„CE“ oznaka i građevni proizvodi u usklađenom području

Usklađeno područje građevnih proizvoda na razini Europske unije uređeno je UREDBOM (EU) br. 305/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2011. godine koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 305/2011).

Uredbom (EU) br. 305/2011 propisuju se uvjeti stavljanja na tržište ili stavljanja na raspolaganje na tržištu građevnih proizvoda propisivanjem usklađenih pravila o načinu izražavanja svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke te o uporabi CE oznake na navedenim proizvodima.

To se postiže osiguravanjem „zajedničkog tehničkog jezika“, pružajući jedinstvene metode ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda. Te metode poštovane su u usklađenim europskim normama (hEN) i europskim dokumentima za ocjenjivanje (European Assessment Document - EAD).

Europska komisija je izdala kratki video isječak koji prikazuje označavanje građevnih proizvoda CE oznakom.
 

Europska komisija je na svojim internetskim stranicama objavila brošuru za proizvođače i gospodarske subjekte pod nazivom „Oznaka CE za građevne proizvode – korak po korak“.

U brošuri su objašnjeni koraci za označavanje građevnog proizvoda oznakom CE, kao i obveze proizvođača, što čini ovu brošuru vrlo korisnom proizvođačima koji planiraju označiti svoj građevni proizvod oznakom CE ili koji traže popis zadaća koje prethode označavanju građevnog proizvoda oznakom CE. Brošura je dostupna na svim službenim jezicima Europske unije.
ETAG
Smjernice za europsko tehničko dopuštenje (European Technical Approvals Guideline (ETAG)) su dokumenti kojima se za građevni proizvod ili za skupinu građevnih proizvoda određuje popis relevantnih interpretativnih dokumenata, specifičnih tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode, ispitne metode ocjenjivanja i prosudbe rezultata ispitivanja, način nadzora tvorničke kontrole proizvodnje i vrijeme važenja europskog tehničkog dopuštenja.

Popis smjernica za europsko tehničko dopuštenje može se pronaći na internetskim stranicama NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) informacijskog sustava ili na internetskim stranicama EOTA-e. Početkom pune primjene Uredbe (EU) br. 305/2011, prestaju se donositi Smjernice za europsko tehničko dopuštenje, a počinju se donositi Europski dokumenti za ocjenjivanje. Temeljem članka 66. Uredbe (EU) br. 305/2011 Smjernice za europsko tehničko dopuštenje objavljene prije 1. srpnja 2013. godine u skladu sa člankom 11. Direktive 89/106/EEZ smiju se upotrijebiti kao Europski dokumenti za ocjenjivanje.

Europski dokument za ocjenjivanje

Prema odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 305/2011 temeljem proizvođačevog zahtjeva za izdavanjem europske tehničke ocjene, organizacija TAB-ova (EOTA) izrađuje i donosi europski dokument za ocjenjivanje (European Assessment Document (EAD)) za svaki građevni proizvod koji nije obuhvaćen ili nije u potpunosti obuhvaćen usklađenom normom, a čije svojstvo s obzirom na njegove bitne značajke ne može biti u potpunosti ocijenjeno sukladno postojećoj usklađenoj normi.

20.2.2018. - Otvoreno pismo udruženja proizvođača i profesionalnih korisnika građevnih proizvoda

EOTA
Europska organizacija za tehnička dopuštenja (European Organisation for Technical Approvals (EOTA)) sastoji se od ovlaštenih osoba koje su države članice Europske unije i države EFTA-e ovlastile (Approval Body) za izdavanje europskih tehničkih dopuštenja (European Technical Approvals (ETAs)).

Europsko tehničko dopuštenje je tehničko dopuštenje koje je donijela ovlaštena pravna osoba ili druga ovlaštena osoba članica Europske organizacije za tehnička dopuštenja. Početkom pune primjene Uredbe (EU) br. 305/2011, prestaju se izdavati Europska tehnička dopuštenja, a počinju se izdavati Europske tehničke ocjene. Temeljem članka 66. Uredbe (EU) br. 305/2011 proizvođači i uvoznici smiju upotrebljavati Europska tehnička dopuštenja izdana u skladu sa člankom 9. Direktive 89/106/EEZ prije 1. srpnja 2013. godine kao Europsku tehničku ocjenu tijekom perioda valjanosti tih dopuštenja.

Europska tehnička ocjena

Prema odredbi članka 26. Uredbe (EU) br. 305/2011 europsku tehničku ocjenu izdaje tijelo za tehničko ocjenjivanje (Technical Assessment Body (TAB)) na zahtjev proizvođača te na temelju europskog dokumenta za ocjenjivanje (European Assessment Document (EAD)).

Odluke Europske komisije
Popis Odluka Europske komisije koje se odnose na građevne proizvode mogu se pronaći na internetskim stranicama NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) baze podataka.
Popis usklađenih tehničkih specifikacija na koje upućuje tehnički propis

Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
(„Narodne novine" broj 4/15, 24/15, 93/15133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 150/22142/23 )

Ovim Tehničkim propisom utvrđuje se popis usklađenih tehničkih specifikacija za građevne proizvode te razdoblja početka i završetka njihove primjene kao i istodobnog postojanja primjene odgovarajućih normi, i to na način da je:

  • u Prilogu 1 dan popis usklađenih normi za građevne proizvode,
  • u Prilogu 2 dan Popis europskih dokumenata za ocjenjivanje.

Usklađene norme iz Priloga 1 Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području („Narodne novine" broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/1843/19) mogu se pretraživati putem Kataloga hrvatskih normi i nabaviti u Hrvatskom zavodu za norme.

Europski dokumenti za ocjenjivanje (EAD) dostupni su na internetskim stranicama Europske organizacije za tehničko ocjenjivanje (EOTA). 

Upute na europske dokumente za ocjenjivanje (EAD) objavljene su u Službenom listu Europske unije C 417, 16.11.2018., str. 13.-25.C 077, 20.03.2019., str. 78.-79. i L 142, 29.05.2019., str. 69.-71.

Popis EAD 

EU popis usklađenih normi