UN HABITAT

 


   Pratite aktivnosti i događanja vezana uz UN HABITAT 


AktivnostiOpćenito

UN HABITAT je program Ujedinjenih naroda za gradove i ljudska naselja, nadležan za održivi urbani razvoj i važan nositelj aktivnosti usmjeren na razvijanje globalne razvojne strategije urbanizacije.

1. siječnja 1975. godine, Opća skupština UN-a je osnovala United Nations Habitat and Human Settlements Foundation (UNHHSF), prvo službeno tijelo UN-a koje se bavi pitanjima urbanizacije. Pod okriljem United Nations Environment Programme (UNEP), njihov zadatak je bio da pomognu nacionalnim programima za gradove i naselja pružanjem kapitalne i tehničke pomoći, posebno zemljama u razvoju.

Prva međunarodna konferencija UN-a koja je u potpunosti prepoznala izazove urbanizacije, nazvana HABITAT I, održana je 1976. godine u Vancouveru, Kanada. Konferencija je rezultirala stvaranjem prethodnika UN-HABITAT-a: UN Komisije o ljudskim naseljima i UN Centra za ljudska naselja.

Od 1978. do 1996. godine, uz neznatnu financijsku i političku potporu, HABITAT se borio za sprječavanje i ublažavanje problema koji proizlaze iz ubrzanog urbanog rasta, posebno u zemljama u razvoju.

Godine 1996. u Istanbulu je održana Druga konferencija Ujedinjenih naroda o gradovima, HABITAT II, kako bi se procijenila dva desetljeća napretka od konferencije HABITAT I u Vancouveru, te kako bi se postavili novi razvojni ciljevi za novo tisućljeće. Politički dokument, nazvan „Habitat Agenda“, usvojen je od strane predstavnika 171 zemlje, te sadrži preko 100 obveza i 600 preporuka.

Od 1997. do 2002. godine, HABITAT je, temeljem „Habitat Agende“ i kasnije, „Milenijske deklaraciju Ujedinjenih naroda 2000“ doživio uzlet, te je zbog iskustva u radu vezano na održivi urbani razvoj, doživio promjene u organizacijskoj strukturi. 1. siječnja 2002. godine, temeljem Rezolucije A / 56/206 Opće skupštine UN-a, mandat HABITAT-a je ojačan te je dobio status punopravnog programa u sustavu UN-a, odnosno nastao je UN HABITAT, Program Ujedinjenih narod za gradove i ljudska naselja.

Budući da se globalni sastanci na vrhu (summit) održavaju svakih 20 godina, u pripremi je HABITAT III, Treća konferencija Ujedinjenih naroda o stanovanju i održivom urbanom razvoju koja će se održati u Quitu, Ekvador, od 17.-20. listopada 2016. godine.

Ujedinjeni narodi sazvali su HABITAT III konferenciju kako bi se obnovile globalne političke obveze vezane  za održivi urbani razvoj, ocijenila dosadašnja postignuća te riješili novi i rastući izazovi.

Konferencija će globalnoj zajednici ponuditi mogućnost da uskladi razumijevanje problema, ali i priliku da razmotri zajednički pristup sadašnjim trendovima urbanizacije. To uključuje problem siromaštva, degradacije okoliša, klimatske promjene ali i gospodarske, socijalne i kreativne koristi koje gradovi omogućuju.

Konferencija će rezultirati „Novom urbanom agendom“ (New Urban Agenda), dokumentom koji će, kao odgovor na rapidni rast urbanih područja, utvrditi novu globalnu strategiju urbanizacije. Taj novi model urbanog razvoja integrirati će sve strane održivog razvoja za promicanje pravednosti, blagostanja i prosperiteta, postavit će nova strateška usmjerenja i prioritete te nove UN-ove ciljeve i pod-ciljeve održivog razvoja (SDG- Sustainable Development Goals) kao i indikatore za praćenje njihove provedbe koji su izvodljivi, relevantni, mjerljivi i univerzalno primjenjivi.

