Zavod za prostorni razvoj

Zavod za prostorni razvoj od 1. siječnja 2019. godine dio je Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji obavlja stručne poslove prostornog uređenja za Državu.

Stručni poslovi Zavoda obuhvaćaju:
 
 • izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada 
 • izradu, odnosno koordinaciju izrade i suradnju u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države
 • vođenje, razvoj i upravljanje informacijskog sustava prostornog uređenja 
 • pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru 
 • izradu, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države 
 • obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru 
 • suradnju s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja 
 • sudjelovanje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog uređenja 
 • osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže 
 • sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima 
 • druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i posebnim propisima.