Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica

Započela javna rasprava o Izmjenama i dopunama UPU državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javnu rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti u javnu raspravu u trajanju od 30 dana od 10. siječnja do 8. veljače 2022. godine.

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana omogućen je u vremenu održavanja javne rasprave, tj. svaki radni dan od 10 do 14 sati u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14.
 
Na javnom uvidu biti će izložen elaborat Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica koji sadrži Odredbe za provedbu, Grafički dio (kartografske prikaze u mjerilu 1:2000), Obrazloženje i Sažetak za javnost. 
 
Javno izlaganje održat će se 21. siječnja 2022. s početkom u 11 sati, u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14.
 
Zainteresirana javnost svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge može dostaviti do 8. veljače 2022. godine na slijedeće načine:
  • na adresu nositelja izrade: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
  • na adresu elektroničke pošte episarnica@mpgi.hr, s naznakom: „Javna rasprava na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica“,
  • davanjem očitovanja, primjedbi i prijedloga u Zapisnik na javnom izlaganju, i
  • upisivanjem očitovanja, primjedbi i prijedloga na javnom uvidu u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz elaborat Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“ Medvednica  izloženog na javnom uvidu. 

Nositelj izrade plana je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a stručni izrađivač izmjena i dopuna UPU-a Skijaški kompleks je Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade plana: 
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš:
   

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks' Medvednica i pripadajuće Strateške studije o utjecaju na okoliš za UPU 'Skijaški kompleks' Medvednica provedena je u razdoblju od 06. ožujka do 04. travnja 2017. godine. Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica izrađen je temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica ("Narodne novine“, broj 61/15). UPU Skijaški kompleks temelji se na smjernicama i ciljevima utvrđenim Prostornim planom Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", broj 89/14) te poštujući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru te detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline obzirom na njihovu namjenu i uvjete korištenja.

S obzirom da se obuhvat UPU Skijaški kompleks nalazi unutar područja Parka prirode, odnosno unutar područja ekološke mreže HR2000583 Medvednica, planiranje i korištenje prostora se radi zaštite i ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz određena ograničenja, koja se u najvećoj mjeri odnose na potrebu očuvanja krajobraznih vrijednosti područja te zaštiti šuma, livada i tla, što se treba postići poštivanjem mjera zaštite utvrđenih ovim planom. U postupku izrade UPU Skijaški kompleks proveden je postupak Strateške procjene utjecaja plana na okoliš, u sklopu koje je proveden i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te su u Konačni prijedlog UPU Skijaški kompleks ugrađene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinacija izrade plana povjerena je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, a stručni izrađivač UPU Skijaški kompleks je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade plana: 

 

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš: