Obnova zgrada oštećenih potresom

Koji obrazac moramo dostaviti ukoliko želimo da nam država obnavlja kuću?
Za organiziranu obnovu koju provode Fond za obnovu i Središnji državni ured podnosi se zahtjev na obrascu 1.​

Na kojem obrascu podnosimo zahtjev ukoliko ćemo sami obnavljati potresom oštećenu obiteljsku kuću?
Vlasnik/suvlasnik, ukoliko je vlasnik više od 50% dijelova, podnosi zahtjev na obrascu 3, uz odabir opcije isplate novčane pomoći tijekom ili nakon obnove. Ukoliko jedan suvlasnik nema više od 50% udjela u suvlasništvu, suvlasnici mu daju punomoć za podnošenje zahtjeva i zastupanje.

Kuća je označena žutom oznakom PN1. Koji zahtjev moramo podnijeti za obnovu?
Podnosite zahtjev na obrascu 1 za organiziranu obnovu ili zahtjev na obrascu 3 za samostalnu obnovu. U prilogu zahtjeva nalazi se i popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz zahtjev.

Obiteljska kuća je označena crvenom oznakom N2. Koja su moja prava po Zakonu o obnovi?
Građani, ovisno o vrsti oštećenja zgrade i stručnoj procjeni oštećenja u postupku obrade podnesenog zahtjeva, imaju pravo na podnošenje zahtjeva za organiziranu ili samostalnu obnovu:
 
 • organiziranu obnovu putem Fonda/Središnjeg državnog ureda – zahtjev je potrebno predati na obrascu 1
 • uklanjanje obiteljske kuće ili zgrade - zahtjev je potrebno predati na obrascu 2
 • izgradnju zamjenske obiteljske kuće - zahtjev je potrebno predati na obrascu 2
 
 • povrat novca utrošenog na hitnu sanaciju – refundacija troškova, zahtjev je potrebno predati na obrascu 3
 • financiranje konstrukcijskog dijela obnove zgrade oštećene upotresu – zahtjev je potrebno predati na obrascu 3
 • povrat novca utrošenog za izradu projekta - zahtjev je potrebno predati na obrascu 3

Kuća ima U2 oznaku i nismo obnovili dimnjake. Možemo li putem obrasca 3 zatražiti novčanu pomoć za troškove popravka unaprijed?
Ne. Novčana pomoć za privremenu zaštitu, za što se podnosi zahtjev na obrascu 3, refundira se po izvršenim radovima sukladno propisima, a o čemu odlučuje Ministarstvo, a odluka se dostavlja na adresu prijavitelja. Po dostavi odluke, ista se prosljeđuje Fondu za obnovu /Središnjem državnom uredu na isplatu.

Koji su rokovi podnošenja zahtjeva?  
Rok za podnošenje svih zahtjeva je 31. prosinca 2023. godine. 
 
Obiteljska kuće je uništena u potresu i nije uklonjena od strane Stožera civilne zaštite. Koji zahtjev moramo podnijeti za uklanjanje i gradnju zamjenske obiteljske kuće?
Za uklanjanje i organiziranu gradnju zamjenske obiteljske kuće podnosi se zahtjev na obrascu 2. Ukoliko vlasnici žele sami izgraditi obiteljsku kuću, nakon što uništena bude uklonjena po zahtjevu temeljem Zakona o obnovi, imaju pravo podnijeti zahtjev za novčanu pomoć za gradnju zamjenske obiteljske kuće i odabrati opcije isplate novčane po okončanim situacijama ili na kraju gradnje, po dobivanju uporabne dozvole. Gradnja obiteljske kuće provodi se po redovnoj proceduri sukladno Zakonu o gradnji. Zamjenska obiteljska kuća, ukoliko grade samostalno, može biti projektirana i veća od Zakonom propisane, uz ostvarivanje prava na refundaciju troškova na kakvu imaju pravo prema Zakonu obnovi, a razlika je trošak vlasnika.

Tko može podnijeti zahtjev za obnovu višestambene zgrade koja ima upravitelja?
Zahtjev može podnijeti isključivo upravitelj zgrade.

Sami smo krenuli u konstrukcijsku obnovu, izradili smo projekt obnove, ali nemamo sredstava za završiti obnovu pa tražiti refundaciju. Možemo li zatražiti novčanu pomoć prije završetka obnove?
Da, novčana pomoć za obnovu obiteljske kuće može se isplatiti nakon završene obnove ili prema računima ispostavljenim po pojedinačno okončanim radovima, a po obradi podnesenog zahtjeva na obrascu 3.
Po završetku obnove obavezno se Ministarstvu dostavlja završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Zgrada je preliminarnim pregledom statičara označena zelenom U2 naljepnicom, ali je primijećeno veće oštećenje. Mogu li statičari napraviti pregled zgrade i može li se podnijeti zahtjev za konstrukcijsku obnovu?
Ukoliko ste prijavili oštećenja na 0800 2021 ili aplikaciju koja je bila dostupna na stranicama Ministarstva i Stožera civilne zaštite do 15.2.2021., do kada je bio rok za prijavu, sve će prijave biti obrađene. Statičari su pregledavali objekte prema redoslijedu i nalozima Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
Naknadni preliminarni pregledi statičara nisu predviđeni i u vlastitom trošku možete angažirati ovlaštenog inženjera građevinarstva s iskustvom rada na mehaničkoj otpornosti i stabilnosti (tzv. statičara) radi detaljnog pregleda nosive konstrukcije. Izrada procjena, elaborata ili stručnih mišljenja o šteti nastale od potresa nije opravdani trošak. Naime, takvi dokumenti uglavnom sadrže opis oštećenja, procjene razine štete i uporabljivosti, fotografije oštećenja te eventualno općenito mišljenje. No ako mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva potvrdi vaše sumnje, zahtjev se podnosi sukladno novoj procjeni oštećenja za zgradu.
Zahtjeve za višestambenu zgradu može podnijeti isključivo upravitelj zgrade.
Sve informacije i upute za ostvarivanje prava prema Zakonu o obnovi i Programu mjera dostupne su na stranicama Ministarstva.

