Izrada strategija zelene urbane obnove

Slika /dokumenti/NPOO/ZUO_NPOO/2024_06_07_ZUO.jpg

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva možete preuzeti OVDJE.

Izrađeni Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka i Metodologija za identifikaciju i kartiranje urbanih toplinskih otoka

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je Metodologiju za identifikaciju i kartiranje urbanih toplinskih otoka, te Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka. Svrha tih dvaju dokumenata je doprinijeti uspostavi metodološkog i praktičnog okvira za ublažavanje negativnih posljedica klimatskih promjena, te pomoći jedinicama lokalne samouprave u prepoznavanju i ublažavanju urbanih toplinskih otoka.
 
U sklopu projekta „Potpora provedbi mjera zelene tranzicije u području obnove zgrada oštećenih potresima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“, financiranom od strane Europske unije, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj i Glavnom upravom Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) izradilo Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka, te Metodologiju za njihovu identifikaciju i kartiranje.
 
Cilj Priručnika i Metodologije je jedinicama lokalne samouprave- općinama i gradovima- pružiti okvir za identifikaciju urbanih toplinskih otoka i njihovo ublažavanje, kako bi se dodatno potaknuo razvoj klimatski neutralnih gradova otpornih na klimatske promjene. Svrha im je i podići razinu svijesti o nepovoljnim učincima klimatskih promjena, kao i predložiti niz mjera za njihovo ublažavanje, poput implementacije rješenja temeljenih na prirodi, planiranja zelene i plave infrastrukture i održivog upravljanja vodom, poticanja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, i drugih.
 
Priručnik i Metodologija sadrže ilustrativne primjere primjene dobre prakse kako bi se olakšao prijenos znanja lokalnim vlastima i relevantnim dionicima.
 
Metodologiju za identifikaciju i kartiranje urbanih toplinskih otoka, u hrvatskoj verziji, moguće je preuzeti sa sljedeće poveznice:
 
Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka, u hrvatskoj verziji, moguće je preuzeti sa sljedeće poveznice:
 
Engleske verzije Priručnika i Metodologije bit će dostupne uskoro!

INFORMACIJA - Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0.

S ciljem pružanja podrške u pripremi i provedbi projekata zelene urbane obnove, izrađene su Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0. koje potencijalnim prijaviteljima i korisnicima mogu služiti kao preporuke u pripremi i provedbi projekata u sklopu Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02 i  Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.01.
 
Smjernice su izrađene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa u izradi strateških podloga, planiranju i provedbi zelene urbane obnove koja je usmjerena na održivost, otpornost i poboljšanje kvalitete života u urbanim područjima.
 
Smjernice su namijenjene jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu, donositeljima odluka i stručnjacima koji su upoznati sa procesima analize prostora, mapiranja i upravljanja prostornim podacima, a iste pružaju okvir i alate za izradu strateških podloga koje će doprinijeti, između ostaloga, razvoju zelene urbane infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.
 
Prema navedenim Smjernicama nužno je analizirati osnovna obilježja područja obuhvata i dostupne podatke, zatim identificirati razvojne potrebe i potencijale te srednjoročnu viziju razvoja. Nadalje, potrebno je izraditi SWOT analizu kao i definirati strateški okvir sa aktivnostima/projektima koji doprinose zelenoj urbanoj obnovi.
 
Ovim Smjernicama ne mijenjaju se uvjeti ni kriteriji Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02 i  Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.01, odnosno predmetne Smjernice nisu obavezne prilikom izrade strateških podloga već su preporuka u razvoju projekata zelene urbane obnove.
 
Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0.
Informacija za prijavitelje - Razdoblje provedbe projekta
 
U tijeku je priprema i donošenje Odluka o financiranju za prihvatljive projektne prijedloga s rezervne liste u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izrada strategija zelene urbane obnove“ (kod poziva: NPOO.C6.1.R5.01). Postupak dodjele za sve projektne prijedloge nastavlja se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni, u odnosu na uvjete u već objavljenom Pozivu. Nakon donošenja Odluka o financiranju slijedi priprema i sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela provodi postupak pripreme Ugovora i usuglašavanja s Korisnikom i Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svojstvu Nadležnog tijela.
 
U sklopu pripreme Ugovora, definirat će se razdoblje provedbe projekta, koje podrazumijeva datum početka i predviđenog završetka provedbe projekta. Za projekte za koje se donese Odluka o financiranju, razdoblje provedbe projekta počinje od dana početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije počevši od 1. veljače 2021. godine, do završetka svih predmetnih aktivnosti,  odnosno najkasnije do 30. svibnja 2025. godine.

Početkom provedbe projekta smatra se zakonski obvezujuća obveza za naručivanje dobara ili usluga ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim (npr. potpis ugovora s dobavljačem, izdavanje narudžbenice, itd.).
 
