Poziv 4c1.3 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' raspisalo 22. studenog 2016. godine. Svrha poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

Bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dodjeljuje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.' Za ovu je namjenu bilo predviđeno 152 milijuna kuna, no zbog velikog broja prijava koje su zadovoljile kriterije prihvatljivosti zatraženo je i odobreno od strane Upravljačkog tijela povećanje alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se dodijeljuje za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80 tisuća kuna a najviši 10 milijuna kuna.

Stopa sufinanciranja aktivnosti „Izrada glavnog projekta energetske obnove (i pripadajućih elaborata ako je primjenjivo)“, „Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove“, „Promidžba i vidljivost projekta“, „Upravljanje projektom i administracija“ i „Stručna podrška Partnera“ iznosi maksimalno 85% prihvatljivih troškova za navedene aktivnosti, a stopa sufinanciranja aktivnosti „Provedba mjera energetske učinkovitosti, Korištenje obnovljivih izvora energije, Horizontalne mjere“ i „Stručni nadzor građenja, Projektantski nadzor, Koordinator zaštite na radu tijekom građenja“ ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave za primorsku Hrvatsku iznosi maksimalno 35 %, 40 % i 45 %, a za kontinentalnu Hrvatsku maksimalno 50 %, 55% i 60% prihvatljivih troškova za navedene aktivnosti, a sve do maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava za svaku od aktivnosti propisanih Uputama za prijavitelje.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:

  a) vlasnici zgrada koje su predmet projekta u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ili

  b) osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
   
 • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:

  a) da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i

  b) da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske. 

Na poziv su do 20. veljače 2017. godine kada je poziv zatvoren, zaprimljene 234 prijave od kojih kriterije prihvatljivosti zadovoljava njih 223.  Do 10. travnja 2018.g. potpisano je 216 ugovora, čija ukupna ugovorena vrijednost iznosi 756,3 milijuna kuna, od čega 343,2 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pregled dosad potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s kratkim opisom projekta

Potencijalni prijavitelji mogli su za vrijeme trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja putem e-pošte: ee@mgipu.hr. Isto tako pitanja vezana uz ostvarivanje partnerstva te pripremu dokumentacije mogli su poslati na e-poštu: obrazovanje.eu@fzoeu.hr 

Odgovori na najčešća pitanja 


Informativne radionice

Potencijalni prijavitelji na poziv mogli su se prijaviti na informativne radionice koje su se, u razdoblju kada je poziv bio otvoren za prijave, održavale u prostoru Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u Zagrebu.

Informacije o održanim radionicama