Zgrada ima zelenu U2 oznaku, oštećenja dimnjaka i zabata i nismo popravili oštećenje. Što trebamo napraviti?
Za ostvarivanje prava na novčanu pomoć prema Zakonu o obnovi Ministarstva se, po odrađenim popravcima sukladno propisima, dostavlja zahtjev putem propisanog obrasca za refundaciju opravdanih troškova (do 16.000 kn/po posebnom dijelu zgrade, odnosno 25.000 kn za obiteljsku kuću s jednom stambenom jedinicom). Rok za podnošenje zahtjeva je 31.12.2023. godine

U kojem trenutku zgrada smije odustati od organizirane obnove?
Do pravomoćnosti odluke o obnovi.

Što kada je neka zgrada označena žutom ili crvenom naljepnicom i konstrukcija joj je stradala i ne želi u konstruktivnu obnovu? Da li je obveza suvlasnika čija je zgrada konstruktivno stradala da se jave na konstruktivnu obnovu? Ovaj upit je bitan zbog loših odnosa među suvlasnicima gdje jedni žele u obnovu, a drugi ne.
Odluku o obnovi donosi većina suvlasnika prema suvlasničkim dijelovima (više od 50%). Ukoliko većina suvlasnika donese odluku o obnovi i upravitelj podnese zahtjev, odluka koja koju donosi Ministarstvo odnosit će se na sve suvlasnike predmetne zgrade.

Ako su projektom obuhvaćeni konstrukcijski i nekonstrukcijski elementi zgrade, može li ići sve pod zahtjev za konstrukcijsku obnovu?
Konstrukcijska obnova zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne i obiteljske kuće) se provodi u skladu sa člankom 17. Zakona prema razinama obnove građevinskih konstrukcija iz Priloga III. Tehničkog propisa. Programom mjera popisani su radovi koje može obuhvatiti obnova konstrukcije zgrade.

U potresu je, osim oštećenja krovišta, oštećena i fasada na višestambenoj zgradi. Imamo li pravo na popravak fasade?
Pravo na financiranje troška obnove popravka konstrukcije prema Zakonu o obnovi i Programu mjera odnosi se na dijelove konstrukcije zgrade oštećene potresom. Ukoliko dijelovi konstrukcije (vanjski zidovi) nisu oštećeni, ne popravljaju se, a popravak fasade nije predmetom konstrukcijske obnove.

U potresu nam je oštećen gospodarski objekt, štala, ima crvenu oznaku. Imamo li pravo na obnovu i podnijeti zahtjev?
Predmet obnove prema Zakonu o obnovi su obiteljske kuće, višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade i poslovne zgrade. Za područja na kojima je proglašena katastrofa, nakon dovršetka popisa i procjene štete Vlada će odlukom utvrditi dodatne kriterije za financiranje obnove zgrada namijenjenih poljoprivrednoj, stočarskoj i gospodarskoj djelatnosti.

Suvlasnik koji je živio u stanu za vrijeme potresa, a preminuo je nakon, po kojem principu ide sufinanciranje troškova za nasljednika ako nasljednik nije bio prijavljen na adresi u vrijeme potresa (recimo da nasljednik ima Rješenje od nasljeđivanu stana)?
Sukladno članku 5. Zakona o obnovi, vlasnik, odnosno njegov nasljednik, ima pravo na sufinanciranje troškova konstrukcijske obnove zgrade oštećene potresom 22. ožujka i 28./29. prosinca 2020. godine u iznosu od 100% prihvatljivih troškova. Sredstva za popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, gradnju višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra osiguravaju Republika Hrvatska i jedinice regionalne samouprave.

Po kojem principu se pristupa obnovi zgrada - prema razrednoj važnosti ili prema datumu prijave?
Programom mjera definirani su prioriteti i rokovi provedbe mjera ukoliko se radi o organiziranoj obnovi. Parametri za određivanje prioriteta obnove zgrada oštećenih u potresu su prema svojoj važnosti:
 
 • namjena
 • status korištenja
 • lokacija
 • stupanj oštećenja
 • raspoloživa financijska sredstva
 • inženjerski i izvođački kapaciteti.

Prvenstvo za obnovu imaju zgrade čije je održavanje cjelovitosti tijekom potresa od važnosti za širu zajednicu, kao što su: zdravstvene ustanove veće važnosti (klinički bolnički centri i sl.), građevine interventnih službi (vatrogasne, hitne pomoći, javne i nacionalne sigurnosti i sl.), zgrade javne uprave od vitalne važnosti za funkcioniranje nakon potresa, građevine od životne važnosti za opskrbu, telekomunikacije, energetske građevine, građevine za skladištenje zapaljivih tekućina, plinova i toksičnih materijala, te obiteljske kuće i višestambene zgrade u kojima je vlasnik, odnosno suvlasnik stanovao na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. godine i koja mu je jedina nekretnina.

Prvenstvo kod obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada imaju oni vlasnici ili suvlasnici koji su smješteni u kontejnerima ili drugim oblicima privremenog smještaja na teret državnog proračuna, zatim vlasnici ili suvlasnici koji su primatelji socijalne skrbi te osobe s invaliditetom, u statusu branitelja ili drugom statusu prema posebnom zakonu.

Oštećene zgrade kategorizirane crvenom oznakom prema klasifikaciji uporabljivosti predstavljaju prioritet pri uklanjanju/obnovi.

Planiranje grupa prioriteta zgrada određuje se na godišnjoj razini prema predviđenim godišnjim sredstvima iz Državnog proračuna te proračuna Grada Zagreba i Županija kao i drugim izvorima sredstava. Nakon analize raspoloživih sredstava planirati će se provedba postupaka javne nabave, odnosno ugovaranje temeljem provedbenih postupaka javne nabave.