Prijavitelj je dužan dostaviti Odluku o donošenju Strategije donesenu od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili Grada Zagreba, presliku usvojene Strategije te Izvješće o doprinosu Strategije ciljevima reforme C7.2. R2 i C7.2. R3 (C6.1. R5) „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, najkasnije do 30. svibnja 2025. godine.

Razdoblje provedbe pojedinačnih projekata unutar Poziva bit će dodatno definirano u Ugovoru.
Informacija za korisnike Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine trenutno izrađuje Registar zelene infrastrukture (dalje: Registar ZI), novi modul Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), koji će omogućiti unos, održavanje i analizu podataka o zelenoj infrastrukturi za urbana područja u Republici Hrvatskoj te unos prostornih podataka iz Strategija zelene urbane obnove. Završetak izrade Registra ZI te njegova puna funkcionalnost predviđa se za kraj prve polovice 2024. godine. Obveznici unosa u Registar ZI biti će jedinice lokalne samouprave, a u drugoj polovici 2024. godine Ministarstvo će za obveznike unosa podataka započeti s edukacijama na području cijele RH putem radionica i konferencija.

Unos podataka u Registar ZI previđen je sukladno Tipologiji zelene infrastrukture, koju je Ministarstvo izradilo u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar. Tipologija je opisana u Priručniku o primjeni zelene infrastrukture koji se nalazi na poveznici . Definirane su 22 tipologije planski osmišljenih otvorenih prostora, zelenih i plavih površina, koje čine zelenu infrastrukturu u građevinskim područjima.

Jedinicama lokalne samouprave se preporučuje Strategije zelene urbane obnove izraditi sukladno navedenoj Tipologiji zelene infrastrukture te se također preporučuje od izrađivača Strategije zatražiti da se podaci prilagode prostorno i atributno te dostave u otvorenom GIS obliku/formatu (GDB ili shp). Navedeno će jedinicama lokalne samouprave omogućiti brže i lakše unošenje podataka u Registar ZI.
 
Također, u svrhu izrade kvalitetnih Strategija zelene urbane obnove ključno je u stručni tim Izrađivača Strategija zelene urbane obnove uključiti struke upoznate sa procesima analize prostora, mapiranja i upravljanja prostornim podacima (urbanisti, arhitekti, krajobrazni arhitekti, geodeti, građevinari).
Povećana alokacija za izradu Strategija zelene urbane obnove
 
Odlukom ministra od 29. siječnja 2024. godine povećana je alokacija za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“, kojom je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru predmetnog Poziva povećan sa 508.527,44 eura za dodatnih 2.021.336,27 eura.

Podsjećamo, I. Odlukom o povećanju alokacije predmetnog Poziva, koju je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio dana 19. prosinca 2022. godine, iznos dostupnih bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva povećan je sa 331.807,02 eura na 508.527,44 eura, čime je osigurano sufinanciranje 19 prihvatljivih projektnih prijedloga.

U okviru predmetnog Poziva, pristiglo je 96 projektnih prijedloga, a povećanjem alokacije osigurat će se sufinanciranje preostalih 75 prihvatljivih projektnih prijedloga s rezervne rang liste Odbora za odabir projekata.

Također, dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva te podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće. 
Zagreb, 22. prosinca 2022. - U ponedjeljak, 19. prosinca 2022. ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 2.500.000,00 kuna na 3.831.500,00 kuna. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.
Obavijest o zatvaranju Poziva 

Zagreb, 30. studenoga 2022. -
Istekom roka za podnošenje projektnih prijedloga zatvoren je Poziv za Izradu strategija zelene urbane obnove (NPOO.C6.1.R5.01).

Prijavitelji će biti obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga putem sustava eNPOO od strane nadležnih tijela.
Zagreb, 27. listopada 2022. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 27. listopada 2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“.

Cjelokupna dokumentacija 1. izmjene Poziva dostupna je OVDJE, a u dokumentu Popis izmjena_NPOO ZI_Strategije_1. izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva.
Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu eNPOO potencijalnim prijaviteljima dozvoljena od 31. listopada 2022. godine u 9:00 sati. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

Cilj ovog Poziva je pružiti potporu u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:
 
a) najniži iznos 100.000,00 kuna
b) najviši iznos 250.000,00 kuna

Prihvatljive aktivnosti su: izrada strategija zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa imat će prednost prilikom odabira.

Tijekom trajanja Poziva planirano je održavanje online informativnih/edukativnih radionica. Datum i vrijeme održavanja istih bit će objavljeni najmanje 5 radnih dana prije njihova održavanja na mrežnim stranicama Ministarstva i u sustavu eNPOO.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 30. rujna 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Kompletna dokumentacija Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“ dostupna je na stranicama eNPOO, odnosno na linku: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/33