Obnova zgrada oštećenih potresom

1. Vlada je na sjednici 1. travnja 2021. donijela Odluku kojom se novčana pomoć za sanaciju krovišta, zabatnih zidova, dimnjaka, stubišta i dizala sa dosadašnjih 12.000 kuna povećava na iznos od 16.000 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno – poslovne zgrade, višestambene zgrade, odnosno na 25.000 kuna. Na koji način korisnici koji su zaprimili Rješenje o isplati po Javnom pozivu iz lipnja 2020. mogu zatražiti razliku sredstava?
Prijavitelj treba podnijeti zahtjev (na obrascu 5) i u tom zahtjevu se pozvati na KLASU Rješenja po kojem je isplaćen prethodni iznos od 12.000 kuna. Nije potrebno prikupljati dodatnu dokumentaciju. 

2. U kojem trenutku zgrada smije odustati od organizirane obnove?
Do donošenja odluke o obnovi.

3. Smiju li suvlasnici odustati od obnove kada dobiju ponude od izvođača radova koje im ne odgovaraju?
Kod samostalne obnove da, kod organizirane obnove putem Fonda za obnovu ne mogu odustati.

4. Može li se kod organizirane obnove odustati od obnove nakon izrade projekta? Ako da, da li u tom slučaju suvlasnici sami moraju platiti izradu cijelog elaborata ocjene postojećeg stanja i glavni projekt obnove?
Temeljem članka 7. stavka 4. Zakona o obnovi, upis založnog prava provest će Općinski sud na temelju odluke o obnovi, a koji upis će se provesti po pravomoćnosti odluke o obnovi. Teret troškova izrade elaborata ocjene postojećeg stanja i glavnog projekta padaju na suvlasnike koji su dužni izvršiti uplatu sredstava na račun Fonda za obnovu. Po izvršenoj uplati, Ministarstvo će izdati brisovno očitovanje.
 
5. Ako su projektom obuhvaćeni konstrukcijski i nekonstrukcijski elementi zgrade, može li ići sve pod Obrazac 2? Ukoliko je zgrada povukla maksimum sufinanciranja za hitne privremene sanacije, da li se mogu javiti putem Obrasca 2 za konstruktivnu obnovu stubišta?

Konstrukcijska obnova zgrade (obnova konstrukcije zgrade, višestambene, stambeno-poslovne, poslovne i obiteljske) se provodi u skladu sa člankom 17. Zakona prema razinama obnove građevinskih konstrukcija iz Priloga III. Tehničkog propisa. 
Prvim programom mjera, poglavlje 10.2., popisani su radovi koje obuhvaća obnova konstrukcije zgrade.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osiguranje novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice propisano je da opravdani troškovi po posebnom dijelu mogu iznositi maksimalno 16.000,00 kn višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade te za obiteljske kuće 25.000,00 kn. Dakle, ukoliko je zgrada iskoristila maksimalnu iznos iz spomenute Odluke, ne može se prema obrascu 5 dodijeliti dodatna sredstva. Međutim, budući da se radi o popravku građevinske konstrukcije, odnosno stubištu, može se podnijeti zahtjev za obnovu prema obrascu 2.
 Ako podnositelji zahtjeva do sada nisu izvršili popravak nekonstrukcijskih elemenata, a projektom obnove obuhvaćeni su popravci konstrukcijskih i nekonstrukcijskih dijelova zgrade, u postupku za konstrukcijsku obnovu po obrascu 2, oni će biti obuhvaćeni kao sastavni dio konstrukcijske obnove jer čine jedinstvenu cjelinu građevine.

6. Suvlasnik koji je živio u stanu za vrijeme potresa je preminuo. Po kojem principu ide sufinanciranje troškova za nasljednika ako nasljednik nije bio prijavljen na adresi u vrijeme potresa (recimo da nasljednik ima Rješenje od nasljeđivanu stana)?  
Sukladno članku 5.  Zakona o obnovi, ima pravo na sufinanciranje troškova konstrukcijske obnove u iznosu od 80% prihvatljivih troškova, odnosno 100% na području na kojem je Vlada RH proglasila katastrofu, što se odnosi i na vlasnike stanova čije stanove koriste ili su koristili zaštićeni najmoprimci te na vlasnike koji su stekli nekretninu nakon 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. od srodnika bez naknade (nasljeđivanje, darovanje i druga stjecanja bez naknade).

7. Bjanko zadužnica? Da li je potrebno ispuniti sve prazne rubrike kod obrasca bjanko zadužnice ili je samo treba adresirati na Fond za obnovu? Imamo puno upita vezano uz zadužnice, pa molimo objašnjenje što je sve potrebno ispuniti?     
Sukladno članku 7. Zakona o obnovi vlasnici, odnosno suvlasnici višestambene i stambeno-poslovne zgrade dužni su sredstva za konstrukcijsku obnovu koja padaju na teret suvlasnik  osigurati u zajedničkoj pričuvi  i uplatiti ih na račun Fonda za obnovu prije početka izvođenja radova. Nastavno na navedeno, u slučaju da vlasnici, odnosno suvlasnici koji su po Zakonu obvezni provesti cjelovitu obnovu zgrade ili koji traže cjelovitu obnovu zgrade, odnosno projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije više razine, dužni su prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti dokaz da će podmiriti razliku troškova između konstrukcijske obnove razine prema Tehničkom propisu i cjelovite obnove zgrade, odnosno dužni su dostaviti bjanko zadužnicu adresiranu na Fond, u kojem slučaju suvlasnici na temelju odluke upravitelju zgrade daju punomoć da u njihovo ime i za njihov račun kao punomoćnik zastupa, odnosno da se radi naplate tražbine u određenom iznosu tereti račun pričuve zgrade pri čemu će bjanko zadužnica glasiti na suvlasnike višestambene/stambeno-poslovne zgrade određene adrese. Osim bjanko zadužnice vlasnici/suvlasnici mogu dati i drugo odgovarajuće osiguranje (npr. bankarsku garanciju).

8. Po kojem principu  se pristupa obnovi zgrada prema obrascu 2 - prema razrednoj važnosti ili prema datumu prijave? Prvim programom mjera, poglavlje 6., definirani su prioriteti i rokovi provedbe mjera ukoliko obnovu provodi Fond.
Parametri za određivanje prioriteta obnove zgrada oštećenih u potresu su prema svojoj važnosti:

 
 • namjena
 • stupanj oštećenja
 • lokacija
 • raspoloživa financijska sredstva
 • inženjerski i izvođački kapaciteti
 
9. Treba li potvrda o prebivalištu za svakog suvlasnika? Što je sa stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Državnih nekretnina/Grada/Zagrebačke nadbiskupije?
Potvrda o prebivalištu/boravištu za svakog vlasnika/suvlasnika, odnosno srodnika vlasnika (članak 5. Zakona o obnovi) je kriterij u izračunu omjera sufinanciranja konstrukcijske obnove. Istu nije potrebno priložiti jer se radi o službenim dokumentima koje posjeduju javnopravna tijela te je dovoljno upisati OIB prilikom podnošenja zahtjeva temeljem kojeg će Ministarstvo pribaviti potrebnu potvrdu. U slučaju da je vlasnik RH sufinanciranje iznosi u omjeru 90% RH, 10% Grad Zagreb, te u slučaju kad je Grad Zagreb vlasnik sufinanciranje iznosi u omjeru 60% Grad Zagreb, 40% RH. Grad i RH su suvlasnici kao i bilo koji drugi po svojim pravima i obvezama.
 
10. Kod prijava obrascem 5 na subvencije za radove koji se odnose isključivo na uklanjanje dimnjaka, da li je potrebno imati elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata..? – radovi uklanjanja dimnjaka i dijelova zabatnih zidova su hitne aktivnosti te za njih nije bilo moguće napraviti na vrijeme elaborat.
Novčanu pomoć moguće je ostvariti za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade za  nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta te popravak dizala. Pritom za radove uklanjanja opasnih dijelova nije potrebno izraditi projekt, no za radove popravka dimnjaka i popravaka ili zamjene zabatnog zida kao i popravak stubišta, potrebno je izraditi elaborat izrađen putem ovlaštenog inženjera.

11. Pojedinačno zaštićena kulturna dobra: 
 
 • Kompleks zgrada tzv. „Vatikan“, Vlaška-Martićeva-Bauerova-Ratkajev prolaz. Od strane dijela zgrada je pokrenuta inicijativa da se podnese prijava za obnovu od potresa, zajednički, kao kompleks, koji se nalazi na jedinstvenoj katastarskoj čestici, iako su zgrade pretrpjele različit stupanj oštećenja, kao što je vidljivo prema dodijeljenim oznakama nakon potresa od 22.03.2020.g.

GSKG je upravitelj svima, osim na zgradama: Antuna Bauera 6, Vlaška 70 B, Vlaška 72 C.
 
 1. Martićeva 31 – ZELENA U2 (Uporabljivo s preporukom o postupanju)
 2. Martićeva 31A – ŽUTA PN2 (Privremeno neuporabljivo - potrebne mjere hitne intervencije)
 3. Martićeva 31B – ZELENA U1 (Uporabljivo bez ograničenja)
 4. Martićeva 31C – nema naljepnice, nije pregledana!?
 5. Martićeva 33 – Ima 3 pregleda i tri ocjene: 1) CRVENA PN1 ( Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja) 2) ŽUTA PN2 (Privremeno neuporabljivo - potrebne mjere hitne intervencije), 3) ZELENA U2 (Uporabljivo s preporukom o postupanju)
 6. Martićeva 33A – ZELENA U2 (Uporabljivo s preporukom o postupanju)
 7. Martićeva 33B – ZELENA U2 (Uporabljivo s preporukom o postupanju)
 8. Martićeva 35 – ZELENA U1 (Uporabljivo bez ograničenja)
 9. Martićeva 37 – imaju dvije naljepnice 1) ŽUTA PN2 (Privremeno neuporabljivo - potrebne mjere hitne intervencije) 2) ZELENA U1 (Uporabljivo bez ograničenja)
 10. Ratkajev prolaz 1 – ŽUTA PN2 (Privremeno neuporabljivo - potrebne mjere hitne intervencije)
 11. Ratkajev prolaz 3 – ZELENA U1 (Uporabljivo bez ograničenja)
 12. Ratkajev prolaz 5 – imaju dvije naljepnice 1) ZELENA U2 (Uporabljivo s preporukom o postupanju) 2) ZELENA U1 (Uporabljivo bez ograničenja)
 13. Ratkajev prolaz 7 – ZELENA U1 (Uporabljivo bez ograničenja)
 14. Antuna Bauera 2 – ZELENA U2 (Uporabljivo s preporukom o postupanju)
 15. Antuna Bauera 4 – ZELENA U1 (Uporabljivo bez ograničenja)
 16. Antuna Bauera 6 – ZELENA U2 (Uporabljivo s preporukom o postupanju)
 17. Antuna Bauera 8 – ŽUTA PN1 (Privremeno neuporabljivo-potreban detaljan pregled)
 18. Vlaška 70A – ŽUTA PN2 (Privremeno neuporabljivo - potrebne mjere hitne intervencije)
 19. Vlaška 70B – ZELENA U2 (Uporabljivo s preporukom o postupanju)
 20. Vlaška 70C – ŽUTA PN2 (Privremeno neuporabljivo - potrebne mjere hitne intervencije)
 21. Vlaška 70D – ŽUTA PN1 (Privremeno neuporabljivo-potreban detaljan pregled)
 22. Vlaška 70E – ŽUTA PN1 (Privremeno neuporabljivo-potreban detaljan pregled)
 23. Vlaška 72 – ŽUTA PN1 (Privremeno neuporabljivo-potreban detaljan pregled)
 24. Vlaška 72A – ŽUTA PN2 (Privremeno neuporabljivo - potrebne mjere hitne intervencije)
 25. Vlaška 72B – ŽUTA PN2 (Privremeno neuporabljivo - potrebne mjere hitne intervencije)
 26. Vlaška 72C – ZELENA U2 (Uporabljivo s preporukom o postupanju)
 
 • Što ako suvlasnici zgrada koja su pojedinačno zaštićena kulturna dobra ne mogu ući u cjelovitu obnovu (a konstruktivno su stradale zgrade) jer nisu u mogućnosti financijski to podnijeti i žele samo razinu 2 obnove sukladno Tehničkom propisu o izmjeni i dopunama tehničkog propisa za građevinske konstrukcije?

Sukladno članku 16. stavku 5. Zakona o obnovi oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade, osim njihovih posebnih dijelova (stanova, poslovnih prostora i drugih posebnih dijelova zgrade) u kojima se ne izvode završni građevinski radovi, u kojem slučaju ostvaruju pravo na sufinanciranje prihvatljivih troškova konstrukcijske obnove iz članka 5. Zakona o obnovi u omjeru 60/20/20, odnosno 50/10/50.
Zakonom o obnovi nije propisana mogućnost odabira niže razine obnove od propisane . Prilikom cjelovite obnove zgrade (kompleksa) koji je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i nalazi se u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba primjenjuju se odredbe članka 19.-22. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom.
 
 • Da li se zgrade koje su pojedinačno zaštićena kulturna dobra i sastoje se od više ulaza (no zajedno su na istoj čestici), a svaki ulaz ima svoju naljepnicu (jedan je zeleni i nema konstruktivna oštećenja, a drugi je žuti i ima konstruktivna oštećenja) moraju zajedno obnoviti cjelovitom obnovom ili se samo onaj koji je konstruktivno stradao mora/može obnoviti sukladno Zakonu o obnovi?

