Smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu - zdravi unutarnji klimatski uvjeti, mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara

Prema članku 7. Direktive (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (Službeni list Europske unije L 156, 19.6.2018., str. 75) „Države članice potiču, u slučaju zgrada koje se podvrgavaju značajnoj obnovi, visokoučinkovite alternativne sustave, u mjeri u kojoj je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo te uzimaju u obzir pitanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnosti.”
 
Sukladno članku 45. stavcima 15. i 16. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/1570/1873/1886/18102/20) prije značajne obnove zgrade projektant, prema nadležnosti struke, treba napraviti analizu postojećeg stanja zgrade te dati prikaz mjera za poboljšanje postojećeg stanja cijele zgrade s procjenom investicije po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s djelovanjem potresa, a sažetak analize prikazuje se u glavnom projektu. Smjernice za izradu analize objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva. Prema navedenom Tehničkom propisu i sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19) „značajna obnova zgrade je obnova ili rekonstrukcija zgrade gdje se obnovi podvrgava više od 25 % površine ovojnice zgrade.“
 
Ministarstvo objavljuje na web stranicama Smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade kao pomoć projektantima u izradi Analize postojećeg stanja zgrade (u daljnjem tekstu Analiza). Analizu izrađuje projektant nadležne struke te ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara na razini stručnog mišljenja. Za investitora, prije obnove zgrade (a obnovom je obuhvaćeno više od 25% ovojnice zgrade), Analiza predstavlja početnu informaciju i grubu procjenu investicije o mogućnostima/potrebama obnove postojeće zgrade vezano za osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, unaprjeđenje mehaničke otpornosti i stabilnosti posebice povećanja potresne otpornosti zgrade, te povećanje sigurnosti u slučaju požara. Analiza služi prvenstveno kao motivacija investitoru da se odluči na sveobuhvatnu obnovu zgrade (koja uz energetsku obnovu obuhvaća i mjere za unapređenje ispunjavanja navedenih temeljnih zahtjeva) ali i kao informacija vlasniku koji je sukladno čl.150. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19) dužan osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Izrađivači Analize dužni su upoznati vlasnika/predstavnika suvlasnika o rezultatima Analize te prijedlozima za unaprjeđenje postojećeg stanja zgrade.


Naime, mjere iz Analize koje se namjeravaju provesti prema projektnoj dokumentaciji sukladno važećim propisima, se planiraju i sufinancirati kroz pozive prema novim programima za energetsku obnovu zgrada. Projektant u projektnoj dokumentaciji može predložiti i druge mjere koje nisu obuhvaćene Analizom ili odustati od nekih predloženih mjera u Analizi. Za detaljniju procjenu i provedbu predloženih ili drugih mjera potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju sukladno važećim propisima. U Smjernicama nije uključena procjena troškova kao što su izrada projektne dokumentacije, istražni radovi, završni radovi itd. koje projektant može prikazati u Analizi.
 
Na sljedećim poveznicama je I. dio Smjernica koje služe projektantima kao pomoć u izradi analize:  
U nastavku je II. dio Smjernica koji se daje kao predložak u obliku/formatu u kojem treba izraditi Analizu koja se predaje Naručitelju (projektant je preuzima s web stranice i popunjava u .docx i .xlsx formatu, a predaje Naručitelju kao jedinstven dokument u pisanom obliku (potpisan i ovjeren pečatom projektanata odnosno ovlaštene osobe) ili kao elektronički zapis pretvoren u .pdf format (ovjeren kvalificiranim elektroničkim potpisom - uz naveden br. ovlaštenja). Ako je Naručitelj Upravitelj zgrade isti treba o rezultatima Analize upoznati predstavnike suvlasnika ili suvlasnike zgrade. Analizu je potrebno izrađivati u skladu sa zadnjom objavljenom verzijom predloška na web stranici Ministarstva, a podnožje/footer dokumenta u kojoj je vidljiva oznaka verzije predloška za izradu analize se ne mijenja, odnosno treba ostati vidljiva u dokumentu i nakon izrade Analize (osim eventualne prilagodbe broja stranica). Tekstom u crvenoj boji označene su upute za projektanta te se nakon izrade analize brišu.

Preuzimanje dokumenata:
Projektanti nadležnih struka predložak za izradu Analize trebaju prilagoditi prema postojećem stanju pojedine zgrade, prijedlozima mjera i trenutnim cijenama na tržištu. Analizu je potrebno izrađivati u skladu s važećim propisima i pravilima struke.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. procjene investicije za predložene mjere potrebno je izraziti u eurima (EUR)
 
Sažetak Analize :
  • daje se u Zajedničkom tehničkom opisu ili I. mapi (ako je samo jedna mapa u glavnom projektu)
  • uz sažeti prikaz Analize potrebno je navesti i koje se od predloženih mjera iz Analize dalje razrađuju odnosno koje su obuhvaćene glavnim projektom
  • navesti oznaku Analize, verziju predloška (kao npr. v2021_09_08), datum i mjesto izrade te osobe koje su sudjelovale u njenoj izradi.