Područje energetske učinkovitosti

Molimo za mišljenje o obveznom sadržaju Glavnog projekta integrirane sunčane elektrane, odnosno je li sukladno važećem Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, uz Mapu elektrotehničkog projekta i Mapu građevinski projekt konstrukcije - dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti, obvezna i izrada Mape arhitektonskog projekta?
Glavni projekt treba biti izrađen sukladno važećim propisima uključujući  važeći Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/1965/20) te iako isti izričito ne propisuje  je li u obveznom sadržaju Glavnog projekta integrirane sunčane elektrane obvezna i izrada Mape arhitektonskog projekta (uz Mapu elektrotehničkog projekta i Mapu građevinski projekt konstrukcije - dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti), preporuka je da se uvijek izrađuje i arhitektonski projekt ako je predmet projekta zgrada te smo mišljenja da bi obvezno trebalo izraditi arhitektonski projekt ako se sunčanom elektranom značajnije utječe na izgled i oblikovanje zgrade, djeluje na slojeve izolacije (npr. termoizolacije, hidroizolacije I sl.) radi rješavanja detalja, eventualnih proboja i dr.
 
Prema zaprimljenom mišljenju Ministarstva kulture i medija kad se radi o pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima i zgradama u zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama Glavni projekt za postavljanje sunčane elektrane, osim Mape elektrotehničkog projekta i Mape građevinskog projekta konstrukcije - za potrebe dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti mora imati priloženu i Mapu arhitektonskog projekta. Naime Mapom arhitektonskog projekta pokazati će se kakav utjecaj zahvat ima na kulturno dobro, na koji način je riješen sustav sunčane elektrane i kako su se ispunili posebni uvjeti zaštite. Važno je napomenuti da temeljem arhitektonskog snimka postojećeg stanja i istraživanja projektant uopće može zatražiti posebne uvjete zaštite a uostalom - doći do rezultata gdje i kako bi se sunčana elektrana mogla postaviti  pa je to onda potrebno i prikazati u Mapi arhitektonskog projekta. Nadalje, projektant koji izrađuje projekt treba posjedovati dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18). Člancima 61., 61.a. i 61. b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, NN 114/22) regulirano je postupanje prilikom izrade glavnog projekta.
 
Osim navedenog, posebno skrećemo pozornost na mjere zaštite od požara kod ugradnje sunčanih elektrane te da je sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19) i navedenom Pravilniku, za zgrade za koje se po posebnom propisu utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara potrebno izraditi i Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara (koji obvezno sadrži zaključak da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara) a  koji potpisuje stručna ovlaštena osoba po posebnom propisu i glavni projektant.
 
Općenito, osim propisane dokumentacije, za projekte koji se prijavljuju na javne pozive za sufinanciranje energetske/sveobuhvatne obnove zgrada, primjenu mjera energetske učinkovitosti ili druge javne pozive potrebno je dostaviti i ostalu projektnu te drugu dokumentaciju koja je propisana u uvjetima poziva (kao npr. dodatnu izradu Prikaza svih primijenjenih mjera zaštite od požara, dodatne projekte, elaborate, analize ili dr.)

Naša tvrtka ima energetske certifikate za svoje prodajne objekte koji su izdani s rokom trajanja 10 godina te su trenutno još uvijek važeći. Imamo li s obzirom na novi Zakon o energetskoj učinkovitosti obvezu ponovnog certificiranja, jer taj Zakon propisuje obvezu energetskog pregleda svake 4 godine ili nam postojeći energetski certifikati vrijede do isteka?
Obveza energetskog pregleda svake četiri godine odnosi se na velika poduzeća, a Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14) definira u točki 69. članka 4. velika poduzeća kao trgovačka društva koja ispunjavaju barem dva od sljedećih uvjeta: ukupna aktiva od najmanje 130.000.000,00 kuna, godišnji prihod od najmanje 260.000.000,00 kuna, prosječno najmanje 250 radnika tijekom poslovne godine.

Člankom 19. istog Zakona propisane su dužnosti velikih poduzeća, a u prvom stavku stoji da su velika poduzeća dužna izraditi energetski pregled svake četiri godine. Istim su člankom propisane i druge odredbe vezane za velika poduzeća pa ga je potrebno detaljno razmotriti. Energetski certifikat i dalje vrijedi deset godina. Dakle, energetski pregled u smislu članka 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti i energetsko certificiranje u smislu Zakona o gradnji različite su obveze i ne isključuju jedna drugu.
 
Imam pitanje vezano za Katalog tipskih rješenja za primjenu alternativnih sustava za zgrade površine od 50 m2 - 1000 m2. Zanima me tko je ovlašten napraviti takav tipski projekt? Postoji li mogućnost da se određena tipska rješenja iz navedenog kataloga samo isprintaju i ubace u glavni projekt uz potpis ovlaštenog arhitekta, odnosno inženjera građevinarstva.
Odgovor na Vaše pitanje sadržan je u članku 66. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine broj  128/15, 70/18, 73/18, 86/18) koji propisuje da se Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom za zgrade s ploštinom korisne površine jednakom ili većom od 50 m2 i manjom ili jednakom od 1000 m2 a koje moraju ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti, može zamijeniti Katalogom tipskih rješenja za primjenu alternativnih sustava koja je objavljena na službenim mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Zanima me postoji li program poticaja kod izgradnje niskoenergetske obiteljske kuće?
Postoje programi energetske obnove obiteljskih kuća, višestambenih i javnih zgrada. Informacije o tim programima možete pročitati ovdje.

Za moju je kuću izdano rješenje o odobrenju za građenje s potvrdom pravomoćnosti 1974. i potvrda Ministarstva iz 2013. da nije u tijeku inspekcijski postupak. Smatra li se moja kuća postojećom u smislu Zakona o gradnji i mogu li se javiti na natječaj za energetsku obnovu?
U smislu odredbe čl. 175. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17), i slijedeći akti i dokumenti smatraju se uporabnom dozvolom: potvrda o izvješću nadzornog inženjera, uvjerenje za uporabu, pravomoćna dozvola odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku inspekcijski postupak, dozvola za uporabu, rješenje i/ili potvrda o izvedenom stanju, uvjerenje da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968., te odgovarajuća rješenja za zgrade izgrađene/rekonstruirane u sklopu projekta obnove i druga rješenja sukladno čl. 332. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
 
Je li dozvoljeno provoditi energetski pregled i izdati energetski certifikat za bespravno sagrađenu građevinu ili građevinu za koju je predan zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju?
Energetski se pregled provodi i energetski certifikat izdaje za zgrade ili njihove posebne dijelove neovisno o odobrenju za gradnju odnosno ozakonjenju.
 
Imam kuću ukupne bruto građevinske površine 460 m2,  grijanje je isključivo lokalno split klima uređajima. Ovlašteni certifikator je rekao da kuća spada u složeni tehnički sustav. Zanima me je li on u pravu?
Ovlašteni certifikator je u pravu. Prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine broj 73/15, 133/15) propisano je da su zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom stambene i nestambene zgrade građevinske (bruto) površine manje ili jednake 400 m2.
 
Kome se prijavljuje oglašavanje prodaje stana bez energetskog certifikata?
Članak 156. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17) propisuje da je za nadzor ispunjenja obaveze pribavljanja energetskog certifikata prilikom prodaje zgrade ili njenog posebnog dijela zadužena inspekcija nadležna za trgovinu.
 
Je li potrebno izraditi certifikat za kuću koja se prodaje, a u postupku je legalizacije?
Da. Potrebno je.
 
