Strane osobe koje obavljaju djelatnost građenja

Obavljanje djelatnosti građenja u RH – strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik
Sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine", br. 78/15, 118/18, 110/19),strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi, obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome Ministarstvo. Istim člankom propisano je da uz izjavu mora dostaviti: isprave kojima se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe te da je pokrivena jamstvom, odnosno osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, pri čemu se priznaje jednakovrijedno jamstvo, odnosno osiguranje sklopljeno u državi sjedišta strane osobe.

Kako strane pravne osobe ili strane fizičke osobe obrtnici mogu trajno obavljaju djelatnost građenja u RH?
Strana pravna osoba ili strana fizička osoba obrtnik ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost građenja ukoliko ispunjava uvjete propisane člancima 29. i 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine", br. 78/15 i 118/18, 110/19), što znači da mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj, odnosno za izvođenje pojedinih radova te mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, odnosno osobu za vođenje manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi, osim u slučajevima iz članka 25.b toga Zakona.

Može li strana pravna osoba iz Republike Turske biti glavni izvođač radova na gradilištu u Republici Hrvatskoj? Ukoliko može, kakva je procedura dobivanja tog statusa?
Strana pravna osoba, sa sjedištem u trećoj državi koja je članica Svjetske trgovinske organizacije, može privremeno ili povremeno obavljati djelatnost građenja nakon što o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom obliku, u skladu sa člankom 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine", br. 78/15, 118/18, 110/19) ili trajno pod istim uvjetima kao pravna osoba ili fizička osoba obrtnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, na temelju članka 55., stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine", br. 153/1320/17, 39/19), investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta, ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača.

Mogu li npr. turski inženjeri obavljati poslove inženjera gradilišta i/ili voditelja radova u Republici Hrvatskoj?
Sukladno članku 59. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine", br. 78/15, 118/18, 110/19), fizička osoba koja u stranoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije ima pravo obavljati poslove inženjera gradilišta i/ili voditelja radova ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao inženjer gradilišta i/ili voditelj radova, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.

Na koji način strani izvođač, npr. iz Republike Turske, prilikom davanja izjave Ministarstvu dokazuje pravo na obavljanje djelatnosti građenja?
Strani izvođač iz Republike Turske pravo na privremeno ili povremeno obavljanje djelatnosti građenja dokazuje dokumentom kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe. Osim toga, strani izvođač mora imati dokaz da je pokriven jamstvom, odnosno osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, pri čemu se priznaje jednakovrijedno jamstvo, odnosno osiguranje sklopljeno u državi sjedišta strane osobe koje je važeće na području Republike Hrvatske.

Strani izvođač iz Republike Turske koji trajno obavlja djelatnost građenja u Republici Hrvatskoj, sukladno člancima 29. i 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine", br. 78/15, 118/18, 110/19), pravo na obavljanje djelatnosti građenja dokazuje registracijom za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova. Osim toga, mora imati zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, odnosno osobu za vođenje manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi, osim u slučajevima iz članka 25.b istoga Zakona.