Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Provođenje tehničko-financijske kontrole projekta obnove zgrade javne namjene
Povodom Vašeg upita o tome je li u započetom postupku obnove zgrade javne namjene potrebno provesti tehničko-financijsku kontrolu projekta, a s obzirom na stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (''Narodne novine'', broj 117/21) sukladno kojem Zakonu je uklonjena obveza ishođenja pozitivne tehničko-financijske kontrole projekta obnove zgrade javne namjene, mišljenja smo, a s obzirom na intenciju spomenutog Zakona te njegove prijelazne odredbe (posebice članak 38. stavak 1.) da u ovome trenutku za obnovu zgrade javne namjene nije obvezno provesti tehničko-financijsku kontrolu projekta.

Mišljenje Ministarstva Klasa: 360-01/21-02/620, Urbroj: 531-03-01-01/11-21-2 od 19. studenoga 2021.