Izrada strategija zelene urbane obnove


Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva možete preuzeti OVDJE.
Informacija za prijavitelje - Razdoblje provedbe projekta
 
U tijeku je priprema i donošenje Odluka o financiranju za prihvatljive projektne prijedloga s rezervne liste u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izrada strategija zelene urbane obnove“ (kod poziva: NPOO.C6.1.R5.01). Postupak dodjele za sve projektne prijedloge nastavlja se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni, u odnosu na uvjete u već objavljenom Pozivu. Nakon donošenja Odluka o financiranju slijedi priprema i sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela provodi postupak pripreme Ugovora i usuglašavanja s Korisnikom i Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svojstvu Nadležnog tijela.
 
U sklopu pripreme Ugovora, definirat će se razdoblje provedbe projekta, koje podrazumijeva datum početka i predviđenog završetka provedbe projekta. Za projekte za koje se donese Odluka o financiranju, razdoblje provedbe projekta počinje od dana početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije počevši od 1. veljače 2021. godine, do završetka svih predmetnih aktivnosti,  odnosno najkasnije do 30. svibnja 2025. godine.

Početkom provedbe projekta smatra se zakonski obvezujuća obveza za naručivanje dobara ili usluga ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim (npr. potpis ugovora s dobavljačem, izdavanje narudžbenice, itd.).
 
Prijavitelj je dužan dostaviti Odluku o donošenju Strategije donesenu od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili Grada Zagreba, presliku usvojene Strategije te Izvješće o doprinosu Strategije ciljevima reforme C7.2. R2 i C7.2. R3 (C6.1. R5) „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, najkasnije do 30. svibnja 2025. godine.

Razdoblje provedbe pojedinačnih projekata unutar Poziva bit će dodatno definirano u Ugovoru.
Informacija za korisnike Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine trenutno izrađuje Registar zelene infrastrukture (dalje: Registar ZI), novi modul Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), koji će omogućiti unos, održavanje i analizu podataka o zelenoj infrastrukturi za urbana područja u Republici Hrvatskoj te unos prostornih podataka iz Strategija zelene urbane obnove. Završetak izrade Registra ZI te njegova puna funkcionalnost predviđa se za kraj prve polovice 2024. godine. Obveznici unosa u Registar ZI biti će jedinice lokalne samouprave, a u drugoj polovici 2024. godine Ministarstvo će za obveznike unosa podataka započeti s edukacijama na području cijele RH putem radionica i konferencija.

Unos podataka u Registar ZI previđen je sukladno Tipologiji zelene infrastrukture, koju je Ministarstvo izradilo u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar. Tipologija je opisana u Priručniku o primjeni zelene infrastrukture koji se nalazi na poveznici . Definirane su 22 tipologije planski osmišljenih otvorenih prostora, zelenih i plavih površina, koje čine zelenu infrastrukturu u građevinskim područjima.

Jedinicama lokalne samouprave se preporučuje Strategije zelene urbane obnove izraditi sukladno navedenoj Tipologiji zelene infrastrukture te se također preporučuje od izrađivača Strategije zatražiti da se podaci prilagode prostorno i atributno te dostave u otvorenom GIS obliku/formatu (GDB ili shp). Navedeno će jedinicama lokalne samouprave omogućiti brže i lakše unošenje podataka u Registar ZI.
 
Također, u svrhu izrade kvalitetnih Strategija zelene urbane obnove ključno je u stručni tim Izrađivača Strategija zelene urbane obnove uključiti struke upoznate sa procesima analize prostora, mapiranja i upravljanja prostornim podacima (urbanisti, arhitekti, krajobrazni arhitekti, geodeti, građevinari).
Povećana alokacija za izradu Strategija zelene urbane obnove
 
Odlukom ministra od 29. siječnja 2024. godine povećana je alokacija za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“, kojom je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru predmetnog Poziva povećan sa 508.527,44 eura za dodatnih 2.021.336,27 eura.

Podsjećamo, I. Odlukom o povećanju alokacije predmetnog Poziva, koju je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio dana 19. prosinca 2022. godine, iznos dostupnih bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva povećan je sa 331.807,02 eura na 508.527,44 eura, čime je osigurano sufinanciranje 19 prihvatljivih projektnih prijedloga.

U okviru predmetnog Poziva, pristiglo je 96 projektnih prijedloga, a povećanjem alokacije osigurat će se sufinanciranje preostalih 75 prihvatljivih projektnih prijedloga s rezervne rang liste Odbora za odabir projekata.

Također, dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva te podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće. 
Zagreb, 22. prosinca 2022. - U ponedjeljak, 19. prosinca 2022. ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 2.500.000,00 kuna na 3.831.500,00 kuna. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.
Obavijest o zatvaranju Poziva 

Zagreb, 30. studenoga 2022. -
Istekom roka za podnošenje projektnih prijedloga zatvoren je Poziv za Izradu strategija zelene urbane obnove (NPOO.C6.1.R5.01).

Prijavitelji će biti obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga putem sustava eNPOO od strane nadležnih tijela.
Zagreb, 27. listopada 2022. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 27. listopada 2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“.

Cjelokupna dokumentacija 1. izmjene Poziva dostupna je OVDJE, a u dokumentu Popis izmjena_NPOO ZI_Strategije_1. izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva.
Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu eNPOO potencijalnim prijaviteljima dozvoljena od 31. listopada 2022. godine u 9:00 sati. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

Cilj ovog Poziva je pružiti potporu u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:
 
a) najniži iznos 100.000,00 kuna
b) najviši iznos 250.000,00 kuna

Prihvatljive aktivnosti su: izrada strategija zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa imat će prednost prilikom odabira.

Tijekom trajanja Poziva planirano je održavanje online informativnih/edukativnih radionica. Datum i vrijeme održavanja istih bit će objavljeni najmanje 5 radnih dana prije njihova održavanja na mrežnim stranicama Ministarstva i u sustavu eNPOO.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 30. rujna 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Kompletna dokumentacija Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“ dostupna je na stranicama eNPOO, odnosno na linku: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/33