Program ESPON

 

 

      Pratite novosti i događanja vezana uz Program ESPONESPON kontakt točka za Republiku Hrvatsku
Zavod za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine:
ESPON.kontakt.tocka@mpgi.hr
Tel.: +385 1 3782 452

Za primanje Novosti programa ESPON (ESPON Newsletter) možete se prijaviti ovdje.


PROGRAM ESPON 2030 - Javno savjetovanje

Javno savjetovanje o aktivnostima u okviru Programa ESPON 2030 otvoreno je do kraja siječnja 2022. godine. Cilj savjetovanja je pobliže odrediti aktivnosti koje će se pokrenuti u okviru programa, grupirane u tematske akcijske planove (TAP-ove), kako bi se osigurao koherentan pristup provedbi istraživanja i ostalih aktivnosti te unaprijedila specifična znanja kao potpora kreatorima politika i zainteresiranim dionicima EU-a, posebno na lokalnoj razini.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave komentare, prijedloge ili sugestije na bilo koji od četiri predložena tematska akcijska plana i to putem platforme Yammer zajednice na kojoj se moguće uključiti u interaktivnu raspravu ili svoj doprinos možete poslati na adresu elektroničke pošte: consultation@espon.eu.
 
Glavni ciljevi savjetovanja:
  • podizanje razine svijesti dionika programa o specifičnim tematskim sadržajima  koje će ESPON stvoriti kao potporu kreiranju politika,
  • prikupljanje i razmjena informacija s kreatorima politika na svim razinama o potrebama politika,
  • razmjena informacija sa znanstvenicima o najnovijim teritorijalnim istraživanjima povezanim s tematskim područjima svakog TAP-a te prikupljanje prijedloga budućih aktivnosti.

TAP: Mjesta otporna na krize
Pandemija Covid-19 ukazuje na potrebu povećanja otpornosti europskih gradova, regija i zemalja te jačanja procesa njihova oporavka.

Cilj ovog tematskog akcijskog plana je stvaranje prostornih pokazatelja ranjivosti europskog teritorija na različite vrste kriza koje nastaju u području zaštite okoliša, gospodarstva, društvenih, zdravstvenih i digitalnih djelatnosti. 

Rezultati ostvareni u okviru ovog TAP-a pomažu jačanju sposobnosti za prilagodbu teritorija tako da politike, kroz prilagođene mehanizme upravljanja, mogu bolje ublažiti različite rizike i ekstremne događaje.

Ovim TAP-om osigurat će se nove spoznaje i istražiti mogući načini unapređenja otpornosti za sva mjesta i moguće nove prijetnje.
Više o tome…

TAP: Perspektiva za sve ljude i mjesta
Kroz opažanja za cijelo područje programa ESPON, ovim se programom nastoje pružiti nova saznanja o tome kako ublažiti posljedice trenutačne Covid-19 pandemije i drugih naknadnih teritorijalno relevantnih izazova, s ciljem smanjenja teritorijalnih fragmentacija i društveno-gospodarskih nedostataka, posebno za osjetljive skupine ili regije. Usmjeravajući se na različitim prostornim razinama na uzroke i posljedice gospodarske i socijalne konvergencije, ovaj TAP ima za cilj promicanje raznolikosti i potencijala europskih teritorija kao ključne odrednice za osiguranje održivog teritorijalnog razvoja izvan isključivog gospodarskog rasta, suočavanje s globalnim izazovima i promicanje lokalne baštine, kapaciteta ili specifičnosti.
Više o tome…

TAP: Upravljanje novim zemljopisnim područjima
Aktualne europske politike odnose se ne samo na funkcionalna urbana područja, već i na različite vrste drugih funkcionalnih i područja neformalnih suradnji – funkcionalna ruralna područja, prekogranična područja, transnacionalna područja suradnje, područja tržišta rada, kopnenih interakcija, zelene infrastrukture, makroregije, otočna područja itd. Osim toga, razmatraju se i funkcionalna područja temeljena na tokovima i umrežavanju: različite vrste usluga, obrazovanje na različitim razinama, financijski tokovi itd. U pripremnoj studiji 17. sjednice CEMAT-a identificirano je više od 20 tipova funkcionalnih područja.

Iz opisanog razloga tema ovog TAP-a može se smatrati sveobuhvatnom, ali i međusektorskom, kojoj je cilj stvoriti prostorne pokazatelje i  preporuke usmjerene na upravljanje novim zemljopisnim područjima u nastajanju na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, povezanima s novim funkcionalnim područjima.
Više o tome…

TAP: Klimatski neutralna područja
Cilj ovog TAP-a je podržati klimatske prioritete EU-a stvaranjem prostornih pokazatelja o izazovima povezanima s klimatskim promjenama i razvojnim mogućnostima, pretvarajući izazove u prilike usmjerene na poticanje svih europskih područja na prijelaz na klimatsku neutralnost do 2050. godine.

Pored toga cilj ovog TAP-a je razvoj baze znanja o teritorijalnim aspektima zelene tranzicije na klimatski neutralno gospodarstvo, pružajući nove spoznaje i moguće načine smanjenja emisije ugljika, povećanja ponora ugljika, unapređenja stanja,  upravljanja zelenom infrastrukturom, podrške energetskoj tranziciji, zelene digitalne tranzicije i prijelaza na zeleno i kružno gospodarstvo za sve prostore. TAP će se posebno usredotočiti na područja s dodatnim izazovima, kao što su gospodarski razvoj, pristupačnost ili društvene nejednakosti.
Više o tome…
 
OBJAVLJENE PUBLIKACIJE:

Sažetak ESPON politike: Održiva urbanizacija
 
Objašnjava se kako se temeljem baze podataka koju je izradio ESPON projekt Održiva urbanizacija i praksa korištenja zemljišta u europskim regijama (SUPER - Sustainable Urbanisation and Land-Use Practices in European Regions) može promicati održiva urbanizacija u Europi, na temelju primjera Hrvatske i Litve.

ESPON Policy Brief, Sustainable Urbanisation


 
Sažetak ESPON politike: Produktivni gradovi i metropole
 
Naglašava se kako je industrija glavni pokretač produktivnosti i rasta plaća te omogućuje otpornost u različitim krizama. Nova Povelja iz Leipziga prepoznaje važnost produktivnog grada jer on osigurava čvrst financijski temelj za održivi urbani razvoj.

ESPON Policy Brief, Productive cities and metros


 
Sažetak ESPON politike: Međusobno obogaćivanje kohezijske politike i prostornog planiranja
 
Predlaže se sedam praktičnih koraka koji bi mogli voditi i ubrzati postizanje teritorijalno osjetljivije i učinkovitije kohezijske politike te se mogu koristiti i kao kontrolna lista za razmatranje trenutnih praksi i osmišljavanje novih inicijativa u skladu s lokalnim uvjetima i praksom.

ESPON Policy Brief, Cross-fertilisation of cohesion policy and spatial planning
 
ESPON TJEDAN, 29.11.-2.12.2021.

Tijekom slovenskog predsjedništva Vijećem EU-a, od 29. studenoga do 02. prosinca 2021. godine, održan je ESPON tjedan s događanjima u virtualnom obliku. Pored sastanaka odbora za praćenje i zajedničke radne skupine, održani su sastanci ESPON kontakt točaka te je obilježen i početak javnog savjetovanja o tematskim akcijskim planovima koji će biti osnova za daljnje aktivnosti koje će se odvijati u okviru programa ESPON 2030 koji će formalno započeti 1. srpnja 2022. godine.

U sklopu ESPON tjedna održan je seminar usmjeren na temu „Kvaliteta života za teritorijalnu politiku i politiku usmjerenu na građane” gdje su kroz veći broj radionica prezentirana  najnovija  istraživanja povezana s tom temom. Tijekom seminara održan je niz online radionica. za upoznavanje i raspravu o najnovijim istraživanjima ESPON-a. Više...
ESPON POLITIKE

Za potrebe prioritetnih tema hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije na području teritorijalne kohezije i urbanog razvoja, u okviru programa ESPON izrađeni su sažeci o politikama (tzv. “policy brief”) koje se odnose na teme:
Ponovno korištenje prostora i zgrada
 
Zelena infrastruktura u urbanim područjima