URBACT III - Općenito

Programsko područje

U programu sudjeluje 28 država članica EU i dvije države partneri (Norveška i Švicarska).

Ciljevi

Sve aktivnosti u okviru programa provode se pod tematskim ciljem 11. 'Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana i učinkovite javne uprave' (čl. 9 Uredbe EU 1303/2013).

Program će se provoditi kroz dvije prioritetne osi i pet specifičnih ciljeva:

Prioritetna Os 1: Poticanje integriranog održivog urbanog razvoja

 • Specifični cilj 1: Povećati sposobnost gradova u provođenju održivih urbanih politika i prakse na integrirani i participativan način
 • Specifični cilj 2: Poboljšati planiranje održivih urbanih strategija i akcijskih planova u gradovima
 • Specifični cilj 3: Poboljšati provođenje integriranih planova održivog urbanog razvoja
 • Specifični cilj 4: Osigurati da su tematska znanja stečena u Programu URBACT dostupna stručnjacima i donositeljima odluka na svim razinama te da dijele know-how o svim aspektima održivog urbanog razvoja u cilju poboljšanja politika urbanog razvoja

Prioritetna Os 2: Tehnička pomoć

 • Specifični cilj 5: Povećati učinkovitost i produktivnost upravljanja i provedbe programa URBACT III

Program planira u razdoblju 2014-2020 organizirati 70 mreža, uključiti 40 gradova koji će se financirati sukladno čl. 7, čl. 8. i čl. 9 EU regulative te uključiti oko 6000 lokalnih dionika kroz lokalne grupe podrške.

Vrste aktivnosti

URBACT III ne osigurava sredstava za infrastrukturne investicije (kao što su npr. izgradnja gradskih prometnica ili sl.) već podržava mjere namijenjene kreatorima javnih politika, izgradnji kapaciteta za upravljanje gradovima, edukaciju građana i podizanje svijesti, i sl.

URBACT III potiče suradnju gradova koja će biti organizirana kroz tri vrste mreža:

'Mreže za planiranje aktivnosti' su mreže gradova koji žele izraditi integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja. U ovoj bi mreži sudjelovalo 8-12 partnera (do 3 partnera mogu biti ostali dionici koji nisu gradovi).

'Mreže za provedbu' su mreže gradova koji  žele provoditi svoje integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja, a za koje imaju pripremljena financijska sredstva. One će omogućiti gradovima da podijele svoja rješenja te iz svojih iskustava izvuku zaključke. U ovim mrežama također sudjeluje 8-12 partnera (do 3 partnera bi mogli biti ostali dionici koji nisu gradovi).

'Mreže za prijenos' kao glavne korisnike imaju gradove koji su proveli integrirane strategije i aktivnosti uz primjenu različitih tipova financiranja te gradove koji žele usvojiti ta iskustva. Kako se ne bi postavilo veliko opterećenje na gradove koji prenose svoja iskustva, predviđeno je sudjelovanje svega 6-8 partnera.

Projekti se odvijaju u dvije faze, prva u trajanju 6 mjeseci i druga u trajanju 24 mjeseca. Ukupni prihvatljivi trošak mreže iznosi 600.000-750.000€.

Tko su korisnici?

U jednom projektu sudjeluje grupa partnera koju čine gradovi te max 3 partnera koji mogu biti ostali (non-city) partneri.

Pod pojmom grad podrazumijevaju se:

 • veliki gradovi, gradovi, općine
 • niže upravne razine kao što su: mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi
 • metropolitanske vlasti i organizirane aglomeracije u slučajevima u kojima ih zastupa političko-upravna institucija koja ima prenesene ovlasti za donošenje i provedbu politika u područjima politika kojima se bave URBACT mreže.

Ostali partneri koji nisu gradovi, a mogu se priključiti mrežama su:

 • ustanove i trgovačka društva koja su osnovale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje su u potpunom ili djelomičnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te su odgovorni za izradu i provedbu specifičnih politika (ekonomski razvoj, opskrba energijom, zdravstvene usluge, prijevoz...)
 • nacionalna i regionalna tijela vlasti, koja se bave urbanim pitanjima
 • sveučilišta, fakulteti i istraživački centri, koji se bave urbanim pitanjima

Svaki projektni prijedlog ima vodećeg partnera kojeg biraju korisnici međusobno. On je odgvoran za provođenje projekta, financijsko upravljanje te koordinaciju partnerstva.

