Izrađen stručni priručnik 'Linijske infrastrukturne građevine'

Slika /dokumenti/Prostorno/Linijske.infrastrukturne.grad.PNG

Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje stručni priručnik za projektante, ovlaštene inženjere geodezije i službenika koji izdaju službene akte.

U sklopu Projekta tehnička pomoć Ministarstvu kao tijelu iz MJERE 11 (financiranog iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 10) sukladno Ugovoru sklopljenom između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i GEOANDA d.o.o., kao stručni izdavač, zajedno s stručnim timom izradio je priručnik namijenjen projektantima, ovlaštenim inženjerima geodezije i službenicima koji rade na poslovima izdavanja akta za prostorno uređenje i gradnju na temu: Određivanje obuhvata zahvata u prostoru, građevne čestice i smještaj građevine na građevnoj čestici u idejnom projektu linijske infrastrukturne građevine.

Predmet Priručnika je na jednom mjestu sustavno (sintetski) prikazati normativno uređenje te recentnu stručnu i upravno-pravnu praksu vezanu uz pitanja određivanja obuhvata zahvata u prostoru, građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici u idejnom projektu linijske infrastrukturne građevine za koju se određuje građevna čestica, poslova, radnji i akata vezanih uz to pitanje, te s tim u vezi davanje uputa, smjernica i najboljih rješenja investitorima, projektantima, ovlaštenim inženjerima geodezije i službenicima koji izdaju lokacijske dozvole i akte koji prethode izdavanju te dozvole, s sve imajući u vidu rezultate provedene analize.
 
Na taj se način želi doprinijeti ujednačavanju stručne i upravno-pravne prakse vezane uz spomenuta pitanja i time olakšati i ubrzati postupak izdavanja lokacijskih dozvola i povećanju pravne sigurnosti s tim u vezi, a što treba rezultirati unapređenjem i ubrzanjem svih poslovnih procesa vezanih uz gradnju predmetnih građevina koje su prijeko potrebni uvjet za razvoj cjelokupnog gospodarstva. Izgradnja ovih infrastrukturnih građevina, kao i priprema za to potrebne dokumentacije, financira se često sredstvima Europske Unije, a što predstavlja dodatnu obvezu za kvalitetnu pripremu i izvjesnu realizaciju projekata gradnje tih građevina. Stoga je cilj ovoga Priručnika i podizanje efikasnosti korištenja sredstava Europske Unije te doprinos u stvaranju uvjeta za poštivanje pravila za trošenje tih sredstava.
   
 
 
 
 

Stranica | Informacija | Graditeljstvo