Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima

Slika /dokumenti/NPOO/EO_VSZ_Potres_NPOO/EO_VSZ_NPOO_Palmoticeva_vizual.jpg
Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva možete preuzeti OVDJE.
Dana 22. travnja 2024. godine objavljena je 2. izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I2.01) objavljenog 22. svibnja 2023. godine, a zatvorenog 31. listopada 2023. godine, radi povećanja alokacije Poziva.
 
Nastavno na 7. prosinca 2023. godine donesenu Provedbenu odluku Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, čime je službeno odobren Dodatak NPOO-u koji je temelj za pristupanje provedbi poziva temeljem dodatnih alokacija, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je 14. ožujka 2024. godine Odluku o povećanju alokacije predmetnog Poziva sredstvima osiguranim u Dodatku NPOO-u, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru istog povećan s 27.000.000,00 eura, na 40.000.000,00 eura. Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje svih projektnih prijedloga s rang-liste Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru prvotne alokacije spomenutog Poziva, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.
 
U okviru 2. izmjene Poziva pripremljeni su odnosno izmijenjeni sljedeći dokumenti:
  1. Upute za prijavitelje_2. corrigendum
  2. Sažetak poziva_2. corrigendum
  3. Aneks 1. Program dodjele potpora de minimis_2. corrigendum
  4. Popis izmjena_2. corrigendum
 
Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela će putem projektnog pretinca u sustavu fondovieu obavijestiti prijavitelje, čiji projektni prijedlozi su bili na rezervnoj listi, da su osigurana sredstva za financiranje njihovih projektnih prijedloga.
Zagreb, 26. listopada 2023. -  Podsjećamo sve potencijalne prijavitelje u sklopu Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“, kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I2.01 kako je krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga 31. listopad 2023. godine, do 16:00 sati.

Projektni prijedlozi se podnose kroz sustav fondovieu odabirom akcijske tipke „Podnesi“ u modulu Projekti, nakon čega se status projektne prijave mijenja u „Podnesen“ te se zaprimanje i registracija projektnog prijedloga vrše automatski u sustavu.

Za uspješno podnošenje projektnog prijedloga nije dovoljno da projektni prijedlog bude u statusu „Spremno za podnošenje“, već mora biti u statusu „Podnesen“. Stoga molimo sve potencijalne prijavitelje da provjere statuse svojih projektnih prijedloga unutar modula Projekti te da osiguraju da do roka za podnošenje projektnih prijedloga isti budu u statusu „Podnesen“.

Za više informacija molimo da provjerite korisničke upute na poveznici https://fondovieu.gov.hr/upute u kojima je u poglavlju 7.1. Prijava na poziv detaljno objašnjeno postupanje. 

Dodatne informacije vezane uz najčešća pitanja možete pronaći na poveznici https://fondovieu.gov.hr/najcesca-pitanja.

Zagreb, 2. kolovoza 2023. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 2. kolovoza  2023. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih potresima“ sa cjelokupnom dokumentacijom. U Popisu izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente: Upute za prijavitelje, Sažetak poziva, Aneks 2. Popis tehničkih uvjeta, Prilog 2. Obrazac za ocjenu kvalitete te Obrazac 2. Tehnički obrazac. Također je produljen rok za podnošenje projektnih prijedloga sa 22. kolovoza 2023. godine u 16:00 h na 31. listopada 2023. godine u 16:00 h.

Napominjemo da se s obzirom na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga produljio i rok za postavljanje pitanja o Pozivu u segmentu pitanja i odgovori sustava fondovieu do 17. listopada 2023. godine do 16:00 h.
 
Molimo sve potencijalne prijavitelje da preuzmu i prouče izmijenjenu dokumentaciju te prema istoj pripreme projektne prijedloge, odnosno obaveznu dokumentaciju propisanu Pozivom, vodeći računa da su svi obrasci (i svi listovi ukoliko ih obrazac sadrži više) ispravno i u potpunosti ispunjeni.

Cjelokupna dokumentacija 1. izmjene Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima" dostupna je OVDJE, a u Popisu izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva.


22. svibnja 2023. - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“. U okviru Inicijative 6. Obnova zgrada, Investicije C6.1.R1-I2 - Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, osigurana je alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u modalitetu privremenog poziva, a objavljen je na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr i https://fondovieu.gov.hr/pozivi odnosno u sustavu fondovieu.

Podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu potencijalnim prijaviteljima dozvoljeno je najranije od trenutka objave poziva odnosno 22. svibnja 2023. godine, a moguće je najkasnije do 22. kolovoza 2023. godine u 16:00 sati.

Poziv se zatvara istekom roka predviđenog za podnošenje projektnih prijedloga nakon čega započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga s obzirom na kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade. Provedbom energetske obnove ostvarit će se uštede energije i smanjiti emisije CO2 te time doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Za sufinanciranje su prihvatljive postojeće višestambene zgrade sljedećih kategorija uporabljivosti: U2, PN1, PN2, N1, N2, a koje su već provele ili će provesti hitne sanacije odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu zajedno s energetskom obnovom. Na sufinanciranje sveobuhvatne obnove imaju pravo samo višestambene zgrade kategorije uporabljivosti U2.

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova za integralnu energetsku obnovu, dubinsku i sveobuhvatnu obnovu je do 80%, a za izradu projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administraciju te promidžbu i vidljivost je do 100%. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 40 tisuća eura, a najviši 4,5 milijuna eura.

Prihvatljivi prijavitelji na Poziv u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade.

Potencijalnim prijaviteljima je na raspolaganju mogućnost stručne podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Sektora za energetsku učinkovitost. Stručna podrška odnosi se isključivo na provjeru usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva, a provodit će se u formi individualnih konzultacija. Prijave za korištenje stručne podrške podnose se u razdoblju od objave Poziva do kraja dana 31. svibnja 2023. godine, slanjem poruke elektroničkom poštom na adresu podrska.prijaviteljima@fzoeu.hr .

Ministarstvo će za sve potencijalne prijavitelje organizirati i informativne radionice putem platforme Microsoft Teams, a raspored održavanja bit će pravovremeno objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva https://mpgi.gov.hr i javnom portalu sustava fondovieu https://fondovieu.gov.hr/pozivi . Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije do 8. kolovoza 2023. godine, kroz sustav fondovieu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“ najkasnije sedam dana od dana zaprimanja upita.

Cjelokupna dokumentacija Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima" dostupna je OVDJE.