O nama

Do 31. prosinca 2013. godine Zavod je djelovao kao Zavod za prostorno planiranje u okviru Ministarstva.

U razdoblju 2014.-2019. godine Zavod je djelovao kao Javna ustanova Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Od 1. siječnja 2019. godine Zavod ponovo postaje ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja stručne poslove prostornog uređenja za Državu.

Na čelu Zavoda je ravnatelj Bojan Linardić, dipl.ing.arh.

U Zavodu je sistematizirano 39 radnih mjesta, a na dan 2. travnja 2024. popunjeno ih je 19. U Zavodu je zaposleno 11 arhitekata, 3 geodeta, 2 geologa te po 1 krajobrazni arhitekt, pravnik i ekonomist.

Poslovi Zavoda prema članku 19. Zakona o prostornom uređenju obuhvaćaju osobito:

 • izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada
 • izradu, odnosno koordinaciju izrade i suradnju u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države
 • vođenje, razvoj i upravljanje informacijskog sustava prostornog uređenja 
 • pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru 
 • izradu, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države 
 • obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru 
 • suradnju s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja 
 • sudjelovanje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog uređenja 
 • osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže 
 • sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima 
 • druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i posebnim propisima.
 

Organogram Zavoda