Obnovio sam fasadu na legaliziranoj kući vlastitim sredstvima. Zanima me imam li pravo na povrat dijela uloženih sredstava i koliki je taj dio?
Pravo na subvenciju dijela investicije u energetsku učinkovitost obiteljske kuće prema Programu ostvaruje se preko javnog natječaja i to za radove koji se namjeravaju izvesti. Subvencija se ne može ostvariti mimo natječaja  ni za radove koji su izvedeni prije nego što je prijava na natječaj prihvaćena.
 
Treba li državno tijelo koje kao vlasnik prodaje nekretninu također pribaviti energetski certifikat?
Treba. Sukladno članku 24. stavku 2. podstavku 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17), vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, dužan je prije prodaje zgrade ili njezinog posebnog dijela pribaviti energetski certifikat. Prema tome, energetski certifikat je potreban prilikom svake prodaje zgrade ili njezinog posebnog dijela za koje je izdavanje energetskog certifikata propisano odredbama navedenog Zakona, neovisno u čijem vlasništvu se one nalaze.
 
Možete li mi potvrditi ispravnost certifikata koje izdaje jedna tvrtka na portalu Crno jaje?
Energetske preglede smiju vršiti i energetske certifikate izdavati samo fizičke i pravne osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Registar ovlaštenih osoba dostupan je putem aplikacije Informacijski sustav izdavanja energetskih certifikata na stranici: https://eenergetskicertifikat.mgipu.hr/login.html

Je li certifikat dobro napravljen provjerava se neovisnom kontrolom. U Hrvatskoj postoje pravne osobe koje mogu vršiti takvu kontrolu. Ona se provodi po nalogu Ministarstva. Ako neovisna kontrola neki energetski certifikat ocijeni negativno Ministarstvo taj certifikat proglašava nevažećim, a ovlaštena osoba dužna je izdati ili osigurati izradu novog energetskog certifikata. Ovlaštenoj osobi čiji se certifikati proglašavaju nevažećim može se oduzeti ovlaštenje.
 
Pokrenuo sam postupak izdavanja uporabne dozvole. Treba li mi energetski certifikat u tom postupku?
Treba, ako tražite uporabnu dozvolu za zgradu koja se grije odnosno hladi u skladu s njezinom namjenom, to su u pravilu zgrade stambene i poslovne namjene te ako ta zgrada ima ukupnu korisnu površinu 50 m² i više. Prije izdavanja uporabne dozvole energetski certifikat nije potreban za industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama. Obaveza pribavljanja energetskog certifikata prije izdavanja uporabne dozvole proizlazi iz članka 24 stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17).
 
Htio bih prodati stan u Dioklecijanovoj palači u Splitu. Pravo prvokupa imaju Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija i Ministarstvo državne imovine. Moram li tom prigodom imati energetski certifikat?
Vlasnik koji prodaje zgradu ili njenu posebnu uporabnu cjelinu dužan je svakom potencijalnom kupcu predočiti energetski certifikat pa tako i potencijalnim kupcima koji imaju pravo prvokupa.
 
Tvrtka je vlasnik poslovnog prostora od 56 m² kojeg želi prodati. U poslovnom prostoru nisu provedeni  priključci struje i vode. Osim stambene pričuve nema nikakvih režijskih troškova. Je li tvrtka prije prodaje u obvezi napraviti energetski certifikat i na koji način s obzirom da nema troškova.
Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom. Zgradu poslovne namjene u pravilu se u zimskim mjesecima grije a u ljetnima hladi. Budući da ne znamo sve potrebne podatke, a da je teško predočiti o kakvoj je poslovnoj namjeni riječ koja bi se mogla obavljati bez uporabe energije za rasvjetu, komuniciranje, grijanje itd. nije moguće u konkretnom slučaju dati decidiran odgovor. Za pretpostaviti je da će se za korištenje prostora u poslovne svrhe priključci ipak morati provesti. Iz čega proizlazi da potencijalnom kupcu treba pružiti informaciju o energetskim svojstvima zgrade.
 