Kompleks zgrada „Mali Vatikan“ je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-491. Dakle, sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom vlasnici/suvlasnici u obvezi su provesti cjelovitu obnovu zgrade, osim njihovih posebnih dijelova (stanova, poslovnih prostora i drugih posebnih dijelova zgrade) u kojima se ne izvode završni građevinski radovi, ako Zakonom nije propisano drukčije.
Cjelovita obnova zgrade podrazumijeva cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije čija je razina obnove (ojačanja) propisana Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, te izvođenje potrebnih pripremnih, građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći propisi i s tim u vezi norme, kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaća i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije zgrade i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije.
Potrebno je razlikovati razine ojačanja konstrukcije i obim radova na zgradi. Kada se za pojedinačno zaštićeno kulturno dobro kaže – cjelovita obnova zgrade, s time nije propisana razina ojačanja konstrukcije. Razina ojačanja konstrukcije se određuje prema pravilima propisanim u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije i ovisi o tipologiji, namjeni i stupnju oštećenja zgrade, a određuje ju ovlašteni ing. građ. i ukoliko suvlasnici žele mogu zatražiti veću razinu ojačanja (ne nižu) uz doplatu.
Zakonom o obnovi nije propisana mogućnost odabira niže razine obnove od propisane. Prilikom cjelovite obnove zgrade (kompleksa) koji je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i nalazi se u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba primjenjuju se odredbe članka 19.-22.  Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom.
Pojam zgrade odnosi se na konstrukcijsku cjelinu bez obzira na broj ulaza (konstrukcijska cjelina u biti predstavlja sklop koji je nastao građenjem i koji je povezan s tlom, a koji može postojati samostalno u prostoru i ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu). Dakle, ukoliko nemate dilatacija ili dvostrukih zidova između pojedinih dijelova zgrade, onda je to sve jedna zgrada.  
 
12. Što kada je neka zgrada označena žutom ili crvenom naljepnicom i konstrukcija joj je stradala i ne želi u konstruktivnu obnovu? Da li je obveza suvlasnika čija je zgrada konstruktivno stradala da se jave na konstruktivnu obnovu obrascem 2? Ovaj upit je bitan zbog loših odnosa među suvlasnicima gdje jedni žele u obnovu, a drugi ne. (Ovaj upit nije striktno vezan uz pojedinačno zaštićena kulturna dobra, nego općenito)
Odluku o obnovi donosi većina suvlasnika prema suvlasničkim dijelovima (više od 50%). Ukoliko većina suvlasnika donese odluku o obnovi i predstavnik suvlasnika ili upravitelj predaju zahtjev, odluka koja koju donosi Ministarstvo odnosit će se na sve suvlasnike predmetne zgrade.
 
13. Ukoliko jedan stan/posl. prostor ima više vlasnika od kojih samo neki imaju više nekretnina – koji je model sufinanciranja?     
Prema članku 5. Zakona o obnovi, pravo na sufinanciranje ostvaruju vlasnici nekretnine oštećene potresom. Omjer sufinanciranja određuje se prema mjestu prebivališta/boravišta i za nekretninu u kojoj je prijavljeno prebivalište/boravište, a koja je oštećena potresom, ostvaruju pravo na 80% sufinanciranja prihvatljivih troškova konstrukcijske obnove (za područje za koje je Vlada RH proglasila katastrofu 100%). Za svaku drugu nekretninu istog vlasnika koja je oštećena u potresu, sufinanciranje iznosi 50%. Dakle, preduvjet ostvarivanja prava je vlasništvo, mjesto prebivališta/boravišta i oštećenje zgrade.

14. Ukoliko već imaju izvođača, a nemaju projekt, da li Fond može samo napraviti natječaj za projektanta a za izvođača ne i na koji način se organizira provedba nabave i obnove? 
Navedeno nije moguće, tj. miješanje modela obnove nije moguće – ili samoobnova ili organizirana obnova. Naime, ukoliko suvlasnici odaberu model samoobnove (odluka suvlasnika i upisuje se u obrazac 2), tada sami angažiraju projektanta, izvođače i nadzor, po završetku obnove i završnom izvješću nadzornog inženjera dostavljaju obrazac zahtjeva za refundaciju troškova konstrukcije obnove po obrascu 6. Dakle, angažiranje projektanta, izvođača i nadzor provodi Fond ukoliko se odabere opcija da obnovu vodi Fond.

15. Šta ako je tvrtka vlasnik poslovnog prostora?
Sukladno članku 5. st. 8. Zakona o obnovi, u slučaju obnove poslovnih zgrada i posebnim dijelovima zgrade u kojima se obavlja gospodarska ostvaruju pravo na sufinanciranje prihvatljivih troškova u iznosu od 50%.
 
16. Na koji način se uplaćuje participacija suvlasnika na pričuvu – vidi se na koji dio suvlasnika ide 20 % a na koji 50 % pa se prema površini uplati iznos na pričuvu? Šta je s onima koji ne žele potpisati/ne žele obnovu, sjeda im se na imovinu/hipoteka?     
Udio sufinanciranja na koji svaki od suvlasnika ima pravo, utvrđuje se u upravnom postupku po predaji zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom (oslobođenje od osiguranja sredstava za obnovu – Ob 1, dokazi o vlasništvu, dokaz o prebivalištu/boravištu), kako je propisano člankom 5. i 6. Zakona o obnovi. Postupak donošenja Odluke o obnovi pokreće većina suvlasnika prema suvlasničkim dijelovima. Ukoliko većina suvlasnika donese odluku da će podnijeti zahtjev za obnovu i predstavnik suvlasnika ili upravitelj predaju zahtjev, Odluka o obnovi koju donosi Ministarstvo odnosit će se na sve suvlasnike predmetne nekretnine.
Udio pojedinog stana/poslovnog prostora u ukupnom trošku utvrđuje se međuvlasničkim ugovorom ili odlukom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, odnosno pravomoćnom odlukom suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova.
Ukoliko na računu pričuve zgrade nema dovoljno sredstava za pokrivanje vlastitog udjela za troškove konstrukcijske obnove, nedostatna sredstva vlasnici moraju osigurati iz drugih izvora sredstava i uplatiti na račun Fonda prije početka izvođenja radova, ukoliko odluče da obnovu provodi Fond. Ukoliko neki od suvlasnika ne uplate sredstva, Republika Hrvatska upisuje založno pravo na nekretninu tog suvlasnika, sukladno članku 7. Zakona o obnovi.
Ukoliko su suvlasnici odabrali model samoobnove (angažirali projektanta, izvođače, nadzor) tada je navedeno pitanje proizlazi iz  Zakona o obveznim odnosima, odnosno također moraju osigurati sredstva za plaćanje usluga i radova koje su naručili, no u tom slučaju RH ne upisuje založno pravo.
 