Treba li uz zahtjev za gradnju dostaviti potvrdu o prebivalištu za svakog suvlasnika?
Obrascu prijave za gradnju zamjenske obiteljske kuće prilaže se potvrda o prebivalištu/boravištu za svakog vlasnika/suvlasnika, odnosno srodnika vlasnika te članove obitelji koji su stanovali na adresi kuće koja se uklanja temeljem ovoga Zakona, no Ministarstvo može po službenoj dužnosti samo pribaviti dokumentaciju.

Zgrada je označena crvenom oznakom preliminarnog pregleda statičara, i suvlasnici su odabrali samostalnu obnovu, ali nema dovoljno sredstava na računu pričuve. Moramo li suvlasnici dizati kredit ili se mora povećati pričuva?
Za zgrade za koje su suvlasnici donijeli odluku o samostalnoj obnovi, sukladno izmjenama i dopunama Zakona o obnovi od 2.11.2021. godine, novčana pomoć za popravak konstrukcije višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade odnosno poslovne zgrade koja prema posebnom propisu ima upravitelja isplaćuje se, po podnesenom zahtjevu za isplatu, prije početka obnove, tijekom obnove ili nakon dovršene obnove na račun obvezne pričuve višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade odnosno poslovne zgrade, te je upravitelj zgrade odgovoran za namjensko trošenje isplaćenih sredstava.

Vlada RH je na sjednici 1. travnja 2021. donijela Odluku kojom se novčana pomoć za sanaciju krovišta, zabatnih zidova, dimnjaka, stubišta i dizala sa dosadašnjih 12.000,00 kn povećava na iznos od 16.000,00 kn po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno – poslovne zgrade, višestambene zgrade, odnosno na 25.000,00 kn za obiteljske kuće. Na koji način korisnici koji su zaprimili Rješenje o isplati po Javnom pozivu od 2. lipnja 2020. mogu zatražiti razliku sredstava?
Prijavitelj treba podnijeti zahtjev na propisanom obrascu (novčana pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade i u tom zahtjevu se pozvati na KLASU Rješenja/Odluke po kojem je isplaćen prethodni iznos od 12.000,00 kn. Nije potrebno prikupljati dodatnu dokumentaciju, osim dodatnih računa ukoliko postoje, a ispaliti će se razlika prihvatljivih troškova do propisane vrijednosti.

Koji su prihvatljivi troškovi za refundaciju  novčane pomoći za popravak oštećenog stubišta  kada zgrada ima zelenu oznaku U2?
Stubište je konstruktivni dio zgrade i ukoliko je došlo do oštećenja podesta i krakova, prihvatljivi troškovi u okviru novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu su privremena zaštita - podupiranje te uklanjanje opasnih dijelova. Radovi na sanaciji – zidanje, gletanje, soboslikarski radovi nisu opravdani trošak. Za popravak konstrukcije stubišta izrađuje se projekt popravka stubišta.
Ukoliko je došlo do oštećenja konstrukcije stubišta, tada je dodijeljena oznaka preliminarnog pregleda PN i N (žuta ili crvena oznaka), te takve zgrade imaju pravo na podnošenje zahtjeva za konstrukcijsku obnovu, uz mogućnosti korištenja refundacije novčane pomoći za radove privremenu zaštite, ukoliko je bilo takvih radova

Vlasnici su sami izradili elaborat ocjene stanja i projekt obnove, a li bi htjeli da država provede organiziranu obnovu. Mogu li dobiti povrat uloženih sredstava za projekt?
Da, podnošenjem zahtjeva za novčanu pomoć za izradu projekta i zahtjeva za organiziranu obnovu na propisanom obrascu (obrazac 3). Da bi troškovi izrade projekta bili opravdani, projekt mora dobiti suglasnost tehničko-financijske kontrole.

Da li se za obiteljske kuće koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro na području grada Zagreba mora  izraditi projekt cjelovite obnove s cjelovitom obnovom konstrukcije razine 4 prema Tehničkom propisu?
Za obiteljske kuće koje su pojedinačno kulturno dobro izrađuje se projekt cjelovite obnove prema razinama iz Tehničkog propisa – popravak ili pojačane konstrukcije (razina 2 ili 3), ovisno o stupnju oštećenja i ispunjavanja uvjeta mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Da li se obnova pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra financira u cijelosti ili samo popravak konstrukcije, a razlika do cjelovite obnove je trošak vlasnika?
Sukladno članku 5. Zakona o obnovi, sredstva za popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, gradnju višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra osigurava  u cijelosti (100%) Republika Hrvatska i jedinice regionalne samouprave

Obiteljska kuća nije legalizirana i uništena je u potresu i uklonjena. Da li imamo pravo na zamjensku obiteljsku kuću?
Pravo na izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća propisano je člankom 27. Zakona o obnovi:
Zamjenska obiteljska kuća može se graditi ako to vlasnik odnosno suvlasnici nekretnine zatraže pisanim putem, uz uvjet da oni na području Grada Zagreba odnosno Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije na kojem se nalazi uništena obiteljska kuća nisu vlasnici druge useljive kuće ili stana na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020..
Zamjenska obiteljska kuća gradi se i kada se na temelju Zakona uklanja uništena obiteljska kuća koja se ne smatra postojećom i za čije ozakonjenje nije podnesen zahtjev za ozakonjenje u roku propisanom posebnim zakonom, i to:
- ako se ne radi o zgradama koje su izuzete sukladno članku 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13., 65/17., 14/19.) i
- ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika.
Pravo na gradnju zamjenske obiteljske kuće imaju i vlasnici koji su stekli nekretninu nakon 22. ožujka 2020. odnosno 28. ili 29. prosinca 2020. od srodnika bez naknade (nasljeđivanjem, darovanjem i drugim stjecanjem bez naknade), a koji su na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. ili 29. prosinca 2020. stanovali u stečenoj nekretnini.
Neće se obnavljati oštećene zgrade koje se ne smatraju postojećima ako se radi o zgradama koje su izuzete sukladno članku 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika već će se istima osigurati stambeno zbrinjavanje.