Program na svojoj web stranici nudi bazu projektnih prijedloga u kojoj gradovi mogu objaviti projedlog projektne teme ili pretraživati prijedloge drugih gradova. Namjena ovog alata je pronalaženje projektnih partnera-gradova. Baza projektnih prijedloga: u izradi

URBACT LOKALNA GRUPA PODRŠKE
Svaki grad u okviru projekta osniva lokalnu grupu podrške. Ona okuplja ključne dionike u gradu koji mogu dati svoj doprinos projektu, a čine ju izabrani predstavnici u gradovima te na nižim upravnim razinama, djelatnici različitih upravnih odjela u gradovima, predstavnici ustanova i trgovačkih društava kojima su osnivači JLS te su odgovorni za izradu i provedbu specifičnih politika u gradu, nevladine organizacije i dr. Njihov je zadatak analizirati lokalne izazove, nalaziti rješenja na te izazove te izraditi ili revidirati lokalne strategije i akcijske planove ili olakšati transfer znanja na druge gradove, ugraditi stečena znanja u procesu lokalnog stvaranja politike, prenositi znanja na širu zajednicu na lokalnoj razini, sudjelovati na događanjima koja organizira URBACT itd.

Za više detalja o radu lokalnih grupa podrške pogledajte na http://urbact.eu/urbact-local-groups

URBACT STRUČNJAK
Projektnim partnerima su na raspolaganju URBACT stručnjaci koji prate rad svake mreže. Oni pružaju podršku kod definiranja teme projekta, izrade radnog plana, pri definiranju glavnih rezultata projekta, u organizaciji i moderiranju sastanaka, sudjeluju u prikupljanju informacija, potiču uzajamno učenje i prijenos znanja, izradu tematske dokumentacije koja treba obuhvatiti glavne rezultate, primjere dobre prakse, daju podršku lokalnim partnerima u uspostavljanju lokalne grupe podrške.

Popis odobrenih stručnjaka u Programu URBACT mogu se pronaći na web stranici Programa http://urbact.eu/become-urbact-expert

FINANCIRANJE
Program se financira sredstvima EFRR i nacionalnih doprinosa 28 država članica i 2 države partnera. Ukupni proračun programa URBACT III iznosi 96,3 milijuna € od čega je 74,3 milijuna € planirano za sufinanciranje iz EFRR te 22,0 milijuna € od nacionalnih doprinosa.

Doprinos koji će RH iz državnog proračuna uplatiti u proračun programa iznosi 4.784,90€/godišnje (Ex Ante), odnosno za razdoblje 2014-2020 ukupan iznos je 33.494 €. Ostatak nacionalnog doprinosa dolazi od lokalnih partnera (gradova) koji sudjeluju u Programu. Gradovi koji pripadaju slabije razvijenijim ili tranzicijskim regijama ostvaruju 85% sufinanciranja iz EFRR, dok gradovi iz razvijenih regija mogu ostvariti 70% sufinanciranja iz EFRR.

VREMENSKI OKVIR
Javna rasprava o Prijedlogu operativnog programa URBACT III bila je otvorena u razdoblju od 15. travnja do 27. svibnja 2014., a u prosincu 2015. godine je Europska komisija odobrila Program.

Po potpisivanju Sporazuma o suradnji između država članica, država partnera i Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET), Francuska, u svojstvu Upravljačkog tijela programa URBACT III, moći će se sve zainteresirane strane iz Republike Hrvatske uključiti u rad ovog Programa.

Sve informacije o aktivnostima u okviru ovog Programa biti će dostupne web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, te na web stranici Programa http://urbact.eu/

Referentni okvir za održive gradove - Referential Framework for Sustainable Cities (RFSC)
Referentni okvir za održive gradove, Referential Framework for Sustainable Cities - (RFSC), je web alat koji je Europska komisija pokrenula kako bi potaknula europske gradove na suradnju i primjenu integriranog pristupa u planiranju razvoja urbanog razvoja.

RFSC je besplatni alat koji gradovi mogu koristiti kako bi ocjenjivali vlastite strategije, programe i projekte, uspoređivali ih s ostalim gradovima, te na taj način razmjenjivali iskustva i unaprjeđivali svoja znanja i vještine.

Sve detalje o samom web alatu na engleskom jeziku možete pronaći na web stranici http://www.rfsc.eu/ i na hrvatskom jeziku na web stranicama http://app.rfsc.eu/ i http://app.rfsc.eu/texts.