Sisačko-moslavačka županija

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu
Sjedište u Sisku - za područje općina: Sunja, Lekenik, Martinska Ves i Dvor
Adresa: Zagrebačka 44, Sisak
Tel: 044/ 540-030; 044/ 524-358
web: https://www.smz.hr/
Pročelnica: Blanka Bobetko Majstorović, dipl.ing.biol.

Ispostava Popovača - za područje grada Popovača i općine Velika Ludina
Adresa: Jelengradska 13, Popovača
Tel: 044/ 500-180, 500-181
Voditelj ispostave: Krešimir Jugović, dipl.ing.građ.

Ispostava Novska - za područje gradova: Novska i Hrvatska Kostajnica te općina: Majur, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac i Lipovljani
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska
Tel: 044/ 500-086, 500-182
Voditeljica ispostave: Marija Vidaković Jež, mag.ing.aedif.

Ispostava Glina - za područje grada Gline i općina: Topusko i Gvozd
Adresa (privremena): Trg bana Josipa Jelačića 1, Topusko 
Tel: 044/ 500-186, 500-187
Voditelj ispostave: Slaven Bobić, dipl.ing.građ.


GRAD SISAK
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Adresa: Rimska 26, Sisak
Tel: 044/ 635-504
web: https://sisak.hr/
Pročelnica: Nikolina Bijelić

GRAD KUTINA
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo 
Adresa: Trg Kralja Tomislava 12, Kutina
Tel: 044/ 692-036
web: https://www.kutina.hr/
Pročelnica: Snježana Šlabek-Ohman, dipl.ing.arh.

GRAD PETRINJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne djelatnosti
Adresa: Ivana Gundulića 2, Petrinja
Tel: 044/ 515-203
web: https://petrinja.hr/
Pročelnik: Ivan Begić, dipl.iur.