Koja prava ostvaruje tvrtka koja je vlasnik poslovnog prostora oštećenog u potresu?
Sukladno članku 5. st. 8. Zakona o obnovi, u slučaju obnove postojećih poslovnih zgrada i posebnih dijelova zgrade u kojima se obavlja gospodarska djelatnost, ostvaruje se pravo na financiranje prihvatljivih troškova obnove konstrukcije u iznosu od 100%, uz primjenu Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/14. i 69/17.).

Ukoliko jedan stan/poslovni prostor ima više vlasnika od kojih samo neki imaju više nekretnina – koji je model financiranja obnove?
Prema članku 5. Zakona o obnovi, pravo na financiranje ostvaruju vlasnici nekretnine oštećene potresom i to 100% financiranja prihvatljivih troškova konstrukcijske obnove.

Zgrada ima žutu oznaku preliminarnog pregleda statičara i stanari žele da se pojača konstrukcija zgrade. Da li je moguće ostvariti pravo na financiranje troškova pojačanja konstrukcije u 100% iznosu?
Način obnove ovisi o stupnju oštećenjima i stručnoj procjeni ovlaštene osobe, inženjera građevinarstva. Financiranje troškova obnove zgrada i prava građana definirani su Programom mjera i Zakonom o obnovi, članak 5. i 6..
Konstrukcijska obnova zgrade provodi se u skladu s člankom 17. Zakona prema razinama obnove građevinskih konstrukcija (od 1 do 4) iz Priloga III. Tehničkog propisa. Razine obnove za određene županije su izradili stručnjaci Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek te inženjeri iz Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatskog inženjerskog saveza. U izradi razina obnove korištena su, osim stručnih znanja, i iskustva iz obnove u sličnim situacijama u nedavnim potresima u drugim državama.
Svaka zgrada obnovljena prema Zakonu će sukladno Zakonu imati seizmički certifikat zgrade koji se izrađuje kao sastavni dio projekta obnove razine 2 ili više iz Tehničkog propisa. Do razrade seizmičkog certifikata zgrade, za svaku obnovljenu zgradu prema Zakonu projektant u projektnoj dokumentaciji treba dati ocjenu potresne otpornosti zgrade kojom se iskazuje omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti konstrukcije prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.
Ukoliko se unutar projekta, isključivo prema odluci i traženju vlasnika odnosno suvlasnika zgrade daju projektna rješenja koja obuhvaćaju radove koji nisu predviđeni konstrukcijskom obnovom propisanom Programom mjera i Tehničkim propisom, projektant je dužan prilikom izrade troškovnika za izvođenje radova obnove izdvojiti navedene radove u posebnu grupu radova ili u izdvojenom Troškovniku. Također, u skladu s člankom 17. stavkom 2. Zakona, plaćanje troškova usluge izrade projektnih rješenja kao i izradu dijela troškovnika radova u grupi koja obuhvaćaju radove koji nisu predviđeni konstrukcijskom obnovom propisanom Programom mjera i Tehničkim propisom te troškove snosi vlasnik odnosno suvlasnici zgrade.

Podnio/la sam zahtjev za konstrukcijsku obnovu obiteljske kuće s modelom samostalne obnove. Naručio sam izradu elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije i projekt obnove kuće. Kada mogu krenuti s obnovom? Moram li čekati odluku o obnovi?
Zakonom o obnovi, člankom 36. propisano je da se Novčana pomoć za popravak konstrukcije obiteljske kuće isplaćuje se nakon završene obnove odnosno prema računima ispostavljenim po pojedinačno okončanim radovima. Člankom 39. navedenoga Zakona propisano je odlučivanje o obnovi, odnosno Ministarstvo rješenjem odlučuje povodom zahtjeva za novčanu pomoć za obnovu obiteljske kuće koji se pokreće po zahtjevu vlasnika odnosno suvlasnika. Rješenje se radi isplate dostavlja Fondu odnosno Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Vlasnici odnosno suvlasnici oštećenih višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća koji žele sami obnoviti zgradu bez financiranja sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije mogu na temelju ovoga Zakona provesti obnovu bez odluke Ministarstva.

Podnio sam zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće u kojoj nisam imao prijavljeno prebivalište niti boravište ali sam stanovao u kući na dan potresa. Kako mogu dokazati da sam stanovao u kući?  
Da je vlasnik/suvlasnik, odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište/boravište na adresi kuće koja je uništena potresom dokazuje se uvjerenjem MUPa o prebivalištu/boravištu. Ministarstvo tijekom obrade zahtjev pribavlja navedenu potvrdu po službenoj dužnosti.

Vlasnik sam 3 obiteljske kuće u Petrinji koje imaju žutu naljepnicu. Imam li pravo na konstrukcijsku obnovu sve 3 kuće?  
Da, ukoliko su postojeće (legalne).