„Nova urbana agenda“ obuhvaća 6 tematskih područja:

 • Socijalna kohezija i pravednost - gradovi ugodni za život;
 • Urbano radno okruženje;
 • Prostorni razvoj;
 • Urbano gospodarstvo;
 • Urbana ekologija i okoliš;
 • Urbano stanovanje i temeljne usluge,
  koja su prepoznata kao područja u kojima gradovi i gradske vlasti mogu djelovati i pokrenuti promjene i u kojima kroz konkretne aktivnosti mogu poboljšati kvalitetu života.

Dosadašnje djelovanje UN HABITATa u Republici Hrvatskoj je sljedeće:

 • 1992-1995. uspostavljaju se diplomatski odnosi RH s UN-om u razdoblju rata, tadašnja misija je obnova ratom stradalih gradova
 • Žarišna točka (Focal Point ) za HABITAT u RH postaje ovo ministarstvo
 • 1994. formira se Nacionalni odbor za HABITAT, međuresorno tijelo koje imenuje Vlada RH
 • 2000. godine osnovan je Nacionalni odbor za HABITAT II
 • Tadašnje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja određeno je Žarišnom točkom (Focal point) za HABITAT u RH, nadležno za koordinaciju aktivnosti na nacionalnoj razini,
 • Tadašnje Ministarstvo vanjskih poslova je bilo koordinator te predstavljalo krovno tijelo koje prati i u političkom dijelu koordinira aktivnosti NO RH za HABITAT  prema UN HABITAT-u
 • NO RH za HABITAT II izradio je Nacionalno izvješće za Posebno zasjedanje Opće skupštine UN-a na temu provedbe Habitat Agende „Istanbul+5“, 2001. u New Yorku
 • RH je 2001. godine sudjelovala na Istanbul + 5 konferenciji, usvojila završni dokument konferencije “Deklaraciju o gradovima i drugim ljudskim naseljima u novom tisućljeću“, kojom su zemlje sudionice potvrdile svoju obvezu u daljnjoj primjeni „Habitat Agende“ te ustrajnost u provođenju principa odgovarajućeg stanovanja za sve i održivog razvoja ljudskih naselja. Ocjenjujući iznimnu korisnost promidžbe i razmjene najboljih iskustava u primjeni „Habitat Agende“, RH je u okviru „Istanbul+5“ konferencije sudjelovala i na izložbi najboljih uspješnih primjera obnove gradova, predstavivši program obnove gradića Stona,
 • NO za HABITAT je 2002. godine proveo četiri pilot projekta za praćenje podataka usklađenih s metodologijom razrađenom za HABITAT, za razinu županija u Primorsko-goranskoj županiji te za razinu gradova u Gradu Zagrebu, Slavonskom Brodu i Rovinju.
 • Iste godine je izrađen Program informiranja i edukacije djelatnika županija, općina i gradova, a u okviru toga 2003. godine NO HABITAT izdao je BILTEN HABITAT.
 • Tijekom 2015. intenzivirale su se pripreme za usvajanje novog razvojnog dokumenta „Nove urbane agende“, koji će se usvojiti na UN konferenciji HABITAT III koja će se održati u Quitu, Ekvador, u listopadu 2016.
 • Ministarstvo graditeljstva i Hrvatski zavod za prostorni razvoj, pripremili su doprinos Republike Hrvatske za Europski regionalni sastanak European HABITAT koji se održao u Pragu, Republika Češka, u ožujku 2016.
 • 03. svibnja 2016. ministar Lovro Kuščević je donio Odluku o osnivanju Neformalne međuresorne radne skupine za pripremu sudjelovanje Republike Hrvatske na Trećoj UN konferenciji o stanovanju i održivom razvoju čime je započeta priprema Nacionalnog doprinosa RH za izradu „Nove urbane agende“
 • 19. srpnja 2016.- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao nositelj međuresorne koordinacije za izradu Nacionalnog doprinosa Republike Hrvatske za HABITAT III, u suradnji s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, koordinatorom izrade, izradilo je Nacionalni doprinos Republike Hrvatske za HABITAT III konferenciju.