17. Šta u slučaju kada je projekt napravljen prije Zakona o obnovi, a suvlasnici žele u obnovu? Da li će Ministarstvo zatražiti nadopunu i reviziju prema Zakonu o obnovi? Šta ako nemaju Elaborat ocjene postojećeg stanja, a imaju projekt, moraju li raditi Elaborat naknadno?

Ukoliko su vlasnici/suvlasnici pristupili obnovi prije stupanja na snagu Zakona o obnovi (17.9.2020.), prema zakonima kojima je regulirana gradnja, morali su izraditi glavni projekt. da bi ostvarili pravo na obnovu i sufinanciranje, moraju predati zahtjev za obnovu na obrascu 2 kojem mogu priložiti glavni projekt. Projekt mora proći tehničko-financijsku kontrolu Fonda. Po završetku obnove (po primitku završnog izvješća nadzornog inženjera i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine), vlasnici/suvlasnici imaju pravo podnijeti zahtjev za refundaciju troškova konstrukcijske obnove na obrascu 6 i zahtjev za novčanu pomoć za izradu glavnog projekta na obrascu 8 (rok za podnošenje zahtjeva 30.6.2021., a refundacija troškova po primitku završnog izvješća nadzornog inženjera i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine).Iz upita proizlazi da je glavni projekt izrađen prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 118/19) te niste dužni raditi nadopunu u smislu izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije prilikom predaje zahtjeva za obnovu po obrascu 2.
 
18. Hoće li se sredstva refundirati ili će biti sufinanciranje ili financiranje?
Sukladno članku 5. Zakona o obnovi, vlasnicima/suvlasnicima se sufinanciraju prihvatljivi troškovi konstrukcijske obnove (na području na kojem je Vlada RH proglasila katastrofu financiraju se u 100% iznosu prihvatljivi troškovi konstrukcijske obnove pod uvjetima propisanim u članku 5. Zakona). Sredstva se, u slučaju samoobnove, refundiraju po pravomoćnosti odluke po predanom zahtjevu za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu na obrascu 6, a koja odluka se može donijeti po dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

19. Koji model je za Sisak? Naime, na tom području postoji puno zgrada s negativnim saldom na računu pričuve pa me zanima što će biti.
Člankom 5. Zakona o obnovi uređeno pitanje financiranja troškova  konstrukcijske obnove na područjima za koje Vlada Republike Hrvatske proglasi katastrofu u smislu zakona kojim se uređuje sustav civilne zaštite (financiranje 100% troškova konstrukcijske obnove).
Ukoliko su suvlasnici odabrali vlastitu obnovu (angažirali projektanta, izvođače, nadzor) tada je navedeno pitanje proizlazi iz  Zakona o obveznim odnosima, odnosno također moraju osigurati sredstva za plaćanje usluga i radova koje su naručili.
 
20. U slučaju da na dan potresa nitko nije bio prijavljen u stanu, a sada se netko uselio i prijavio – na koji način ide sufinanciranje obzirom da ne postoji dokaz o prebivalištu na dan potresa?
Sukladno odredbi članka 5. Zakona o obnovi vlasnicima svake druge zgrade odnosno posebnog dijela zgrade sredstva za konstrukcijsku obnovu tih zgrada koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i troškove privremene pohrane stvari, osigurati će Republika Hrvatska u državnom proračunu u visini od 40 %, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija u visini od po 10 % u svojim proračunima za nekretnine na svojim područjima te vlasnici odnosno suvlasnici nekretnina u visini od 50 %.
 
21. Ako je zgrada napravila radove tipa ojačanja stubišta, svjetlarnike i sl. u konstruktivnom smislu, a iskoristila je sva sredstva za hitne i nužne sanacije (do 12000 kuna po posebnom dijelu) i želi ići u konstruktivnu obnovu, da li se može napraviti kombinacija:
 • u projektu konstruktivne obnove uključiti i sanacija navedenih radova i potražiti povrat za već izdane račune?
 • ostatak koji još trebaju napraviti za razinu 2 (npr.) može ići organiziranom obnovom? Onda za izvedeni dio potražuju putem obrasca 6 a ostatak recimo ide organiziranom obnovom?
 • da li mogu potraživati i za projekt koji je napravljen za stubište i ostalo putem obrasca 8 ali da cjelokupni projekt sadrži i već provedenu sanaciju?
Zakon o obnovi i Program mjera nije predvidio kombinaciju modela samoobnove i organizirane obnove.  Vlasnicu/suvlasnici imaju mogućnost odabira načina obnove: samoobnova ili organizirana obnova. U slučaju da vlasnici/suvlasnici odluče za model samoobnove tada Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine podnose zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 2), Ukoliko bi se vlasnici/suvlasnici oštećene zgrade odlučili na opciju da sami provode obnovu, u kojem slučaju  nakon provedene obnove prema odluci o obnovi donesenoj u postupku pokrenutom po ranije navedenom obrascu 2, podnose obrazac 6 (podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade). U slučaju da se vlasnici/suvlasnici odluče na organiziranu obnovu putem Fonda za obnovu, odnosno Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje tada Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine podnose zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 2) koji će se po pravomoćnosti odluke o obnovi proslijediti Fondu za obnovu, odnosno Središnjem državnom uredu za obnovu na provedbu te koji će ugovoriti usluge projektiranja i izvođenje radova na predmetnoj zgradi.    
Pravo na povrat novca utrošenog za izradu glavnog projekta odnosi se na glavni projekt čija je izrada započela prije stupanja na snagu Zakona o obnovi (17. rujna 2020). Zahtjev za povrat novca može predati vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće, upravitelj višestambene odnosno stambeno-poslovne zgrade ili predstavnik njezinih suvlasnika. Zahtjev se predaje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na Obrascu 8: Povrat sredstava utrošenih za izradu glavnog projekta. Obrascu 8 treba priložiti glavni projekt, ugovor o izradi glavnog projekta, suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta, završno izvješće nadzornog inženjera, pismenu izjavu izvođača o obavljenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, valjan račun za usluge projektiranja i dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se račun uplaćuje odobrena novčana pomoć. Rok za predaju zahtjeva je 30.6.2021.