Podnio/la sam za konstrukcijsku obnovu obiteljske kuće s modelom samostalne obnove ali nemam novaca sam platiti obnovu. Da li se može dogovoriti da se direktno plati izvođaču i kako se to dogovara. Novčana pomoć za popravak konstrukcije obiteljske kuće isplaćuje se nakon završene obnove odnosno prema računima ispostavljenim po pojedinačno okončanim radovima na račun podnositelja zahtjeva ili na direktno izvođaču..
Podnositelj zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu na obrascu 3, na kojem odabire opciju isplate novčane pomoći tijekom obnove uz izjavu da želi da se isplata izvrši direktno na račun izvođača, može uz zahtjev dostaviti elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i projekt obnove konstrukcije zgrade, te projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, odnosno  može zatražiti da se isti izrade od strane Fonda za obnovu, odnosno Središnjeg državnog ureda. Ukoliko podnositelj zahtjeva dostavi elaborat i projekt, ostvaruje sukladno točki 11. Programa mjera pravo na financiranje opravdanih troškova izrade elaborata i projekta, a sve ovisno o utvrđenoj razini i stupnju oštećenja konstrukcije zgrade.
Nakon što Ministarstvo utvrdi da je uz zahtjev za novčanu pomoć tijekom obnove priložena cjelokupna dokumentacije, odlukom o obnovi zatražit će od Fonda za obnovu, odnosno od Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje provedbu tehničko-financijske kontrole projekta, ukoliko istu podnositelj zahtjeva nije ishodio.
Nakon  suglasnosti provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta obnove, Fond za obnovu, odnosno Središnji državni ured će putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrditi jesu li ishođeni posebni uvjeti od nadležnog tijela za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara ako je zgrada kulturno dobro ili se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, odnosno kulturno-povijesnim cjelinama na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, jesu li radovi konstrukcijske obnove zgrade izvedeni od ovlaštenog izvođača radova u skladu s projektom obnove konstrukcije zgrade izrađenim od ovlaštene osobe, te će utvrditi opravdani trošak za radove izvedene na popravku konstrukcije zgrade. Nadalje, nakon što Fond za obnovu, odnosno Središnji državni ured utvrdi najveću vrijednost projekta obnove, stručnog nadzora građenja i građevinskih radova popravka konstrukcije zgrade na koju vlasnik odnosno suvlasnici imaju pravo sukladno Zakonu i ovom Programu mjera, podnositelj zahtjeva sklopit će  sa Fondom za obnovu, odnosno sa  Središnjim državnim uredom ugovor o sufinanciranju opravdanih troškova popravka konstrukcije do maksimalnog iznosa procijenjene vrijednosti troškova konstrukcijske obnove sukladno točki 11. ovoga Programa mjera ovisno o utvrđenoj razini i stupnju oštećenja konstrukcije zgrade.
Ugovorom o sufinanciraju utvrđuju se prava i obveze, te rokovi isplate novčane pomoći za opravdane troškove za konstrukcijsku obnovu zgrade temeljem računa ispostavljenim po pojedinačno okončanim radovima, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama.

Moram hitno ukloniti opasan dio kuće koji prijeti pasti na cestu te zaštiti krov od atmosferilija. Kuća ima zelenu U2 naljepnicu, a ja nemam novaca za hitne popravke. Da li se s Ministarstvom može dogovoriti da se iznos novčane pomoći plati izvođaču i kako?  
Programom mjera propisana je mogućnost novčane pomoći za troškove nekonstrukcijske obnove. Refundaciju troškova za izvedene radove i usluge, odnosno novčanu pomoć za opravdane troškove možete, uz podnošenje zahtijeva na propisanom obrascu, ostvariti za: nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala. Novčana pomoć za nekonstrukcijsku obnovu ne isplaćuje se unaprijed.

Na koji način se može paralelno zatražiti provoditi konstrukcijska obnova i energetska obnova kuće?
Po završenoj konstrukcijskoj obnovi (završno izvješće nadzornog inženjera) provodi se energetska obnova. Uvjeti za ostvarivanje prava na konstrukcijsku obnovu propisani su Zakonom o obnovi i Programom mjera, a uvjeti za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih potresom biti će propisani Javnim pozivom koji je u pripremi.

Kako Dobrovoljno vatrogasno društvo može obnoviti vatrogasni dom? Kome se podnosi zahtjev za povrat sredstava iz Fonda solidarnosti i kako (na kojem obrascu).
Obnova zgrade javne namjene provodi na temelju odluke vlasnika i/ili osnivača odnosno pravne osobe ili tijela kojemu je zgrada dana na upravljanje, a koja se odluka donosi u skladu s programom mjera. Stavkom 2. istoga članka propisano je da odluku o obnovi zgrade javne namjene provodi i financira vlasnik zgrade javne namjene sam i/ili osnivač odnosno pravna osoba ili tijelo kojemu je zgrada dana na upravljanje, putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinske struke odnosno izvođača ili pravna osoba odnosno tijelo kojemu je zgrada dana na upravljanje na isti način, ako to odluči vlasnik zgrade, te da se u obnovi zgrade javne namjene na odgovarajući način primjenjuje članak 40. stavak 3. Zakona.
Za prijavu za sredstva Fonda solidarnosti ne podnose se zahtjevi na obrascima propisanim Programom mjera.

Kuća mi ima zelenu U2 naljepnicu. Projektant obnove nekonstrukcijskih elemenata utvrdio je da je potrebno napraviti popravak (ZAMJENU) cijelog pokrova. Imam li pravo na novčanu pomoć za takvu obnovu?
Programom mjera propisana je mogućnost novčane pomoći za troškove nekonstrukcijske obnove. Refundaciju troškova za izvedene radove i usluge, odnosno novčanu pomoć za opravdane troškove možete, uz podnošenje zahtijeva na propisanom obrascu, ostvariti za: nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala. Za radove popravka ili uklanjanja i ponovnu izvedbu oštećenih dimnjaka, popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju, zamjenu dijelova pokrova (veći dio crijepa, sljemenjaka), popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika), popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije, popravak krovnih prodora, popravak krovne izolacije, potrebno je izraditi elaborat popravka. Zamjena cijelog krovišta nije opravdani trošak za refundaciju novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, odnosno ukoliko je uslijed potresa došlo do oštećenja cijele konstrukcije krovišta, potrebno je  provesti konstrukcijsku obnovu.

