Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje na javnom savjetovanju od 22.05. do 21.06.2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i uputilo ga na javno savjetovanje u razdoblju od 22. svibnja do 21. lipnja 2018. godine.

Predloženim zakonom uređuje se obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, obavljanje djelatnosti građenja, obavljanje djelatnosti upravljanja projektom u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova i djelatnosti te postizanja ciljeva određenih posebnim propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

Predloženim zakonom:

  • vrši se daljnje usklađenje odredbi kojima se uređuje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i gradnje s Direktivom 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu u svrhu olakšanog pristupa jedinstvenom tržištu Europskog gospodarskog prostora,
  • osigurava se provedba mjera iz Akcijskog plana u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
  • smanjuju se administrativne barijere u obavljanju poslova i djelatnosti u graditeljstvu,
  • osigurava se provedba obveznog stalnog stručnog usavršavanja osoba koje poslove prostornog uređenja i gradnje obavljaju u svojstvu ovlaštene osobe,
  • otklanjaju se nejasnoće u primjeni pojedinih odredbi Zakona koje se odnose na uvjete za obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Ministarstva za domaće, odnosno za strane pravne i fizičke osobe obrtnike koji te djelatnosti obavljaju u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi, odnosno na trajnoj osnovi,
  • prelazi se na rješenja koja se temelje na većoj kontroli izvršenja stručnih poslova prostornog uređenja i gradnje koju obavlja Ministarstvo i
  • dopunjuju prekršajne odredbe koje se odnose na strane pravne i fizičke osobe koje poslove prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj obavljaju na privremenoj ili povremenoj osnovi.

Cilj ovoga Zakona je urediti uvjete za obavljanje poslova prostornoga uređenja i gradnje te osigurati pravo pružanja usluga i pravo poslovnog nastana hrvatskih gospodarskih subjekata i pojedinaca unutar Europskog gospodarskog prostora.

Uz navedene opće ciljeve nastoje se postići i posebni ciljevi: preispitivanje i vrednovanje dosadašnjih rješenja u odnosu na aktualne i predvidive poslovne i gospodarske okolnosti, ravnoteža između potrebe za čim slobodnijem pristupu tržištu gospodarskih subjekata/pojedinaca i potrebe da se njihovim radom ispune zahtjevi javnog interesa u graditeljstvu/prostornom uređenju; zadovoljavanje kriterija nediskriminacije, nužnosti i razmjernosti kod reguliranja svake djelatnosti/posla; reguliranje bilo koje djelatnosti/posla na način da pozitivno utječe na vrsnoću izgrađenog prostora, konkurentnost i razvoj graditeljstva te na podizanje pouzdanosti građevina i kvalitete građenja, uz minimiziranje negativnih utjecaja na obavljanje djelatnosti/posla gospodarskih subjekata/fizičkih osoba; reguliranje uvjeta za obavljanje djelatnosti/poslova za gospodarske subjekte iz zemalja članica Europskog gospodarskog prostora u skladu s pravilima za prekogranično pružanju usluga i za priznavanje stranih stručnih kvalifikacija.

Izmjene i dopune Zakona neće utjecati na smanjenje stupnja odgovornosti profesionalnih osoba, a osigurat će određeno administrativno rasterećenje u obavljanju poslova u graditeljstvu.

  • Zainteresirana i stručna javnost svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona mogla je uz prethodnu registraciju dostaviti putem portala eSavjetovanja najkasnije do 21. lipnja 2018. godine.

  • Izvješće o provedenom savjetovanju