Propisi Europske unije koji se odnose na proizvode koji se upotrebljavanju za gradnju zgrada i infrastrukturne radove na javnom savjetovanju od 22.01. do 16.04.2018. godine

Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje u sklopu izmjena Uredbe (EU) br. 305/2011. Savjetovanje je omogućeno na 23 jezika putem službenih stranica Europske komisije.

Uredbom (EU) br. 305/2011 nastoji se postići funkcioniranje jedinstvenog tržišta za proizvode koji se upotrebljavaju za gradnju zgrada i infrastrukturnih građevina. Kako bi se to postiglo, Uredbom se propisuju pravila o ocjenjivanju svojstava građevnih proizvoda te o obavješćivanju o rezultatima ocjenjivanja zajedničkim tehničkim jezikom (koji uglavnom sadržava usklađene europske norme i europske dokumente za ocjenjivanje) koja bi se trebala koristiti diljem Europske unije. Građevni proizvodi koji su ocijenjeni u skladu s pravilima Uredbe označavaju se oznakom CE. Države Europske unije mogu donositi propise za projektiranje i sigurnost zgrada i infrastrukturnih građevina ako se pritom koriste zajedničkim tehničkim jezikom Uredbe za proizvode s oznakom CE. Time se pouzdane i usporedive informacije o svojstvima građevnih proizvoda nastoji učiniti dostupnima stručnim osobama, javnim tijelima i potrošačima te omogućiti im usporedbu svojstava proizvoda različitih proizvođača iz različitih zemalja. Stoga se izbjegava isključivanje nekih proizvoda s nacionalnih tržišta samo zato što su proizvedeni u drugoj zemlji ili su u njoj ispitana njihova svojstva.

U nekoliko su izvora, primjerice u Izvješću o provedbi CPR-a iz 2016., mišljenjima s platforme REFIT i studijama o uredbama o europskom građevinskom sektoru, utvrđena pitanja koja utječu na funkcioniranje Uredbe, kao što su potreba za razjašnjenjem odredaba o pojednostavljenim postupcima, ograničeni dokazi o primjeni odredaba o pojednostavljenim postupcima za mikropoduzeća, veza s Uredbom (EU) br. 1025/2012 o normizaciji i obveznoj upotrebi normi u Uredbi, odredbe o nadzoru tržišta i načinu njihovog provođenja, detaljna pravila u pogledu prijavljenih tijela i pojednostavljenje postupovnih pravila za dovršenje europskih dokumenata za ocjenjivanje. U paketu mjera za energetsku uniju Europske komisije iz studenoga 2016. godine spominje se potreba za pronalaženjem rješenja u pogledu podjele unutarnjeg tržišta za građevne proizvode. Stoga Europska komisija trenutačno provodi zajedničku evaluaciju i procjenu učinka za potrebe moguće inicijative Europske unije za preispitivanje propisa Europske unije o građevnim proizvodima.

Ovim se javnim savjetovanjem nastoji svim zainteresiranim građanima i dionicima pružiti prilika da pridonesu toj inicijativi i izraze svoja stajališta o ključnim pitanjima koja su relevantna za evaluaciju i procjenu učinka. Pružanjem te prilike ovo savjetovanje dopunjuje prethodna, ciljanija savjetovanja s dionicima.

Savjetovanjem će se dobiti informacije za izvješće Komisije o evaluaciji i procjeni učinka te za zakonodavni prijedlog koji će pratiti izvješće pokažu li zaključci evaluacije da je potrebno mijenjati propise Europske unije o građevnim proizvodima.

  • Savjetovanje se provodi u razdoblju od 22. siječnja 2018. do 16. travnja 2018. godine a dodatne informacije o načinu provođenja javnog savjetovanja mogu se pronaći na službenim stranicama Europske komisije.