22. Ako je već napravljen projekt prije Zakona o obnovi, da li treba proći reviziju (da li svi projekti idu na reviziju i kod kojih revidenata?) i da li se retrospektivno mora napraviti Elaborat ocjene postojećeg stanja a projekt već imamo? Da li se refundira i Elaborat ocjene post. stanja?
Ukoliko su vlasnici/suvlasnici izradili glavni projekt prije stupanja na snagu Zakona o obnovi (17.9.2020.), da bi ostvarili pravo na obnovu i sufinanciranje, moraju predati zahtjev za obnovu na obrascu 2 kojem mogu priložiti glavni projekt. Projekt mora proći tehničko-financijsku kontrolu Fonda za obnovu. Po završetku obnove, vlasnici/suvlasnici imaju pravo podnijeti zahtjev za refundaciju troškova konstrukcijske obnove na obrascu 6 i zahtjev za novčanu pomoć za izradu glavnog projekta na obrascu 8. Iz upita proizlazi da je glavni projekt izrađen prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (Narodne novine broj: 118/19) te niste dužni raditi nadopunu u smislu izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije prilikom predaje zahtjeva za obnovu po obrascu 2.
 
23. Komunalac Petrinja d.o.o. upravitelj je zgrada na području grada Petrinje. Većina zgrada kojima upravljaju je dobilo žutu i crvenu oznaku, a velik broj je i odmah označen za rušenje. Nažalost, većina tih zgrada je još uvijek neetažirana. Suglasnost za rušenje nam dostavljaju suvlasnici koji nisu u ZK još upisani kao vlasnici, ali postoje dokumenti kojima mogu dokazati svoje vlasništvo i temeljem kojih im mi u konačnici i fakturiramo pričuvu. Da li će ti isti dokumenti (kupoprodajni ugovor, rješenja o nasljeđivanju i sl ) biti dostatni kasnije kod obnove zgrada ili će prethodno biti potrebno provoditi kakve postupke i koje? Za napomenuti je i da veliki broj tih zgrada su ili pojedinačno zaštićeni ili su u zoni.
Vezano uz zgrade koje su dobile crvenu oznaku i označenu su za rušenje očitujemo se u nastavku. Iz navedenog upita proizlazi da se radi o višestambenim ili stambeno-poslovnim zgradama koje su izgubile mehaničku otpornost i stabilnost u toj mjeri da su urušene ili da njihova obnova nije moguća, s tim u vezi ukazujemo da se uklanjanje istih financira sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske (članak 5. stavak 6. Zakona o obnovi). Zakonom o obnovi i Program mjera nije predviđena granja zamjenskih višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada. Međutim, odredbama članka 45., 46. i 46 a. propisano je stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom. Navedenim odredbama su, između ostaloga propisani uvjeti za davanje stana u vlasništvo vlasniku stana u višestambenoj/stambeno-poslovnoj zgradi, odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik stana odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište ili boravište na dan potresa, uz obvezu prenošenja vlasništva zemljišta u na kojem se nalazila uklonjena zgrada u korist Republike Hrvatske. Odredbom članka 47. Zakona o obnovi je propisano da se odgovarajuća veličina stana određuje odlukom o stambenom zbrinjavanju osoba pogođenih potresom i podrazumijeva stan veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2, ali ne veći od stana koji se uklanja.

Vezano uz zgrade označene žutom naljepnicom i za koje se pretpostavlja da ih je potrebno konstrukcijski obnoviti očitujemo se u nastavku. Etažni elaborat nije nužan da bi se proveo postupak obnove oštećenih zgrada. Iz upita proizlazi da se radi o višestambenim ili stambeno-poslovnim zgradama. U nastavku dajemo odgovor o potrebnoj dokumentaciju za utvrđenje činjenica u postupku vezano uz posebne dijelove zgrade i vlasništvo ovisno o vrsti podnositelja.

1.   ako ste upravitelj višestambene zgrade ili stambeno-poslovne zgrade potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno knjige položenih ugovora
 • ugovor o upravljanju zgradom
 • odluka većine suvlasnika zgrade o pokretanju postupka obnove te ovlaštenje za podnošenje zahtjeva i zastupanje
 • međuvlasnički ugovor ili
 • odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili
 • pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova

2.  ako ste predstavnik suvlasnika višestambene zgrade ili stambeno-poslovne zgrade potrebna je sljedeća dokumentacija:
 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno knjige položenih ugovora
 • javnobilježnički ovjerena punomoć kojom vas većina suvlasnika zgrade opunomoćuje da u njihovo ime podnosite zahtjev i da ih zastupate
 • odluka suvlasnika oštećene zgrade o izboru predstavnika suvlasnika
 • međuvlasnički ugovor ili
 • odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili
 • pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova

3.   ako ste vlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće s dva ili tri posebna dijela potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • izvadak iz zemljišne knjige

4.   ako ste suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće s dva ili tri posebna dijela potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno knjige položenih ugovora
 • javnobilježnički ovjerena punomoć kojom vas većina suvlasnika zgrade opunomoćuje da u njihovo ime podnosite zahtjev i da ih zastupate
 • međuvlasnički ugovor ili
 • odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili
 • pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova

24. Da li za kompleks koji je građen na istoj čestici, s istom građevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom (mislim na Mali Vatikan) za potrebe prijave za obnovu treba ispuniti jedan Zahtjev za obnovu (Obrazac 2) ili 26 pojedinačnih Zahtjeva koliko je i ulaza. Naime, GSKG tumači kako svaki ulaz treba imati pojedinačni zahtjev, a g Uhlir kaže da je operativno zahtjevno spajati sve zahtjeve u jedan.
Za predaju zahtjeva za obnovu potrebna je odluka većine suvlasnika zgrade (većina glasova računa se po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika), s tim da ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više upravitelja zgrade, svi upravitelji prilažu dokumentaciju za dio zgrade kojim upravljaju.
Pojam zgrade odnosi se na konstrukcijsku cjelinu bez obzira na broj ulaza (konstrukcijska cjelina u biti predstavlja sklop koji je nastao građenjem i koji je povezan s tlom, a koji može postojati samostalno u prostoru i ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu). Dakle, ukoliko nemate dilatacija ili dvostrukih zidova između pojedinih dijelova zgrade, onda je to sve jedna zgrada.  Nastavno na navedeno, za zgradu koja je konstrukcijska cjelina provodi se jedan upravni postupak.

25. Kakva je situacija sa sufinanciranjem obnove? Kod nas je šarolika situacija sa naljepnicama koje su se dodjeljivale nakon brzog pregleda (zelene, žute, 1 crvena) za zgradu s vrlo sličnim oštećenjima. To nam u ovom trenutku određuje i mogućnost sufinanciranja obnove. Kako pristupiti tom problemu? Jel moguće tumačiti da (s obzirom da je većina kompleksa žuto, a i neki koji su zeleni imaju statičko izvješće koje utvrđuje jači stupanj oštećenja) svi imamo pravo na sufinanciranje obnove kompleksa 50/80% koji se mora obnavljati kao cjelina?
Iz upita proizlazi da se radi o zgradi koja je konstrukcijska cjelina i navedeno tumačenje iz upita je ispravno tumačenje.

