Napomena Ministarstva o primjeni odredbi za zgrade gotovo nulte energije

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/1570/1873/1886/18, 102/20) člankom 9., stavcima (4) i (5) propisano je da: 
 
  • Ako je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska dozvola, podnesen 31. prosinca 2019. ili nakon tog datuma, glavni projekt zgrade mora biti izrađen u skladu sa zahtjevima iz ovog propisa za zgrade gotovo nulte energije.
  • Ako je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska dozvola, podnesen 31. prosinca 2017. ili nakon tog datuma, glavni projekt zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti mora biti izrađen u skladu sa zahtjevima iz ovog propisa za zgrade gotovo nulte energije.

Isto se odnosi i na dogradnju/nadogradnju postojećih zgrada sukladno članku 45. stavcima (5), (9) i (10) navedenog Tehničkog propisa ako je to tehnički, gospodarski i funkcionalno izvedivo.
 
Prema navedenom Tehničkom propisu stambena zgrada i nestambena zgrada gotovo nulte energije, jest zgrada kod koje:
 
  • godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2·a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B Tehničkog propisa;
  • godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Eprim [kWh/(m2·a)], koja uključuje energije navedene u Tablici 8.a nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B Tehničkog propisa;
  • zgrade gotovo nulte energije trebaju ispunjavati zahtjeve u pogledu primjene obnovljivih izvora energije tako da je najmanje 30% godišnje isporučene energije zgrade za rad tehničkih sustava u zgradi podmireno iz obnovljivih izvora energije i u slučaju kad je najmanje 60 % godišnje isporučene energije za rad tehničkih sustava u zgradi podmireno iz učinkovitog sustava centraliziranog grijanja, odnosno učinkovitog sustava centraliziranog grijanja i hlađenja, koji upotrebljava: najmanje 50 % obnovljive energije, 50 % otpadne topline, 75 % topline dobivene kogeneracijom ili 50 % kombinacije takve energije i topline;
  • za zgrade gotovo nulte energije obvezno je ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti iz odredbi članka 26. Tehničkog propisa koji se dokazuju ispitivanjem na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN EN ISO 9972:2015, metoda određivanja 1, prije tehničkog pregleda zgrade.
 
Važno:
Prema Tehničkom propisu u Iskaznici energetskih svojstava zgrade, a koja je zaseban dokument koji se obvezno prilaže uz glavni projekt (kada se izrađuje glavni projekt u dijelu koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu), treba pisati „nZEB“ ako energetsko svojstvo zgrade i udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.
 
Prema Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/1739/19, 125/19)  investitor, odnosno vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat u kojem treba pisati „nZEB“ ako zgrada zadovoljava zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije propisane važećim Tehničkom propisom.
 
Kako su zahtjevi za zgrade gotovo nulte energije u navedenom tehničkom propisu propisani samo za nove zgrade, zgrade gotovo nulte energije (nZEB) osim navedenih uvjeta moraju ispunjavati i ostale temeljne zahtjeve, odnosno propise koji se odnose na nove zgrade.