Imao sam stan u višestambenoj zgradi u Petrinji koja je uklonjena. Da li imam pravo na zamjenski stan u Petrinji. Da li će se graditi zamjenska višestambena zgrada? Kojem tijelu trebam prijaviti zahtjev za zamjenski stan?
Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom (NN 102/20, 10/21, 117/21), člankom 5. stavkom 10. propisana je mogućnost gradnje zamjenskih višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada, a uvjeti, načini i rokovi za  gradnju propisani su Programom mjera. Suvlasnici uklonjenih višestambenih zgrada ostvaruju pravo na privremeno stambeno zbrinjavanje, putem Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje ili pravo na financiranje najamnine za zamjenski smještaj putem prijave na Javni poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do donošenja odluke, odnosno izgradnje zamjenske zgrade. Člankom 46a. Zakona o obnovi propisano je da će Republika Hrvatska vlasniku stana koji se nalazi u višestambenoj zgradi ili stambeno-poslovnoj zgradi koja se uklanja na temelju ovoga Zakona, a koji je to bio u vrijeme nastanka nepogode ili katastrofe, na njegov zahtjev, u vlasništvo dati stan odgovarajuće veličine, uz obvezu prenošenja vlasništva zemljišta na kojem se nalazila uklonjena zgrada u korist Republike Hrvatske. Zahtjev za stambeno zbrinjavanje se na propisanom obrascu podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Da li bunar ulazi u konstrukcijsku obnovu. Nemam vodovodni priključak već vodu crpim hidroforom iz bunara koji je oštećen u potresu.
Ne. Predmet obnove prema Zakonu o obnovi su obiteljske kuće, višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade i poslovne zgrade.

Ako je zgrada/kuća oštećena tako da njezin dio treba ukloniti i ponovno izgraditi, a dio obnoviti, da li se podnosi zahtjev za konstrukcijsku obnovu ili za uklanjanje i gradnju zamjenske zgrade/kuće?
Podnosi se zahtjev za konstrukcijsku obnovu.

Kuća ima zelenu naljepnicu. Stranka je u svom aranžmanu izvela dio popravka nekonstrukcijskih elemenata, a ostatak je zatim izveo Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Ima li stranka pravo na povrat novca preko Ministarstva za popravke nekonstrukcijskih elemenata koje je izvela u svom aranžmanu?
Pravo na novčanu pomoć za nekonstrukcisjku obnovu, odnosno refundaciju sredstava utrošenih za popravak oštećenja nastalih potresom, može ostvariti vlasnik/suvlasnik podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva uz prilaganje potrebne dokumentacije koja je navedena u privitku svakog od obrasca. Prihvatljivi troškovi za refundaciju novčane pomoći za privremenu zaštitu, sukladno Programu mjera, odnose se na štete na krovištima, dimnjacima, zabatima, dizalima i stubištima. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i dokaze o izvršenim radovima:
-           dokaz da je za zgradu izrađen elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata za propisane kategorije radova: popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu oštećenih dimnjaka, popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju, zamjenu dijelova pokrova (veći dio crijepa, sljemenjaka) popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika), popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije, popravak krovnih prodora, popravak krovne izolacije - od ovlaštene osobe izrađen elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata;
-           dokaz da je za zgradu izrađen projekt popravka građevinske konstrukcije za popravak stubišta, popravak i izmjenu dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim - projekt popravka građevinske konstrukcije izrađen od ovlaštene osobe
-           dokaz o opravdanom trošku: ispravni računi o pruženim uslugama i izvedenim radovima, ispravni računi o troškovima građevnog materijala*, atest dimnjačara ili nalaz nadzornog inženjera strojarstva*
Refundira se do najviše 25.000 kuna prihvatljivih opravdanih troškova za obiteljsku kuću s jednom stambenom jedinicom, odnosno do najviše 16.000 kuna opravdanih troškova po zasebnom dijelu zgrade za višestambene, poslovne i stambeno-poslovne zgrade.

Stranka bi Ministarstvu podnijela zahtjev za uklanjanje obiteljske kuće, a u svom aranžmanu bi gradila zamjensku kuću (rekonstrukcija) jer sukladno Zakonu o obnovi nema pravo na gradnju zamjenske kuće niti na novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće. Stranka ima informaciju da, ako se Ministarstvu podnese zahtjev za uklanjanje obiteljske kuće, nakon što se ona ukloni, briše se iz katastra te se više ne smatra postojećom kućom i stoga se ponovna izgradnja kuće ne može smatrati rekonstrukcijom (sukladno Zakonu o gradnji). Je li to točno?
Gradnja kuća na mjestu uklonjene temeljem Zakon o obnovi, a vlasnik/suvlasnik prema Zakonu o obnovi ne ostvaruje pravo na gradnju zamjenske, provodi se prema redovnoj proceduri sukladno Zakonu o gradnji i vlasnik/suvlasnik ne ostvaruje pravo na novčanu pomoć za gradnju zamjenske kuće.

Sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o obnovi moguća je gradnja višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada. Pod kojim uvjetima se gradi poslovna zgrada, tj. tko ima pravo na to? Postoji li obrazac zahtjeva za to? Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom (NN 102/20, 10/21, 117/21), člankom 5. stavkom 10. propisana je mogućnost gradnje zamjenskih višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada, a uvjeti, načini i rokovi za  gradnju propisani su Programom mjera. Zakonom nije predviđena mogućnost gradnje poslovnih zgrada.

Vlasnik obiteljske kuće je tvrtka (pravna osoba). Ima li vlasnik pravo na gradnju zamjenske kuće? Nitko nije imao prebivalište niti boravište na toj adresi na dan potresa. A tko daje izjavu da je to jedina nekretnina na dan potresa? Da li tvrtka (direktor)?
Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom (NN 102/20, 10/21, 117/21, člankom 27., propisani su uvjeti pod kojima se gradi gradnje zamjenska obiteljska kuća - zamjenska obiteljska kuća gradi se kada se na temelju ovoga Zakona uklanja uništena postojeća obiteljska kuća u kojoj je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika. Ako nitko nije imao prebivalište niti boravište na dan potresa, nema se pravo na gradnju zamjenske obiteljske kuće.

Mora li predstavnik suvlasnika biti jedan od suvlasnika u toj zgradi?
Pitanja međuvlasničkih odnosa regulirana su odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Dobije li se povrat novca i za elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije ili samo za projekte?
Podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva na obrascu 3, s obveznom dokumentacijom, može se ostvariti novčana pomoć, po privedenoj tehničko-financijskoj kontroli projekta i izvršenim radovima obnove.

Nakon potresa sam kupio obiteljsku kuću koja je oštećena potresom i ima zelenu oznaku U2. Ne radi se o kupnji od srodnika, nasljeđivanju, darovanju niti drugom stjecanju bez naknade. Na što imam pravo ukoliko je već podnesen zahtjev od bivšeg odnosno tadašnjeg vlasnika lokalnoj samoupravi te je isti proslijeđen Središnjem državnom uredu za organiziranu obnovu i nalazi se na njihovoj listi za nekonstrukcijsku obnovu? Na što imam pravo ukoliko se prilikom izrade elaborata za nekonstrukcijsku obnovu i pregleda kuće ustanovi da su, zbog naknadnih potresa, oštećenja veća i obuhvaćaju konstruktivne elemente te je nužna konstrukcijska obnova? I konačno, na što imam pravo ukoliko se ustanovi da zbog naknadnih oštećenja konstrukcijska obnova zgrade nije moguća odnosno isplativa te se preporuča uklanjanje zgrade? Imam li tada pravo, osim uklanjanja zgrade na trošak države, i pravo na gradnju zamjenske obiteljske kuće te koje površine, iako nisam niti stanovao/živio niti imao prijavljeno prebivalište odnosno boravište na dan potresa obzirom sam je kupio od tadašnjeg vlasnika nakon potresa?
Za ostvarivanje prava na obnovu potrebno je podnijeti odgovarajući zahtjev temeljem kojeg, u postupku provjere opravdanosti zahtjeva i dokumentacije, Ministarstvo donosi odgovarajuću odluku. Za podnošenje zahtjeva za konstrukcijsku obnovu, ukoliko preliminarnim pregledom statičara nije utvrđeno oštećenje konstrukcije, potrebno je priložiti nalaz ovlaštene osobe. Naknadni preliminarni pregledi statičara nisu predviđeni i u vlastitom trošku možete angažirati ovlaštenog inženjera građevinarstva s iskustvom rada na mehaničkoj otpornosti i stabilnosti (tzv. statičara) radi detaljnog pregleda nosive konstrukcije. Izrada procjena, elaborata ili stručnih mišljenja o šteti nastale od potresa nije opravdani trošak. Takvi dokumenti uglavnom sadrže opis oštećenja, procjene razine štete i uporabljivosti, fotografije oštećenja te eventualno općenito mišljenje. No ako mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva potvrdi vaše sumnje, zahtjev se podnosi sukladno novoj procjeni oštećenja za zgradu.

Vlasnik sam obiteljske kuće koja je oštećena u potresu i ima žutu oznaku. Na dan potresa je u kući bila prijavljena samo moja teta, a ja osobno imam prebivalište izvan Republike Hrvatske. Na što imam pravo sukladno važećim propisima i sukladno kojim člancima istih?
Vlasnici postojećih kuća oštećenih potresom ostvaruju pravo na financiranje konstrukcijske obnove u 100% iznosu.
Oštećene zgrade koje se ne smatraju postojećima obnavljat će se ako se radi o zgradama koje su izuzete sukladno članku 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika. Srodnici su vlasnikovi srodnici po krvi u ravnoj lozi, bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner, posvojitelj odnosno posvojenik.

Vlasnik sam obiteljske kuće koja je oštećena u potresu i ima žutu oznaku. Na dan potresa u istoj nije nitko stanovao niti živio niti imao prijavljeno prebivalište niti boravište. Ja osobno imam prebivalište izvan Republike Hrvatske. Na što imam pravo sukladno važećim propisima i sukladno kojim člancima istih? Vlasnici postojećih kuća oštećenih potresom ostvaruju pravo na financiranje konstrukcijske obnove u 100% iznosu.
Oštećene zgrade koje se ne smatraju postojećima obnavljat će se ako se radi o zgradama koje su izuzete sukladno članku 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika. Srodnici su vlasnikovi srodnici po krvi u ravnoj lozi, bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner, posvojitelj odnosno posvojenik.

Vlasnik sam obiteljske kuće koja je oštećena u potresu i ima žutu oznaku. Na vlastitu inicijativu sam izradio i platio Elaborat postojećeg stanje i/ili Projekt konstrukcijske obnove. Odlučio sam se za model 3 Popravak konstrukcije odnosno organiziranu obnovu od strane države. Mogu li zatražiti povrat sredstava za navedenu plaćenu dokumentaciju i na koji način? Da li da predam, uz već prethodno podneseni zahtjev, Obrazac 2a, navedenu dokumentaciju kao dopunu zahtjeva te račun po kojem je plaćeno ili treba popuniti neki dodatni zahtjev te koji?
Možete podnijeti zahtjev za novčanu pomoć za izradu projekta, na obrascu 3

Vlasnik sam obiteljske kuće koja je oštećena u potresu i ima crvenu oznaku te je ista u takvom stanju da je već djelomično srušena i konstrukcijska obnova ili nije isplativa ili nije moguća. Na dan potresa u istoj nije nitko stanovao niti živio niti imao prijavljeno prebivalište niti boravište. Na što imam pravo sukladno važećim propisima i sukladno kojim člancima istih?
Da bi ostvarili pravo na konstrukcijsku obnovu, možete podnijeti zahtjev za organiziranu konstrukcijsku obnovu na obrascu 1 ili ukoliko ćete sami pristupiti postupku obnove, zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu, na obrascu 3. U postupku obrade zahtjeva utvrdit će se stupanj oštećenja te donijeti odgovarajuća odluka.
Prava vlasnika kuća oštećenih potresom na financiranje troškova obnove propisana su člankom 5. Zakona obnovi, uvjeti obnove zgrada propisani su člancima 15.-17. Zakona, a pravo na gradnju zamjenske obiteljske kuće propisano je člancima 27.-29 zakona o obnovi.
Prema Zakonu o obnovi, možete ostvariti pravo na uklanjanje uništene obiteljske kuće u trošku Republike Hrvatske, ali ne i na gradnju zamjenske obiteljske kuće jer na dan potresa nitko (vlasnik ili srodnici u ravnoj liniji) nije imao prebivalište/boravište na adresi kuće. Zahtjev za uklanjanje podnosi se na obrascu 2