26. Treba li se prvo podnijeti Zahtjev za organiziranu obnovu (kao što tvrdi g. Uhlir) ili prvo naručivati detaljno statičko izvješće od npr. IGH (kao što tvrdi GSKG kao naš većinski upravitelj)?
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj: 102/20, 10/21) daje mogućnost vlasnicima/suvlasnicima oštećenih zgrada, da prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu odaberu model obnove, i to: samoobnova ili organizirana obnova. U slučaju da vlasnik/suvlasnici odluče obnavljati oštećenu zgradu po modelu samoobnove, tada na temelju odluke o obnovi sami obnavljaju zgradu uz ostvarivanje prava na novčanu pomoć (refundaciju opravdanih troškova po primitku završnog izvješća nadzornog inženjera). Druga mogućnost je da obnovu oštećene zgrade provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, odnosno Fond za obnovu, u kojem slučaju navedena tijela provode postupak javne nabave te ugovaraju usluge projektiranja i izvođenja radova.
Iz navedenog upita proizlazi da bi se u konkretnom slučaju radilo o organiziranoj obnovi putem Fonda za obnovu u kojem slučaju ako zgrada ima odgovarajući stupanj oštećenja za podnošenje zahtjeva za obnovu, nije potrebno naručivati detaljno statičko izvješće. Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije će ugovoriti Fond za obnovu.

27. Vezano uz razinu obnove građevinskih konstrukcija zgrada, zanima nas da li naša zgrada kao pojedinačno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH pod registarskim brojem Z-3672 (NN br. 61/09) temeljem rješenja Ministarstva kulture KL: UP-I-612-08/08-06/113 od 14.5.2008. godine ima pravo na „Razinu 4: cjelovita obnova“ navedenu u Prilogu III.  Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije od 26. lipnja 2020. godine, s obzirom na čl. 16. st. 5. Zakona o obnovi u kojem je izričito navedeno da se „ Oštećene višestambene zgrade, … koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro obnavljaju cjelovitom obnovom zgrade …“  ?Naime, ako ovlašteni inženjer građevinarstva nakon izrađene detaljne Seizmičke analize utvrdi da zgrada nema seizmičku otpornost budući da je projektirana 1962. godine, prije donošenja prvih propisa o gradnji seizmički otpornih zgrada, može li se na temelju toga ostvariti pravo na cjelovitu obnovu Razine 4 ?
Seizmičku analizu smo sami naručili i uskoro će biti gotova jer želimo znati stvarno stanje seizmičke otpornosti zgrade.

Sukladno članku 16. stavku 5. Zakona o obnovi oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade, osim njihovih posebnih dijelova (stanova, poslovnih prostora i drugih posebnih dijelova zgrade) u kojima se ne izvode završni građevinski radovi, u kojem slučaju ostvaruju pravo na sufinanciranje prihvatljivih troškova konstrukcijske obnove iz članka 5. Zakona o obnovi u omjeru 60/20/20, odnosno 50/10/50.
Zakonom o obnovi nije propisana mogućnost odabira niže razine obnove od propisane. Prilikom cjelovite obnove zgrade (kompleksa) koji je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i nalazi se u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba primjenjuju se odredbe članka 19.-22. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom. Ujedno naglašavamo da prema TPGK razina ojačanja 4 za konstrukciju zgrade je predviđena samo za zgrade od šireg društvenog interesa (npr. termoelektrane, klinički bolnički centi, vatrogasne postaje i sl.) Međutim, suvlasnici uvijek mogu o svom trošku zatražiti ojačanje i više razine od propisane.

28.  Da li cjelovita obnova zgrade po ovom Zakonu o obnovi, osim konstrukcijskih ojačanja, odgovara obnovi koju bi postigli kad bi zgradu obnavljali putem spomeničke rente?
Cjelovita obnova zgrade podrazumijeva cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije te izvođenje potrebnih pripremnih, građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći propisi i s tim u vezi norme, kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaća i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije zgrade i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije.
 
29. Možemo li sami odabrati projektanta konstrukcije i projektanata cjelovite obnove (kao da se radi obnova preko spomeničke rente) ili će nam oni biti delegirani preko javne nabave?
Vlasnicu/suvlasnici imaju mogućnost odabira načina obnove: samoobnova ili organizirana obnova. U slučaju da vlasnici/suvlasnici odluče za model samoobnove tada Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine podnose zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 2), Ukoliko bi se vlasnici/suvlasnici oštećene zgrade odlučili na opciju da sami provode obnovu, u kojem slučaju nakon provedene obnove prema odluci o obnovi donesenoj u postupku pokrenutom po ranije navedenom obrascu 2, podnose obrazac 6 (podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade) te po tom modelu mogu sami odabrati projektante i izvođače. U slučaju da se vlasnici/suvlasnici odluče na organiziranu obnovu putem Fonda za obnovu, odnosno Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje tada Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine podnose zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 2) koji će se po pravomoćnosti odluke o obnovi proslijediti Fondu za obnovu, odnosno Središnjem državnom uredu za obnovu na provedbu te koji će ugovoriti usluge projektiranja i izvođenje radova na predmetnoj zgradi.
 
30. Hoćemo li imati pravo za Razinu 4 na 80% sufinanciranja od strane Fonda?

Sukladno članku 16. stavku 5. Zakona o obnovi oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade, osim njihovih posebnih dijelova (stanova, poslovnih prostora i drugih posebnih dijelova zgrade) u kojima se ne izvode završni građevinski radovi. Omjer sufinanciranja određuje se prema mjestu prebivališta/boravišta i za nekretninu u kojoj je prijavljeno prebivalište/boravište, u kojem slučaju ostvaruju pravo na 80% sufinanciranja prihvatljivih troškova konstrukcijske obnove dok za područje za koje je Vlada RH proglasila katastrofu u smislu zakona kojim se uređuje sustav civilne zaštite 100% prihvatljivih troškova konstrukcijske obnove. Zakonom o obnovi nije propisana mogućnost odabira niže razine obnove od propisane. Prilikom cjelovite obnove zgrade koji je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i nalazi se u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba i kulturno-povijesnim cjelinama na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije primjenjuju se odredbe članka 19.-22. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom.

31. Molimo pojašnjenje vezano uz  dokumentaciju koja se traži kao prilog Zahtjevu: Obrazac 2-Zahtjev za obnovu postojeće zgrade
 • ako zgrada ima naljepnicu te se u sustavu vodi kao neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva,  treba li tada nalaz ovlaštenog inženjera i fotodokumentacija?
U tom slučaju zgrada ne treba nalaz ovlaštenog inženjera ili sudskog vještaka građevinske struke. Fotodokumentacija o oštećenju je obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade.
 
