Gradnja zamjenske obiteljske kuće

Prije izgradnje zamjenske obiteljske kuće potrebno je ukloniti oštećenu. Uklanjaju se kuće koje su izgubile svoju mehaničku otpornost i stabilnost u toj mjeri da su urušene ili da njihova obnova nije moguća.
 
Uklanjanje koje provodi država u potpunosti se financira iz državnog proračuna.

Odabirom modela samoobnove država vam, za vaše vrijeme utrošeno na organizaciju izgradnje, osigurava naknadu za poslove koordinacije samoobnove u iznosu od 25.000 kuna (3.318,07 EUR)*

Na financiranje gradnje zamjenske obiteljske kuće imate pravo:
 
 • ako na dan potresa niste imali u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan na području županije
 • ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika
 • ukoliko je oštećena kuća bila postojeća i uklonjena je sukladno Zakonu o obnovi, odnosno nije bila moguća njena obnova
 • ukoliko nije postojeća, vlasnik će imati pravo na gradnju zamjenske kuće ako se ne radi o kućama koje se ne mogu legalizirati (članak 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama) i ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika.

​Na koju veličinu zamjenske kuće imam pravo?
 
Veličina zamjenske obiteljske kuće ovisi o broju osoba koje su stanovale i imale prijavljeno prebivalište ili boravište u uklonjenoj kući u vrijeme potresa.
 
Ukupna korisna površina zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće iznosi:
 
 • do 55,00 m2 za jednu ili dvije osobe
 • 70,00 m2 za tri ili četiri osobe
 • 85,00 m2 za pet i više osoba.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nadoknadit će opravdane troškove gradnje zamjenske obiteljske kuće prema zakonom utvrđenim kriterijima što znači da možete graditi i kuću veće od one predviđene Zakonom, no Ministarstvo vam nadoknađuje pravo na refundaciju opravdanih troškova do kvadrature na koju imate pravo po Zakonu (55 m2, 70 m2 ili 85 m2).
 
Točan iznos novčane pomoći određuje Ministarstvo za svaki pojedinačnu gradnju.

Što trebam napraviti ako želim samostalno graditi kuću?

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izgradnju zamjenske obiteljske kuće, potrebno je:
 
 • Ministarstvu predati zahtjev za uklanjanje na OBRASCU 2 i zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske kuće na OBRASCU 3
 • Ministarstvo donosi:
  • Odluku kojom se nalaže uklanjanje, a Fond za obnovu ili Središnji državni ured provodi uklanjanje
  • Odluku o obnovi kojom se nalaže poduzimanje radnji radi isplate novčane pomoći
  • Rješenje o obnovi, odnosno Rješenje o isplati novčane pomoći (nakon dovršene gradnje)
 • Obratiti se:
  • Fondu za obnovu ili Središnjem državnom uredu za dobivanje dokumentacije tipskog projekta obiteljske kuće ili
  • angažirati ovlaštenog inženjera koji će izraditi dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole
 • angažirati ovlaštenog izvođača radova i nadzornog inženjera
 • po završetku radova ishoditi pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i završno izvješće nadzornog inženjera 
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te svu pripadajuću dokumentaciju
 • ako se ne gradi po tipskom projektu potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu 

Novčana sredstva za gradnju možete dobiti:
 
 • prije početka radova (predujam)
 • tijekom radova (isplaćuje se temeljem računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovima, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama)
 • nakon završene izgradnje (isplaćuje se nakon završetka svih radova)

Ukoliko ste se odlučili za opcije isplate novčanih sredstava tijekom radova ili nakon završene izgradnje potrebno je na Obrascu 3 označiti polja (novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće i isplatu tijekom ili nakon gradnje).


Kako se isplaćuje predujam za gradnju obiteljske kuće?

Ako ste vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće možete dobiti predujam prije početka radova.
 
Isplatu predujma možete zatražiti od Fonda za obnovu ili Središnjeg državnog ureda podnošenjem zahtjeva prema područnoj nadležnosti.
 
Prije isplate predujma, potpisat ćete ugovor s Fondom za obnovu, odnosno Središnjim državnim uredom. Rok u kojem predujam mora biti namjenski potrošen iznosi dvije godine od uplate sredstava na račun.
 
Predujam će se, u pravilu, isplaćivati u dva dijela.
 
Prvi dio predujma, namijenjen je za troškove izrade projekta, može iznositi najviše 15.000,00 kuna (1.990,84 EUR). Cijena projekta utvrđuje se ponudom izvršitelja usluge za izradu projekta. Drugi dio predujma namijenjen je za izvođenje radova te može iznositi najviše 25% novčane pomoći na koju korisnik ima pravo.

Imam li pravo na novčanu pomoć za opremanje kuće?
 
Nakon završene gradnje zamjenske obiteljske kuće ostvarujete pravo na novčanu pomoć za opremanje obiteljske kuće.
 
Novčanu pomoć isplaćuju Fond za obnovu ili Središnji državni ured a može se utrošiti na opremanje najnužnijim namještajem, kućanskim aparatima i opremom. 

Novčana pomoć za opremanje zamjenske obiteljske kuće iznosi:
 
 • za 1 člana obitelji 46.000,00 kuna (6.105,25 EUR)*
 • za 2 člana obitelji 52.000,00 kuna (6.901,59 EUR)*
 • za 3 člana obitelji 59.000,00 kuna (7.830,65 EUR)*
 • za 4 člana obitelji 65.000,00 kuna (8.626,98 EUR)*
 • za 5 članova obitelji 71.000,00 kuna (9.423,32 EUR)*.

Tko podnosi zahtjev?

Zahtjev za uklanjanje na OBRASCU 2 i zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske kuće na OBRASCU 3 predaje:
 
 • vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće

Zahtjev se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20: 
 
 • osobno u pisarnici  
 • preporučeno poštom s naznakom: „Zahtjev – obnova nakon potresa“
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak: od 1.4.2022. na adresi Ulica Ivana Meštrovića 28;   
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;  
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova (https://eobnova.gov.hr) u sustavu e-Građani. 


Rok za predaju zahtjeva: 31. prosinca 2023.

 
* Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn