke i dokumente.

  • Ako službenik podnosi prijavu službenim putem, ispunjava obrazac kaznene prijave, te Prilog 01 iz Poglavlja 07 ZNP-a, a odobrava ga čelnik NT-a. Službenik bez odgode priprema službeni dopis za DORH i Provedbeno tijelo s pripadajućim prilozima i dokazima te ih dostavlja hijerarhijski nadređenim službenicima i čelniku NT na odobrenje, a zatim službenim putem nadležnim tijelima.

  • U iznimnim slučajevima, ako službenik NT-a procijeni da je iz opravdanih razloga potrebno (npr. radi zaštite anonimnosti ili nekog drugog opravdanog razloga), može podnijeti prijavu sumnje na prijevaru DORH-u i Provedbenom tijelu posredstvom imenovane Osobe za nepravilnosti u NT-u.

  • Ukoliko službenici NT-a u obavljanju svakodnevnih dužnosti povezanih s aktivnostima Inicijative C6.1 Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. uoče potencijalnu nepravilnost koja sadrži elemente koji ukazuju na postojanje kaznenog djela prijevare, ali nemaju dokaze ni mogućnost prikupiti ih, obavještavaju Osobu za nepravilnosti bez odgađanja. Osoba za nepravilnosti o prijavljenoj sumnji na prijevaru obavještava Provedbeno tijelo te hijerarhijski nadređene osobe.

 
Osoba za nepravilnosti za Inicijativu C6.1 Obnova zgrada NPOO
Martina Glavak, dipl.iur., voditeljica Odjela za nadzor i upravljanje nepravilnostima
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
E-mail: nepravilnosti.NPOO@mpgi.hr
Tel: +385 1 3782 402
 
Zamjena Osobe za nepravilnosti za Inicijativu C6.1 Obnova zgrada NPOO
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
Ante Pažanin, dipl.iur., viši stručni savjetnik za obnovu u Odjelu za nadzor i upravljanje nepravilnostima
E-mail: nepravilnosti.NPOO@mpgi.hr
Tel: +385 1 6407 117

Dokumenti