Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica i pripadajuće Strateške studije o utjecaju na okoliš za UPU 'Vršna zona', Medvednica provedena je u razdoblju od 06. ožujka do 04. travnja 2017. godine.  Urbanistički plan uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica izrađen je temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja " Vršna zona", Medvednica ("Narodne novine“, broj 61/15). UPU Vršna zona temelji se na smjernicama i ciljevima utvrđenim Prostornim planom Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", broj 89/14), a izrađuje se s ciljem utvrđivanja opterećenja prostora vršnog područja te sagledavanja načina korištenja, uređenja i zaštite prostora kroz međuutjecaj s okolnim sadržajima.

S obzirom da se obuhvat UPU Vršna nalazi unutar područja Parka prirode, odnosno unutar područja ekološke mreže HR2000583 Medvednica, planiranje i korištenje prostora se radi zaštite i ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz određena ograničenja, koja se u najvećoj mjeri odnose na potrebu očuvanja krajobraznih vrijednosti područja te zaštiti šuma, livada i tla, što se treba postići poštivanjem mjera zaštite utvrđenih ovim planom. U postupku izrade UPU Vršna zona proveden je postupak Strateške procjene utjecaja plana na okoliš, u sklopu koje se proveden i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te su u Konačni prijedlog UPU Vršna zona ugrađene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinacija izrade plana povjerena je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, a stručni izrađivač UPU Skijaški kompleks je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:
 

Postupak izrade plana: 


Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš: