Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica izrađuju se temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“ Medvednica (NN 106/2020).

Nositelj izrade plana je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dok je stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba.

Na temelju Izvješća o javnoj raspravi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks" Medvednica i Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks utvrđuje se Konačni prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks", Medvednica.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade plana: 
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš:
   

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica 

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica izrađen je temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica ("Narodne novine“, broj 61/15). UPU Skijaški kompleks temelji se na smjernicama i ciljevima utvrđenim Prostornim planom Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", broj 89/14) te poštujući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru te detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline obzirom na njihovu namjenu i uvjete korištenja.

S obzirom da se obuhvat UPU Skijaški kompleks nalazi unutar područja Parka prirode, odnosno unutar područja ekološke mreže HR2000583 Medvednica, planiranje i korištenje prostora se radi zaštite i ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz određena ograničenja, koja se u najvećoj mjeri odnose na potrebu očuvanja krajobraznih vrijednosti područja te zaštiti šuma, livada i tla, što se treba postići poštivanjem mjera zaštite utvrđenih ovim planom. U postupku izrade UPU Skijaški kompleks proveden je postupak Strateške procjene utjecaja plana na okoliš, u sklopu koje je proveden i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te su u Konačni prijedlog UPU Skijaški kompleks ugrađene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinacija izrade plana povjerena je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, a stručni izrađivač UPU Skijaški kompleks je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade plana: 

 

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš: