Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić donio je Odluku o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, koja je objavljena 3. siječnja 2024. u službenom listu Republike Hrvatske „Narodne novine“ broj: 2/24, te stupila na snagu 10. siječnja 2024. godine.
 
Izrada i donošenje navedenog Plana temelji se na odredbama Direktive 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL L 257, 28.8.2014.)  i s istom usklađenim Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/1365/17114/1839/1998/1967/23), slijedom kojih Republika Hrvatska ima obvezu  izraditi prostorni plan za isključivi gospodarski pojas koji je proglašen od strane Hrvatskog sabora Odlukom o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru.
 
Obuhvat  Plana je morsko područje izvan granica teritorijalnog mora Republike Hrvatske gdje Republika Hrvatska  ostvaruje suverena prava na temelju međunarodnih ugovora o primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1994. (UNCLOS) i Pomorskim zakonikom („Narodne novine“ broj: 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19).
 
Nositelj izrade Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Poslove Nositelja izrade obavlja Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, a Stručni izrađivač je Zavod za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Okvir aktivnosti koji će se u izradi Plana razmatrati vezan je za sljedeća područja djelatnosti i zaštite prostora: područja akvakulture, ribolovna područja, objekti i infrastruktura za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Sjevernog Jadrana, pomorski prometni putovi i prometni tokovi, područja vojnih vježbi, lokalitete za očuvanje prirode i vrsta te zaštićena morska područja, znanstvena istraživanja, podmorske kablove i cjevovode i podvodnu kulturnu baštinu.
 
Za više informacija slijedite niže navedene linkove.
 
Postupak izrade plana:
 
  • Odluka o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru („Narodne novine“ broj 2/24

Postupak strateške procjene utjecaja Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru na okoliš: