Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Slika /dokumenti/NPOO/ZIKGP_NPOO/Zelena_infrastruktura_sl1.jpg

Izrađeni Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka i Metodologija za identifikaciju i kartiranje urbanih toplinskih otoka

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je Metodologiju za identifikaciju i kartiranje urbanih toplinskih otoka, te Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka. Svrha tih dvaju dokumenata je doprinijeti uspostavi metodološkog i praktičnog okvira za ublažavanje negativnih posljedica klimatskih promjena, te pomoći jedinicama lokalne samouprave u prepoznavanju i ublažavanju urbanih toplinskih otoka.
 
U sklopu projekta „Potpora provedbi mjera zelene tranzicije u području obnove zgrada oštećenih potresima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“, financiranom od strane Europske unije, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj i Glavnom upravom Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) izradilo Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka, te Metodologiju za njihovu identifikaciju i kartiranje.
 
Cilj Priručnika i Metodologije je jedinicama lokalne samouprave- općinama i gradovima- pružiti okvir za identifikaciju urbanih toplinskih otoka i njihovo ublažavanje, kako bi se dodatno potaknuo razvoj klimatski neutralnih gradova otpornih na klimatske promjene. Svrha im je i podići razinu svijesti o nepovoljnim učincima klimatskih promjena, kao i predložiti niz mjera za njihovo ublažavanje, poput implementacije rješenja temeljenih na prirodi, planiranja zelene i plave infrastrukture i održivog upravljanja vodom, poticanja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, i drugih.
 
Priručnik i Metodologija sadrže ilustrativne primjere primjene dobre prakse kako bi se olakšao prijenos znanja lokalnim vlastima i relevantnim dionicima.

Metodologiju za identifikaciju i kartiranje urbanih toplinskih otoka, u hrvatskoj i engleskoj verziji, moguće je preuzeti sa sljedećih poveznica:

Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka, u hrvatskoj verziji i engleskoj, moguće je preuzeti sa sljedećih poveznica:


INFORMACIJA - Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0.

S ciljem pružanja podrške u pripremi i provedbi projekata zelene urbane obnove, izrađene su Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0. koje potencijalnim prijaviteljima i korisnicima mogu služiti kao preporuke u pripremi i provedbi projekata u sklopu Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02 i  Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.01.
 
Smjernice su izrađene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa u izradi strateških podloga, planiranju i provedbi zelene urbane obnove koja je usmjerena na održivost, otpornost i poboljšanje kvalitete života u urbanim područjima.
 
Smjernice su namijenjene jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu, donositeljima odluka i stručnjacima koji su upoznati sa procesima analize prostora, mapiranja i upravljanja prostornim podacima, a iste pružaju okvir i alate za izradu strateških podloga koje će doprinijeti, između ostaloga, razvoju zelene urbane infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.
 
Prema navedenim Smjernicama nužno je analizirati osnovna obilježja područja obuhvata i dostupne podatke, zatim identificirati razvojne potrebe i potencijale te srednjoročnu viziju razvoja. Nadalje, potrebno je izraditi SWOT analizu kao i definirati strateški okvir sa aktivnostima/projektima koji doprinose zelenoj urbanoj obnovi.
 
Ovim Smjernicama ne mijenjaju se uvjeti ni kriteriji Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02 i  Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.01, odnosno predmetne Smjernice nisu obavezne prilikom izrade strateških podloga već su preporuka u razvoju projekata zelene urbane obnove.
 
Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0.


Stručna podrška za prijavitelje na Poziv „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“

Novost u ovom Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, koji je ponovno otvoren 10. svibnja 2024. godine je mogućnost stručne podrške u pripremi projektnih prijedloga od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) - Sektora zaštite okoliša.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) - Sektor zaštite okoliša, pruža stručnu i tehničku podršku potencijalnim prijaviteljima tijekom pripreme projektnog prijedloga, prije same prijave na predmetni Poziv, a što podrazumijeva pregled nacrta projektnog prijedloga te prijedloge za poboljšanje projekta.

Stručna podrška je dostupna potencijalnim prijaviteljima za vrijeme trajanja predmetnog Poziva, do 31. prosinca 2024. godine u 12h. Nakon prijave projektnog prijedloga više nije moguće ispravljati dokumentaciju.

Postupak pružanja stručne podrške potencijalnim prijaviteljima podrazumijeva:

  • Pri kontaktu dostaviti opis projekta i raspoloživu dokumentaciju te kontakt podatke prijavitelja

  • FZOEU vrši pregled dokumentacije

  • Nakon sastanka se izrađuje Izvješće o pregledu koje se dostavlja potencijalnom prijavitelju

  • Komunikacija se vrši telefonski, putem elektroničke pošte, po potrebi na sastancima.

 
Stručna podrška FZOEU - nije obaveza za prijavu.

Adresa za kontakt je: zelena@fzoeu.hr
 
Potencijalni prijavitelj snosi punu pravnu i financijsku odgovornost za sve aspekte prijave, upravljanja i provedbe projekta u odnosu na nadležna tijela.


Ponovno otvaranje Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ponovno otvara Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. U okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno reforme C6.1.R5 (C7.2 R2/C7.2 R3) Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, osigurana je alokacija u iznosu od 15.500.000,00 eura, a bespovratna sredstva će se dodjeljivati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Modalitet ovog Poziva će  biti privremeni, projektni prijedlozi zaprimat će se u unaprijed određenom roku, a potom će se svi zaprimljeni projektni prijedlozi ocjenjivati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova. Podnošenje projektnih prijedloga bit će moguće do 31. prosinca 2024. godine, putem informacijskog sustava fondovieu.

Ovim Pozivom pružit će se potpora u provedbi pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz strategije zelene urbane obnove. Pilot projekti moraju biti povezani s postavkama nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Pilot projekti nastojat će integrirati rješenja za ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture (i integracija NBS rješenja), unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama (razvoj otpornosti na klimatske rizike) te jačanja otpornosti na rizike.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti jedan projektni prijedlog. Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Pozivom će se sufinancirati aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, horizontalne mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti, upravljanje projektom i administracija te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 265.445,60 eura, a najviši 1.061.782,00 eura. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Ministarstvo će po objavi Poziva za sve potencijalne prijavitelje organizirati i informativne radionice putem platforme Microsoft Teams.

Slijedom navedenoga, pozivamo potencijalne prijavitelje da redovito prate mrežne stranice ovog Ministarstva i javni portal sustava fondovieu.


Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02!

Dana 3. travnja 2024. godine donesena je Odluka o povećanju alokacije, 2. izmjeni Poziva i ponovnom otvaranju zatvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02

Nastavno na Provedbenu odluku Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, donesenu 7. prosinca 2023. godine, čime je službeno odobren Dodatak NPOO-u koji je temelj za pristupanje provedbi poziva putem dodatnih alokacija, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je 3. travnja 2024. godine  Odluku o povećanju alokacije, 2. izmjeni Poziva i ponovnom otvaranju predmetnog Poziva sredstvima osiguranim u Dodatku NPOO-u, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u povećan s 2.145.928,70 eura na 22.225.419,29 eura.
 
Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje dodatnih projektnih prijedloga prema rang-listi Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru Poziva, a udovoljili su svim propisanim uvjetima i kriterijima.
 
Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva.
 
Sve informacije o ponovnom otvaranju Poziva biti će pravovremeno objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva te putem sustava fondovieu NPOO.


1. izmjena Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ 

Dana 16. kolovoza 2023. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02.
 
Izmjene se odnose na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga sa 1. rujna 2023. godine u 15:00 h na 31. prosinca 2023. godine te produljenje roka za podnošenje upita za pojašnjenjem sa 16. kolovoza 2023. do 15:00 h na 15. prosinca 2023. godine.
 
Cjelokupna dokumentacija 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ dostupna je na putem poveznice https://fondovieu.gov.hr/pozivi/75.


Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. U okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno reforme C6.1. R5 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, osigurana je alokacija u iznosu od 2.145.928,70 eura, a bespovratna sredstva će se dodjeljivati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.
 
Modalitet ovog Poziva je privremeni i projektni prijedlozi se zaprimaju u unaprijed određenom roku. Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga putem sustava NPOO fondovieu potencijalnim prijaviteljima će biti omogućena od 1. lipnja 2023. godine od 9:00 sati, a najkasnije do 1. rujna 2023. godine do 15:00 sati.

Ističemo kako će unošenje projektnih prijedloga putem sustava NPOO fondovieu biti omogućeno već neposredno nakon objave Poziva.
 
Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, izrada projektne i ostale dokumentacije, trošak stručnog/projektantskog nadzora te trošak koordinatora zaštite na radu, zatim upravljanje projektom i administracija, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te horizontalne aktivnosti.
 
Cilj Poziva je provedba pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz Strategije zelene urbane obnove. Pilot projekti moraju biti povezani s postavkama nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Pilot projekti će nastojati integrirati rješenja za ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture (i integracija NBS rješenja, (rješenja temeljenih na prirodi), unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama (razvoj otpornosti na klimatske rizike) te jačanja otpornosti na rizike.
 
Svi zaprimljeni projektni prijedlozi će se ocjenjivati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira, a kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.
 
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Prijavitelj može podnijeti jedan projektni prijedlog po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava, a prednost prilikom odabira će imati projektni prijedlozi koji se provode na području u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 265.445,60 eura, a najviši 1.061,782,00 eura. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.
 
Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije do 16. kolovoza 2023. do 15h putem sustava NPOO fondovieu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.

Cjelokupna dokumentacija Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ dostupna je na LINKU: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/75