Rečeno mi je da dok traje oglašavanje ne moram imati energetski certifikat, jedino kod realizacije prodaje da se mora priložiti energetski certifikat.
Vlasnik zgrade odnosno njezina posebnog dijela dužan je prije prodaje pribaviti energetski certifikat. On ga je dužan kupcu predati, a potencijalnom kupcu predočiti. U oglasu za prodaju objavljenom u medijima potrebno je navesti energetski razred zgrade. Ako oglas o prodaji u medijima objavljuje ovlašteni posrednik u prometu nekretnina i on je obvezan u oglasu navesti energetski razred. Navedeno je propisano odredbom članka 24. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17).
 
U sklopu projekta za gradnju kuće dao sam izraditi elaborat energetske učinkovitosti, trebam li za prodaju kuće imati energetski certifikat?
Ukoliko ste prije izdavanja uporabne dozvole pribavili energetski certifikat, a nije protekao rok od deset godina od njegovog izdavanja, niste u obvezi ponovno ishoditi energetski certifikat radi prodaje kuće.
 
Mora li se za zgrade koje se prodaju u ovršnim postupcima izraditi energetski certifikat? Isto pitanje vrijedi i za postupak prodaje nekretnine koja je predmet ugovora o prijenosu vlasništva radi osiguranja tražbine (fiducij)? Tko snosi posljedice ako certifikata nema?
Ukoliko se zgrada prodaje, a prethodno nije pribavljen energetski certifikat posljedice snosi vlasnik. S obzirom da nekretninu u ovršnom postupku ne prodaje vlasnik, ne postoji obveza ishođenja energetskog certifikata.
Isto vrijedi i kada se prodaje nekretnina koja je predmetom ugovora o prijenosu vlasništva radi osiguranja novčane tražbine (fiducija).
 
Što konkretno znači ukupna korisna površina u smislu izrade energetskog certifikata kako je propisano Zakonom o gradnji? Spada li u ukupnu korisnu površinu stana i površina smočnica koja se nikada ne grije?
U smislu izrade energetskog certifikata ukupna korisna površina stana odnosi se na grijani, odnosno hlađeni dio zgrade.
 
Mijenjam nekretninu za drugu nekretninu. Trebam li imati energetski certifikat?
Energetski certifikat potrebno je pribaviti u slučaju prodaje zgrade ili njezinog posebnog dijela, dok za sklapanje ostalih ugovora kojima se stječe vlasništvo zgrade ili njezinog posebnog dijela ta obveza nije propisana.
 
Ako sada prodam stan bez energetskog certifikata mogu li ubuduće snositi sankcije zbog toga?
Zakonom o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17) propisane su novčane kazne u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna za pravne osobe odnosno u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za fizičke osobe koje kao vlasnici zgrade ili njezinog posebnog dijela ne pribave energetski certifikat prije njihove prodaje.
 
Kuća koju prodajem nije dovršena. U medijima čitam da se za nedovršene zgrade ne izrađuje energetski certifikat. Do koje faze gradnje, u smislu obveze energetskog certificiranja, se zgrada smatra nedovršenom?
Ukoliko je zgrada dovršena na način da se može koristiti sukladno svojoj namjeni, a potrebno je koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, potrebno je ishoditi energetski certifikat u slučaju prodaje.
 
Upravo legaliziramo stambenu zgradu koje je samo prividno dovršena. Ima fasadu, ali samo u prizemlju postoje sve instalacije ali nisu izvedeni svi keramički, parketarski i o stali radovi. U arhitektonskom snimku stoji da zgrada nije dovršena. Mislim je odmah nakon legalizacije prodati. Moram li imati energetski certifikat?
Ukoliko je zgrada dovršena na način da se može koristiti sukladno svojoj namjeni, a potrebno je koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, potrebno je ishoditi energetski certifikat u slučaju prodaje.
 
Od kada stanovi manji od 50 m² moraju imati energetski certifikat?
Od 1.1.2014. godine i stanovi koji su manji od 50 m² moraju imati energetski certifikat.
 
Moram li pribaviti energetski certifikat, ako prodajem vinograd i klijet. Klijet je površine oko 48m²?
U konkretnom slučaju nije potreban energetski certifikat jer se prodaje slobodnostojeća zgrada s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m².
 
Prema službeno dostupnom popisu pružatelja elektroničkih publikacija koje su objavljene na stranicama Agencije za elektroničke medije ne nalazi se niti jedna internetska stranica u vlasništvu naše tvrtke. Znači li to da korisnici, bez sankcije prekršajne kazne, mogu objaviti oglase bez navođenja energetskog certifikata na našim internetskim stranicama, budući da te stranice nisu klasificirane kao medij?
Ako vlasnik zgrade oglašava prodaju zgrade koja nema energetski certifikat u tiskovini ili portalu koji nije medij on time ne krši odredbu Zakona o gradnji koja se odnosi na oglašavanje prodaje u medijima. Međutim, odredbom članka 171. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17) propisana je prekršajna odgovornost vlasnika zgrade ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezina posebnog djela, prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili na leasing  Za vlasnika pravnu osobu propisana je novčana kazna u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kn, a za vlasnika fizičku osobu novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn. Vlasnik je dužan energetski certifikat dati na uvid potencijalnom kupcu te ga predati kupcu odnosno novom vlasniku. Za nedovršene zgrade energetski certifikat pribavlja kupac tj. novi vlasnik nakon što ih dovrši.
 
U slučaju oglašavanja nekretnina koje se nalaze izvan teritorija Republike Hrvatske, da li je u oglasima potrebno navoditi energetski certifikat i ako je odgovor pozitivan, koliki je iznos za to predviđene kazne?
Na to pitanje može odgovoriti nadležno tijelo za pitanja energetske učinkovitosti zgrada u zemlji u kojoj se nekretnina nalazi. Obaveza objave podatka o energetskim svojstvima zgrade u oglasima o prodaji u medijima vrijedi za sve zemlje članice Europske unije.
 
U kojem obliku postojanje energetskog certifikata nekretnine mora biti navedeno u oglasu? Je li termin "Certifikat postoji'' zakonski dostatan?
Ne. Taj termin nije zakonski dostatan. U oglasu objavljenom u medijima potrebno je navesti kojem energetskom razredu zgrada pripada, a to je podatak iz energetskog certifikata.
 
Ako nekretnina za prodaju ima točno 50 m², da li je za njeno oglašavanje potreban energetski certifikat?

Energetski certifikat nije potrebno izraditi za slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m², što znači da je on potreban za zgradu koja ima 50 m² ukupne korisne površine.
 
Može li oglasnik biti prekršajno kažnjen ako na svojim stranicama, bilo u tiskanom ili internetskom izdanju, objavi oglas/e za prodaju nekretnine bez naznačenog energetskog certifikata. Ako je odgovor pozitivan, u kojem je iznosu predviđena kazna za taj prekršaj?
Obveza objave energetskog razreda u oglasu o prodaji koji se oglašava u medijima odnosi se jedino i isključivo na vlasnika zgrade odnosno ovlaštenog posrednika prometu nekretnina.
 
Mogu li fizičke osobe, vlasnici nekretnina koje u našem tiskanom izdaju ili na portalu oglase nekretnine za prodaju bez naznačenog energetskog razreda, biti zbog toga prekršajno kažnjene? Ako je odgovor pozitivan, u kojem je iznosu predviđena kazna za taj prekršaj?
Pitanje medija uređeno je Zakonom o medijima i Zakonom o elektroničkim medijima koji su u nadležnosti Ministarstva kulture. Bilješka Ministarstva kulture o pojmu medija u smislu oglašavanja objavljena je ovdje. Za daljnja pitanja o pojmu medija potrebno se obratiti Ministarstvu kulture. Vlasnik koji oglašava prodaju u medijima bez navedenog energetskog razreda čini prekršaj. Kazna može biti za fizičku osobu od 5 do 10 tisuća kuna.
 
Je li potreban certifikat za prodaju stare kamene kuće koja je građena prije više od sto (100) godina?
Osnovna je svrha energetskog certifikata pružiti informaciju o energetskim svojstvima zgrade vlasnicima i korisnicima te potencijalnim vlasnicima odnosno potencijalnim korisnicima zgrade, kako bi na temelju relevantnih informacija mogli donositi daljnje odluke o kupnji, ulaganju u povećanje energetske učinkovitosti itd. Energetski je certifikat potreban neovisno o godini izgradnje, materijalu od kojega je zgrada sagrađena itd.
 
Iznajmljujem stan. Trebam li imati energetski certifikat? Tko će platiti izradu certifikata, ja ili svi suvlasnici?
Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17) ne definira tko treba platiti izradu energetskog certifikata. On definira situacije u kojima je potrebno imati certifikat i tko snosi sankcije ako certifikata nema. Što se iznajmljivanja tiče, u članku 203. Zakona navedeno je da se nakon 1.1.2016. ne može zgrada ili njen posebni dio (ured, stan), iznajmljivati, davati u najam ili na leasing bez energetskog certifikata. Odgovornost je na vlasniku zgrade odnosno posebnog dijela koji se iznajmljuje. Energetski se certifikat može izraditi za svaki pojedini posebni dio, a moguće ga je izraditi za cijelu zgradu, u tom je slučaju za svakog vlasnika posebnog dijela izrada certifikata financijski povoljnija.
 
Prodajem nedovršenu kuću pod krovom, u ovoj fazi još nema prozore, vrata, fasadu, nije uvedena struja. Moram li imati certifikat? Ako ne moram da li moram imati nekakvu potvrdu u kojoj je fazi gradnje kuća prodana da kasnije ne bi morao platiti kaznu (jer će je novi vlasnik dovršiti)?
U konkretnom slučaju prilikom prodaje odnosno oglašavanja prodaje nije potrebno izraditi certifikat jer se radi o nedovršenoj zgradi koja se očito ne može koristiti jer nema ni prozore ni vrata. Nikakva se posebna potvrda ne izdaje. Možete radi svoje sigurnost u kupoprodajnom ugovoru napisati da ste prodali nedovršenu zgradu bez vrata, prozora i instalacija. Zakon o gradnji u ovom slučaju kaže da energetski certifikat treba pribaviti novi vlasnik nakon što dovrši zgradu, a prije nego što pribavi uporabnu dozvolu.
 
U člancima o energetskom certificiranju u medijima često se spominje „energetsko svojstvo zgrade“. Što znači taj pojam? Kojim je zakonom propisan?
Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13., 20/17.) člankom 3. definira „energetsko svojstvo zgrade“ kao izračunatu ili izmjerenu količinu energije potrebne za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade, a koja među ostalim uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje.
 
Moraju li se certificirati samo stambene zgrade i stanovi koje se prodaju ili se moraju certificirati i kuće jer se svuda govori da certifikat treba samo za zgradu?
Zgradom se smatra zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Pojam zgrade na taj je način definiran člankom 3. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13., 20/17.), što znači da se i kuća smatra zgradom.

Energetski je certifikat u izradi. Mogu li biti kažnjen ako počnem prodavati nekretninu prije nego energetski certifikat bude izrađen?
Možete biti kažnjeni jer je člankom 171. Zakona o gradnji (Narodne Novine broj 153/13, 20/17) propisano da vlasnik može biti kažnjen novčanom kaznom od 15 do 30 tisuća kuna, ako se radi o pravnoj osobi, odnosno od 5 do 10 tisuća kuna ako se radi o fizičkoj osobi, ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njenog posebnog dijela prije prodaje. Člankom 24. istog Zakona propisano je da je vlasnik dužan energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, a kupcu predati ili energetski certifikat ili njegovu kopiju.
 
