Prodaju se stanovi u državnom vlasništvu u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Slavonskom Brodu

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/kupnja stanova/03-2021/Osijek.PNG

Ministarstvo je objavilo natječaj za prodaju 13 stanova koji su u vlasništvu Republike Hrvatske. Najmanja površina stana iznosi 13.93 m2 i prodaje se za početnu cijenu od 56.200 kuna dok je najveći površine 51.48 m2 a početna cijena iznosi 33.000 kuna. Osobe zainteresirane za kupnju svoje ponude mogu dostaviti do 17. prosinca 2021. do 10 sati.


Kako sudjelovati?

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo RH, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati i sve pravne osobe koje imaju sjedište u RH ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Ponuda mora sadržavati: 
 
  • oznaku stana (redni broj, oznaka stana i adresa, a ukoliko isto nije naznačeno, iz ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se stan podnosi ponuda),
  • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama
  • ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta
  • potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave (izvornik, preslika ili elektronski zapis) da ponuditelj nije dužnik po osnovi javnih davanja, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda
  • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice
  • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR12 1001005 1863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku stana za koji se uplaćuje jamčevina
  • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda

Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu (npr. jamstvenikom ili vrpcom) na način da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. 

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini stan u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati REDNI BROJ pod kojim je stan u Javnom pozivu naveden uz napomenu «PONUDA ZA KUPNJU STANA - NE OTVARATI do 17. prosinca 2021. do 12,00 sati.».
 
Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nalazi na adresi Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb do dana 17. prosinca 2021. godine do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb dana 17. prosinca 2021. godine u 12,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

Cjeloviti tekst natječaja sa svim detaljima, pripadajućim fotografijama i uvjetima objavljen je ovdje dok se dodatne informacije mogu dobiti, srijedom i petkom od 9:00 do 15:00, na broj telefona 01 6473-097.
 

U tijeku je zaprimanje ponuda po još četiri natječaja 

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je 11. studenog 2021. Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja. Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno. Rokovi za prijavu i uplatu jamčevine dostupni su u tekstu Javnog poziva objavljenom na internetskoj stranici CERP-a.

U tijeku je i natječaj za prodaju poslovnih prostora u Zagrebu, Puli i Zadru te dvije garaže u Zagrebu. Osobe zainteresirane za kupnju svoje ponude mogu dostaviti na adresu Ministarstva do 13. prosinca 2021. do 10 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb dana 13. prosinca 2021. godine u 12 sati. Cjeloviti tekst natječaja sa svim detaljima, pripadajućim fotografijama i uvjetima objavljen je ovdje dok se dodatne informacije mogu dobiti, srijedom i petkom od 9:00 do 15:00, na tel: 01 6471-201 ili 01 6473 - 096.

Državne nekretnine d.o.o. objavile su 28. listopada 2021. natječaj za zakup 30 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u 6 kontinentalnih i 4 primorska grada. Ponude se dostavljaju poštom na adresu: Državne nekretnine d.o.o., Planinska 1, Zagreb ili osobno u pisarnicu Društva do 26. studenoga 2021. do 12 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se isti dan u 13:30 sati u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

Ministarstvo zaprima prijave i po natječaju za prodaju 23 vozila koja su u državnom vlasništvu. Između ostalih, natječajem se prodaje automobil BMW serije 5 po početnoj cijeni 36.537,49 kuna, Mercedes S klase s početnom cijenom nešto višom od 40.000 kuna, kao i Audi Q7 čija je početna cijena 2.659,29 kuna. U prodaji su još i vozila marki Renault, Ford, Volkswagen, Honda, Audi, Opel, Peugeot i Fiat a osim automobila prodaju se i teretna vozila. ​O kojim je točno vozilima riječ i koja im je početna cijena možete provjeriti ovdje. Rok za dostavu ponuda po ovom natječaju je 3. prosinca 2021. do 10 sati.  Sadržaj natječaja kao i detaljne informacije o vozilima dostupni su ovdje, a dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 01/6470 115 ili na adresi elektroničke pošte jan.vnoucek@mpgi.hr.

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina