Strategije, programi, planovi i izvješća

Provedbeni program Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je Provedbeni program Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za razdoblje 2021. do 2024. godine.  

Izrada predmetnog dokumenta u skladu je s obvezom izrade Provedbenog programa za tijela državne uprave, a koja se temelji na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.  123/17.) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br.  89/18.).

Provedbeni program Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je kratkoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potrebe koje proizlaze iz djelokruga rada Ministarstva i koje se adresiraju provedbom programa u mandatnom razdoblju.
 
Godišnji plan rada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pridonijelo je izradi ovog krovnog strateškog dokumenta u dijelu koji se odnosi na upravljanje državnom imovinom, razvoj zelene infrastrukture, kružno gospodarenje prostornom i zgradama, energetsku obnovu stambenog sektora te stambeno zbrinjavanje.
 
  • Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
    ("Narodne novine" broj 13/21)
  • hrvatska2030.hr
Strategije i programi u području prostornog uređenja
Strategije i programi u području energetske učinkovitosti
Strategije u području upravljanja državnom imovinom
Godišnji plan upravljanja državnom imovinom
Izvješća o provedbi godišnjih planova upravljanja državnom imovinom
Zakonom o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.) definirana su tri ključna dokumenta upravljanja državnom imovinom kako slijedi: Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje od sedam godina, Godišnji plan upravljanja državnom imovinom te Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom. Sukladno članku 20 Zakona o upravljanju državnom imovinom, Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje podnosi Hrvatskome saboru Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. i 2021. godinu prihvaćena su na 16. Sjednici Sabora, 5. svibnja 2023.
 
Prijedlog izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom izrađuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva I državne imovine. U Izvješću se putem mjera, projekata i aktivnosti opisuje provedba elemenata strateškog planiranja postavljenih u Strategiji upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. Realizacija mjera i aktivnosti utvrđenih u Godišnjem planu upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu te u Godišnjem planu upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu predstavljena je prema posebnim ciljevima iz sektorske Strategije i pojavnim oblicima imovine na upravljanju Ministarstva te u skladu sa zahtjevima sustava strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj.
Godišnji plan stambenog zbrinjavanja
Strateški dokumenti bivših ministarstava i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje