Područje prostornog uređenja

Zakoni

 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
   
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19)
   
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 78/15)
 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16, 114/22)

 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  („Narodne novine“ broj 112/18, 39/22)
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
  („Narodne novine“ broj 56/13, 52/18, 50/20)

 • Zakon o obavljanju geodetske djelatosti
  („Narodne novine“ broj 25/18)

  Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
  ("Narodne novine" broj 102/20)

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2019. godine
  ("Narodne novine" broj 105/21)


Uredbe

 • Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 156/22) - stupa na snagu 1. siječnja 2023.

 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14, 30/21, 75/22, 61/23)

 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja
  („Narodne novine“ broj 115/15)

Odluke

 • Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja

 • Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja
  („Narodne novine“ broj 39/18)

 • Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 119/18, 5/19)

 • Odluka o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru
  („Narodne novine“ broj 2/24)


Pravilnici

 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
  („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20
   
 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora - redakcijski pročišćeni tekst
  („Narodne novine“ broj 29/83, 36/85 i 42/86)
 
 • Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana
  („Narodne novine“ broj 135/10)
   
 • Pravilnik o geodetskom projektu
  („Narodne novine“ broj 12/14, 56/14)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
  („Narodne novine“ broj 48/14, 19/15)
   
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  („Narodne novine“ broj  129/15)
   
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj  136/15)
   
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  („Narodne novine“ broj  93/17)
   
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
  („Narodne novine“ broj 105/17, 108/17)
 
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje
  ("Narodne novine" broj 55/20)
 
 • Pravilnik o prostornim planovima
  ("Narodne novine" broj 152/23)

Naputak

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
  („Narodne novine“ broj 56/14)

Arhiva propisa

 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 74/14)
   
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  („Narodne novine“ broj 76/07, pdf, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
  Vezani zakoni:
  • Zakon o zaštiti okoliša
   („Narodne novine“ broj 80/13 članak 278. stavak 2.)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
   („Narodne novine“ broj 55/12 članak 31. stavak 6.)
    
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
  („Narodne novine“ broj 116/07, 56/11)
   
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
  („Narodne novine“ broj 117/12)
   
 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04)
   
 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 117/07, 25/0869/10, 19/13, 40/14)
 • Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 08/1737/17129/1718/1997/19128/19)

 • Uredba o Tarifi upravnih pristojbi 
  („Narodne novine“ broj 92/2193/2195/21)

 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  („Narodne novine“ broj 16/07124/10121/169/17)
  Vezani zakoni:
  • Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti
   („Narodne novine“ broj 152/08)
  • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
   („Narodne novine“ broj 56/13)
 
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
  („Narodne novine“ broj 106/9839/0445/04163/04148/10 (prestao važiti), 9/11)
 • Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja
  („Narodne novine“ broj 122/15)