Kako mogu naći osobu koja će mi izraditi energetski certifikat?
Osobe ovlaštene za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada evidentirane su u Registru kojeg vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a objavljen je na: https://eenergetskicertifikat.mgipu.hr/login.html.
 
Koliko se dugo čeka na izradu certifikata?
Vrijeme potrebno za izradu energetskog certifikata ovisi o složenosti zgrade za koju se certifikat izrađuje i zauzetosti izrađivača i može trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana.
 
Kuća nije za stanovanje, u ruševnom je stanju. Želim ju prodati. Moram li prije prodaje pribaviti energetski certifikat?
Zakonom o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17) člankom 23. propisuje se da se energetski certifikat izdaje za zgradu, odnosno njezin poseban dio. Ruševinom se smatraju ostaci zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina,, prema tome energetski se certifikat ne izdaje za ruševine.
 
Tko može izraditi energetski certifikat? Samo fizičke i pravne osobe iz Registra Ministarstva? Neki na kolektivi nude izradu, a nisu u vašem Registru?
Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade može provoditi isključivo osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Registar fizičkih i pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na: https://eenergetskicertifikat.mgipu.hr/login.html.

Je li potreban energetski certifikat za prodaju stana od 49,05 m². Stan se nalazi u zgradi od 20 stanova.
Energetski je certifikat potreban za prodaju stana bilo koje površine koji se nalazi u zgradi koja je površinom jednaka ili veća od 50 m².

Treba li vlasnik stana koji se iznajmljuje imati energetski certifikat?
Energetski certifikat obavezan je za nekretninu koja se iznajmljuje nakon 1.1.2016. Za nekretnine za koje je ugovor o iznajmljivanju sklopljen prije tog datuma energetski certifikat nije obavezan do kraja trajanja te ugovorne obveze.
 
Je li energetski certifikat potreban za ruševnu staru kuću koja nije za stanovanje? Mogu li kao kupac imati problema kod prijenosa vlasništva, upisa u katastar kuće koja nema energetski certifikat?
Energetski je certifikat potreban za zgrade koje su u funkciji odnosno koje mogu biti u funkciji. Energetski se certifikat ne izrađuje za ruševine. Odgovornost pribavljanja energetskog certifikata je na vlasniku koji prodaje nekretninu. Kupac tu nema odgovornosti. Energetski certifikat nije potreban za upis vlasništva. On je nužno potreban kod pribavljanja uporabne dozvole za zgrade koje su sagrađene prema dozvoli izdanoj nakon 1.10.2007.
 
Tko je dužan osigurati energetski certifikat zgrade kod njezine prodaje?
Vlasnik odnosno ovlašteni posrednik u prometu nekretnina dužan je imati energetski certifikat kod oglašavanja prodaje u medijima.
 
Koje su kazne ukoliko vlasnik odnosno ovlašteni posrednik u prometu nekretnina ne pribavi energetski certifikat zgrade kod oglašavanja prodaje?
Kazne su propisane člankom 171. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17). Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za taj prekršaj pravna osoba kao vlasnik a ako je vlasnik zgrade fizička osoba tada je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna. Kazna za pravnu osobu ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina iznosi od 15.000,00 do 30.000,00 kuna a za fizički osobu ovlaštenog posrednika novčana je kazna u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
 
Imaju li javni bilježnici, kao i gruntovnice, kod ovjere ugovora, odnosno upisa nekretnine, pravo tražiti i energetski certifikat uz ostalu dokumentaciju, ili je pak odgovornost samo na vlasniku nekretnine?
Pribavljanje energetskog certifikata zgrade odnosno samostalne uporabne cjeline zgrade nije uvjet za ovjeru kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika niti za upis nekretnine u zemljišnu knjigu.
 
Tko je izuzet od obaveze energetskog certificiranja?
Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela ne izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji nije potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom.  Energetski certifikat ne izdaje se za zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti, privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama, stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje, te slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.

Je li potrebno izvršiti energetski pregled i izraditi certifikat za zgrade koje su registrirana kulturna dobra - spomenici kulture pojedinačne zaštite, a u njima se obavljaju javne djelatnosti?
Zgrade koje su registrirano kulturno dobro nisu izuzete od obveze izrade energetskog certifikata. Znači, potrebno je izvršiti energetski pregled, izraditi energetski certifikat te izvjesiti ga na vidno mjesto ukoliko se radi o zgradi javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m².
 
Suvlasnik sam kuće. Moja sestra i ja isplatit ćemo tetu, majčinu sestru, za njen dio nekretnine. Je li pri tome potreban energetski certifikat?
Ukoliko se ne sklapa ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine, energetski certifikat nije potreban.
 
Kuću koristimo samo ljeti i nikad ju ne grijemo iako ima ugrađeno centralno grijanje. Moramo li izraditi energetski certifikat ako se odlučimo na prodaju?
Prema članku 24. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17) vlasnik zgrade dužan je prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinom posebnog dijela pribaviti energetski certifikat. Kuće s ugrađenim grijanjem u kojima se grijanje ne koristi nisu izuzete citiranim Zakonom što znači da je prilikom prodaje potrebno imati energetski certifikat.
 
Jesam li obavezan pribaviti energetski certifikat za vikendicu koju namjeravam pokloniti bratu?
Članak 24. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17), propisuje da se energetski certifikat treba pribaviti prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela. Iz navedenog proizlazi da te obveze nema ako se nekretnina daruje.
 
Prodajemo kuću sagrađenu 1952. godine. Kuća bi se odmah nakon prodaje renovirala. Je li potreban energetski certifikat u ovom slučaju?
Energetski je certifikat potreban i u ovom slučaju.
 
Treba li za stan koji se iznajmljuje imati energetski certifikat, ako je ugovor o najmu sklopljen prije 1.1.2016., a u 2016. godini produljuje se ugovoreni rok najma aneksom (dodatkom) ugovora?

Za nekretnine za koje je ugovor o iznajmljivanju sklopljen prije 1.1.2016. energetski certifikat nije obavezan do kraja trajanja te ugovorne obveze, kao ni u slučaju sklapanja dodatka (aneksa) tog Ugovora nakon 1.1.2016. godine kojim se produljuje rok najma istom najmoprimcu. Isto tako u slučaju zakupa poslovnog prostora nije potrebno pribaviti energetski certifikat kod sklapanja aneksa ugovora sa istim zakupcem, ako je osnovni ugovor sklopljen prije 1.1.2016. godine.

Je li je potreban energetski certifikat za kupnju kamene kuće koja je izgrađena prije 68 godine, te nema grijanje, prozore, vrata i u lošem je stanju (odnosno potrebna je adaptacija)?
Osnovna je svrha energetskog certifikata pružiti informaciju o energetskim svojstvima zgrade vlasnicima i korisnicima te potencijalnim vlasnicima odnosno potencijalnim korisnicima zgrade, kako bi na temelju relevantnih informacija mogli donositi daljnje odluke o kupnji, ulaganju u povećanje energetske učinkovitosti itd. Energetski je certifikat potreban neovisno o godini izgradnje, materijalu od kojega je zgrada sagrađena itd. Također Energetski je certifikat potreban za zgrade koje su u funkciji odnosno koje mogu biti u funkciji. U konkretnom slučaju prilikom prodaje odnosno oglašavanja prodaje nije potrebno izraditi certifikat jer se radi o zgradi koja se očito ne može koristiti jer nema ni prozore ni vrata.