 • bjanko zadužnica - od koga? da li dvije - po točkama 12.1 i 13.1 ili jedna zbirna? (Upravitelj nije voljan dati vlastitu zadužnicu, ali je u mogućnosti pribaviti potvrdu/izjavu banke o sklopljenom ugovoru između banke i upravitelja, te o spremnosti banke za dodjelom sredstava potrebnih za namjene obnove)
Sukladno članku 7. Zakona o obnovi vlasnici, odnosno suvlasnici višestambene i stambeno-poslovne zgrade dužni su sredstva za konstrukcijsku obnovu koja padaju na teret suvlasnik  osigurati u zajedničkoj pričuvi  i uplatiti ih na račun Fonda za obnovu prije početka izvođenja radova. Nastavno na navedeno, u slučaju da vlasnici, odnosno suvlasnici koji su po Zakonu obvezni provesti cjelovitu obnovu zgrade ili koji traže cjelovitu obnovu zgrade, odnosno projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije više razine, dužni su prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti dokaz da će podmiriti razliku troškova između konstrukcijske obnove razine prema Tehničkom propisu i cjelovite obnove zgrade, odnosno projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije više razine, dužni su dostaviti bjanko zadužnicu adresiranu na Fond, u kojem slučaju suvlasnici na temelju odluke upravitelju zgrade daju punomoć da u njihovo ime i za njihov račun kao punomoćnik zastupa, odnosno da se radi naplate tražbine u određenom iznosu tereti račun pričuve zgrade pri čemu će bjanko zadužnica glasiti na suvlasnike višestambene/stambeno-poslovne zgrade određene adrese. Osim bjanko zadužnice vlasnici/suvlasnici mogu dati i drugo odgovarajuće osiguranje (npr. bankarsku garanciju).
Točke 12.1. i 13.1. se odnose na dvije različite osnove. Točka 12.1. na cjelovitu obnovu zgrade, a točka 13.1. na projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije više razine obnove. Prilikom podnošenja zahtjeva vlasnici/suvlasnici odlučuju se za jednu od navedenih opcija te sukladno tome podnose bjanko zadužnicu adresiranu na Fond za obnovu, odnosno Središnji državni ured za obnovu. 
 • tekst na odluci iz točke 1.1.2.- Niže potpisani suvlasnici stambene zgrade u Zagrebu, na adresi _______________, svojim potpisima potvrđuju odluku većine suvlasnika višestambene zgrade o pokretanju postupka obnove i podnošenju zahtjeva za obnovu postojeće višestambene zgrade prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i uvjetima iz obrasca 2.- da li zadovoljava?
Zadovoljava. Uz navedeno, predlaže se da se u istu uvrsti uz: pokretanju postupka obnove i podnošenju zahtjeva za obnovu te zastupanje u postupku.


Obrazac 5 - Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade
 • tekst na odluci iz točke 1.1.2.- Niže potpisani suvlasnici stambene zgrade u Zagrebu, na adresi _______________, svojim potpisima potvrđuju  odluku većine suvlasnika višestambene zgrade o podnošenju  zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene zgrade prema  Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Prvom programu mjera obnove zgrade iz spomenutog Zakona te uvjetima iz obrasca 5.- da li zadovoljava?
Zadovoljava. Uz navedeno, predlaže se da se u istu uvrsti uz:  podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene zgrade te zastupanje u postupku.

Obrazac 6- Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade ili obiteljske kuće
 • tko donosi odluku o obnovi? (točka 2.1.)
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
 • tekst na odluci iz točke 1.1.2.- Niže potpisani suvlasnici stambene zgrade u Zagrebu, na adresi _______________, svojim potpisima potvrđuju  odluku većine suvlasnika višestambene zgrade o podnošenju  zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene zgrade prema  Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Prvom programu mjera obnove zgrade iz spomenutog Zakona te   uvjetima iz obrasca 6.- da li zadovoljava?
Zadovoljava. Uz navedeno, predlaže se da se u istu uvrsti uz:  podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene zgrade te zastupanje u postupku. 
 
Obrazac 8 - Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade ili obiteljske kuće
 • tekst na odluci iz točke 1.1.2.- Niže potpisani suvlasnici stambene zgrade u Zagrebu, na adresi _______________, svojim potpisima potvrđuju  odluku većine suvlasnika višestambene zgrade o podnošenju  zahtjeva za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene zgrade prema  Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Prvom programu mjera obnove zgrade iz spomenutog Zakona te uvjetima iz obrasca 8.- da li zadovoljava?

Zadovoljava. Uz navedeno, predlaže se da se u istu uvrsti uz:  podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene zgrade  te zastupanje u postupku.
 • ako zgrada ima naljepnicu te se u sustavu vodi kao neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva, treba li tada nalaz ovlaštenog inženjera i fotodokumentacija?

U tom slučaju zgrada ne treba nalaz ovlaštenog inženjera ili sudskog vještaka građevinske struke. Fotodokumentacija o oštećenju je obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade.
 
 • suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta (točka 10.1) - tko je to?

Provoditelji tehničko-financijske kontrole su sudionici obnove, koji obavljaju sljedeće poslove:
 
 • kontrola primjerenosti odabranog tehničkog rješenja građevine s posebnim osvrtom na racionalnost primijenjenih tehničkih rješenja i poštovanje konzervatorskih smjernica
 • u okviru rada tehničko-financijske kontrole provodit će se kontrola uvažavanja smjernica, od strane osoba ili dijela organizacijske strukture koje odredi Ministarstvo kulture i medija
 • usklađivanje tehničkih rješenja i razina obnove
 • daje suglasnost na projekt obnove konstrukcije zgrade, projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekt za uklanjanje zgrade i projekt za građenje zamjenske obiteljske kuće s aspekta gore navedenih zadataka
 • dostava suglasnosti na projekte Fondu za obnovu i unos podataka u službenu mrežnu aplikaciju (eObnova), preko Operativnog koordinatora
 • ukoliko utvrdi uvidom u dostavljeno projektno rješenje da se zgrada treba ukloniti iz razloga jer se radi o uništenoj zgradi sukladno članku 23. Zakona predlaže preko Operativnog koordinatora, Ministarstvu i Fondu za obnovu, odnosno Središnjem državnom uredu da se privremena odluka o obnovi zgrade ukine rješenjem,
 • ukoliko utvrdi uvidom u dostavljeno projektno rješenje da zgrada ne treba ukloniti iz razloga jer se ne radi o uništenoj zgradi sukladno članku 23. Zakona predlaže preko Operativnog koordinatora, Ministarstvu i Fondu za obnovu, odnosno Središnjem državnom uredu, da se privremena odluka o uklanjanju zgrade ukine rješenjem,
 • ukoliko je potrebno u sklopu izvješća izrađuje i preporuke za dopune i/ili izmjene projektne dokumentacije, a koja je izrađena od strane projektanata i ugovornih tvrtki koje izrađuju projektnu dokumentaciju za obnovu zgrada,
 • u fazama izrade projekta obnove, prema potrebi konzultativno surađuju pri definiranju bitnih elemenata projekta, a poglavito nosive konstrukcije zgrade, kako u pogledu mogućeg koncepta tehničkog rješenja same sanacije tako i ekonomske opravdanosti pojedine faze sanacije.
 
