Prodaju se zemljišta u državnom vlasništvu, provjerite što se nudi i po kojoj cijeni

Slika /slike/Opcenito/propis.savjetovanje.jpg

Objavljen je natječaj za prodaju 12 zemljišta koja su u državnom vlasništvu. Prodaje se zemljište u Općini Rasinja te građevinska zemljišta u Zagrebu, Vukovaru, Daruvaru, Poreču, Ivancu i Gospiću, kao i u općinama Virje, Hrvace i Lopar te u naseljima Donja Reka i Vojnić Sinjski.


Kako sudjelovati?

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo RH, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati i sve pravne osobe koje imaju sjedište u RH ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Ponuda mora sadržavati: 

  • kupoprodajnu cijenu u kunama
  • podatke o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
  • osobni identifikacijski broj (OIB),
  • naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
  • domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
  • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
  • domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
  • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svako pojedino zemljište u zatvorenoj omotnici i to u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 22. prosinca 2021. do 10,00 sati.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 22. prosinca 2021. do 11,00 sati».
  
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 22. prosinca 2021. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, 22. prosinca 2021. u 11,00 sati.
 
Cjeloviti tekst natječaja sa informacijama o zemljištima i uvjetima objavljen je ovdje dok se dodatne informacije mogu dobiti, svakim radim danom od 9:00 do 16:00, na broj telefona 01 6448-887.


U tijeku je zaprimanje ponuda po još šest natječaja 

Prijave se zaprimaju i za: 

Stranica | Informacija | Državna imovina