Vlasnik sam obiteljske kuće koja je oštećena u potresu i ima žutu oznaku. Na dan potresa u istoj nije nitko stanovao niti živio niti imao prijavljeno prebivalište niti boravište. Ja osobno imam prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije, a navedena kuća se nalazi na području Sisačko-moslavačke županije. Na što imam pravo sukladno važećim propisima i sukladno kojim člancima istih?
Da bi ostvarili pravo na konstrukcijsku obnovu i financiranje konstrukcijske obnove u 100% iznosu, možete podnijeti zahtjev za organiziranu konstrukcijsku obnovu na obrascu 1 ili ukoliko ćete sami pristupiti postupku obnove, zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu na obrascu 3. U postupku obrade zahtjeva utvrdit će se stupanj oštećenja te donijeti odgovarajuća odluka.
Prava vlasnika kuća oštećenih potresom na financiranje troškova obnove propisana su člankom 5. Zakona obnovi, uvjeti obnove zgrada propisani su člancima 15.-17. Zakona.

Vlasnik sam obiteljske kuće koja je oštećena u potresu i ima zelenu oznaku U2. Podnio sam zahtjev, Obrazac 5, Ministarstvu graditeljstva. Kupio sam INOX dimnjak, crijepove koji su bili uništeni i letve za crijepove te dao sve ugraditi ovlaštenoj tvrtki. Njih sam platio i mogu dobiti račun za to. Sve je rađeno bez elaborata i dokumentacije i bez nadzornog inženjera jer za to nemam dovoljno sredstava. Mogu li predati račune za dimnjak i ostali materijal te radove i očekivati povrat sredstava za prihvatljive troškove i nadati se refundaciji dijela troškova do 25.000,00 kuna, ili što?
Opravdanost troškova utvrđuje Ministarstvo u postupku obrade podnesenog zahtjeva s priloženom potrebnom dokumentacijom. Obzirom da ste podnijeli odgovarajući zahtjev, u slučaju potrebe za dopunom, biti ćete službeno kontaktirani. Sukladno Programu mjera, za radove popravka dimnjaka, zabata potrebno je izraditi elaborat popravka. Za radove zamjene manjeg dijela pokrova krova (lokalna zamjena crijepova, letvi), nije potrebno izraditi elaborat.

Može li stranka i pod kojim uvjetima, za slučaj da ne riješi stambeno pitanje do tada, produžiti boravak u iznajmljenom stanu financiranom sredstvima Ministarstva i nakon 1. rujna 2021. godine, kako stoji u aktualnom ugovoru?
Prava i obveze ugovornih stranaka definirana su samim ugovorom i proizvode pravne učinke među ugovornim strankama.

Je li dovoljno pri podnošenju zahtjeva umjesto građevinske dozvole priložiti samo "uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine do 1968. godine"?
Dovoljno je priložiti uvjerenje da je zgrada evidentirana prije 15. veljače 1968.

Da li je kod dokaza da je zgrada oštećena od potresa 22. ožujka 2020. dovoljno priložiti samo nalaz ili je potrebna i fotodokumentacija oštećenja?
Fotodokumentacija o oštećenju je obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade.

Da li je  potrebno priložiti i elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i projekt popravka građevinske konstrukcije (za stubište)?
Dovoljno je priložiti projekt popravka građevinske konstrukcije (za stubište) ukoliko podnosite zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene zgrade .

Treba li izvadak iz zemljišne knjige biti služben ili može neslužbena kopija?
Ne treba biti služben, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine će po službenoj dužnosti zatražiti službeni zemljišnoknjižni izvadak

Utječe li na podnošenje zahtjeva činjenica da su dva stana te stambene zgrade u državnom vlasništvu?
Ne utječe. Za predaju zahtjeva za obnovu potrebna je odluka većine suvlasnika zgrade (većina glasova računa se po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika).

S obzirom na to da je stupio na snagu Zakon o obnovi, je li potrebno ponovno podnijeti zahtjev?
Nije potrebno. U slučaju izmjena zakona, primjenjuje se zakon koji je povoljniji za podnositelja zahtjeva

Nezadovoljni ste odlukom statičara i želite ponovni dolazak i pregled oštećenja?
Možete o vlastitom trošku angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera specijaliziranog za mehaničku otpornost i stabilnost građevina (tzv. statičara) radi detaljnog pregleda nosive konstrukcije. Ako stručna procjena potvrdi vašu pretpostavku, možete podnijeti zahtjeve koje vam omogućuje nova kategorizacija vaše kuće/zgrade. Trošak pribavljanja stručnog mišljenja ne smatra se prihvatljivim, te se ne nadoknađuje.

Hoće li se podnositeljima vraćati zahtjev na dopunu u slučaju da im nedostaju neki od priloga? Ako da, hoće li ih se uputiti na priloge koji nedostaju?
Ukoliko se radi o prilozima koje posjeduju državna tijela, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine će ih pribaviti po službenoj dužnosti. Ukoliko se radi o nekom drugom prilogu Ministarstvo će zaključkom pozvati podnositelj zahtjeva da isto dostavi u za to ostavljenom roku uz točno navođenje što je od priloga potrebno dostaviti.