 • po projektu za koji se traži novac - radovi moraju biti izvedeni  (točka 11) da bi se ostvarilo pravo na povrat novaca za izradu projekta ili ne?
Da, radovi moraju biti izvedeni. Obrascu 8 treba priložiti glavni projekt, ugovor o izradi glavnog projekta, suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta, završno izvješće nadzornog inženjera, pismenu izjavu izvođača o obavljenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, valjan račun za usluge projektiranja i dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se račun uplaćuje odobrena novčana pomoć.

32. Hoće li se primjena Prvog programa mjera proširiti i za posljedice potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine i na one u Gradu Zagrebu kojima je nastala šteta tim potresom? Ako da, moraju li oni čekati proširenje primjene Prvog programa mjera kako bi podnijeli zahtjev za novčanu pomoć za opravdane troškove koje su imali odnosno koje imaju za popravak ili zamjenu dimnjaka?
Zakon o obnovi i Program mjera je proširen na posljedice potresa 28. i 29. prosinca 2020. te se do 31.12.2021. može podnijeti zahtjev za novčanu pomoć za hitnu sanaciju (obrazac 5).
 
33. Postoji li mogućnosti saznanja u kojem je stanju rješavanje zahtjeva?
Upite o statusu rješavanja predmeta možete uputiti na e-mail potres@mpgi.hr .
 
34. Kome uputiti stranku koja je nezadovoljna odlukom statičara i želi ponovni dolazak i pregled?
Možete o vlastitom trošku angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera specijaliziranog za mehaničku otpornost i stabilnost građevina (tzv. statičara) ili sudskog vještaka za građevinarstvo radi detaljnog pregleda nosive konstrukcije. Ako stručna procjena potvrdi vašu pretpostavku, možete podnijeti zahtjeve koje vam omogućuje nova kategorizacija vaše kuće/zgrade. Trošak pribavljanja stručnog mišljenja ne smatra se prihvatljivim, te se ne nadoknađuje.
 
35. Hoće li se podnositeljima vraćati zahtjev na dopunu u slučaju da im nedostaju neki od priloga? Ako da, hoće li ih se uputiti na priloge koji nedostaju?
Ukoliko se radi o prilozima koje posjeduju državna tijela, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine će ih pribaviti po službenoj dužnosti. Ukoliko se radi o nekom drugom prilogu Ministarstvo će zaključkom pozvati podnositelj zahtjeva da isto dostavi u za to ostavljenom roku uz točno navođenje što je od priloga potrebno dostaviti.
 
36. Treba li ZK izvadak biti služben ili može neslužbena kopija?

Ne treba biti služben, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine će po službenoj dužnosti zatražiti službeni zemljišnoknjižni izvadak.
 
37. Je li potvrda o visini dohodaka i primitaka sve što je bilo potrebno od dokumentacije za zahtjev broj 1, te ako nije, koja je dokumentacija potrebna za zahtjev broj 1?
Vlasnici nekretnina mogu biti oslobođeni sufinanciranja obnove u iznosu od 20% ako njihov dohodak (uključujući dohodak bračnog ili izvanbračnog druga odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera) u protekloj i tekućoj godini ne premašuje iznos neoporezivog dohotka i čija ukupna imovina na dan potresa nije premašivala 200.000 kuna. Konstrukcijska obnova u potpunosti će se financirati osobama s invaliditetom, koje svoj status dokazuju pravovaljanim ispravama, u skladu s naputkom ministra nadležnog za socijalnu skrb, kao i građanima koji su na dan potresa živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom. Isto vrijedi za korisnike socijalne skrbi koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Pravo na oslobođenje od sufinanciranja građani mogu ostvariti za jednu nekretninu koja je bila u njihovu vlasništvu na dan potresa, pod uvjetom da su u toj nekretnini stanovali oni sâmi ili njihovi srodnici i da je ona bila prijavljena kao njihovo prebivalište ili boravište.
Iz navedenom pitanja proizlazi da bi se u konkretnom slučaju radilo o oslobođenju po osnovi iznosa neoporezivog dohotka i druge imovine što se utvrđuje sljedećim dokazima:
 • potvrda porezne uprave da vaš dohodak, uključujući i vašeg bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka.
 • zajednička izjava vas i vašeg bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno životnog ili neformalnog životnog partnera, kojom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, izjavljujete da na dan potresa niste imali drugu značajniju imovinu (druge nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila) čija ukupna vrijednost prelazi 200.000 kuna; prihvaća se izjava dana pred službenom osobom ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika

38. Kada i u kojem roku nakon slanja zahtjeva broj 4, treba poslati zahtjev broj 5 koji se odnosi na ponovnu izgradnju kuće?
Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće može se podnijeti do 31. prosinca 2025. godine.

39. Može li stranka i pod kojim uvjetima, za slučaj da ne riješi stambeno pitanje do tada, produžiti boravak u iznajmljenom stanu financiranom sredstvima Ministarstva i nakon 1. rujna 2021. godine, kako stoji u aktualnom ugovoru?
Prava i obveze ugovornih stranaka definirana su samim ugovorom i proizvode pravne učinke među ugovornim strankama.
 
40. Je li dovoljno umjesto građevinske dozvole priložiti samo "uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine do 1968. godine"?
Dovoljno je priložiti uvjerenje da je zgrada evidentirana prije 15. veljače 1968.
 
41. Je li kod dokaza da je zgrada oštećena od potresa 22. ožujka 2020. dovoljno priložiti samo nalaz ili je potrebna i fotodokumentacija oštećenja?

Fotodokumentacija o oštećenju je obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade.
 
42. Je li potrebno priložiti i elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i projekt popravka građevinske konstrukcije (za stubište)?
Dovoljno je priložiti projekt popravka građevinske konstrukcije (za stubište) ukoliko podnosite zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene zgrade (obrazac 5) .
 
43. Treba li izvadak iz zemljišne knjige biti služben ili neslužben?
Ne treba biti služben, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine će po službenoj dužnosti zatražiti službeni zemljišnoknjižni izvadak.

44. Utječe li na podnošenje zahtjeva činjenica da su dva stana te stambene zgrade u državnom vlasništvu?
Ne utječe. Za predaju zahtjeva za obnovu potrebna je odluka većine suvlasnika zgrade (većina glasova računa se po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika).
 
45. S obzirom na to da je stupio na snagu Zakon o obnovi, je li potrebno ponovno podnijeti zahtjev?
Nije potrebno. U slučaju izmjena zakona, primjenjuje se zakon koji je povoljniji za podnositelja zahtjeva.