Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 46/22)) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju, a povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

 • zaštitu identiteta i povjerljivosti
 • sudsku zaštitu
 • naknadu štete
 • primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
 • emocionalnu podršku
 • drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim zakonom.

Povjerljiva osoba dužna je:

 • zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka
 • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
 • poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave
 • bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
 • bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
 • pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi
 • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
 • pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 46/22) i članka 52. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njenog zamjenika, a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno imenovanim osobama na propisanom obrascu, pisanim putem na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, putem elektroničke pošte na adresu povjerljiva.osoba@mpgi.hr ili izjaviti usmeno na zapisnik.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
Sendi Bužleta Špiček, mag.iur.

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
Krešimir Milinović, dipl.iur.