Recikliranje i gospodarenje otpadom

U Republici Hrvatskoj osnovni zakon koji uređuje gradnju građevina jest Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19) te se isti primjenjuje na gradnju svih građevina na području Republike Hrvatske (osim na gradnju rudarskih objekata i postrojenja određenih posebnim zakonom, gradnju vojnih građevina određenih posebnim propisima).

Prema Zakonu o gradnji svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane tim Zakonom i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu

Jedan od temeljnih zahtjeva za građevinu je Održiva uporaba prirodnih izvora, sukladno kojem građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti:

  • ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
  • trajnost građevine
  • uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.

Također, jedan od segmenata održive gradnje je i gospodarenje građevnim otpadom, stoga je tijekom gradnje građevine potrebno posebnu pažnju posvetiti rješenjima za gospodarenje građevnim otpadom.

Projektiranje

Tijekom projektiranja građevine projektant je dužan u glavnom projektu dati rješenja posebnih tehničkih uvjeta za gospodarenje građevnim otpadom koji nastaje tijekom građenja i pri uklanjanju građevine ili njezinog dijela, kao i rješenja posebnih tehničkih uvjeta za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom građenja, korištenja odnosno pri uklanjanju građevine pojavljuje opasni otpad.

Pri tome posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju građevnim otpadom, dok posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju opasnim otpadom.

Također, kao posebni projekt Zakon o gradnji izdvaja projekt uklanjanja građevine kojim se tehnički razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja građevine i stvari koje se nalaze u građevini, prethodno rješavanje pitanja odvajanja priključaka građevine na energetsku i/ili drugu infrastrukturu, sigurnosne mjere, mjere gospodarenja otpadom, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada iz građevine i otpada nastalog uklanjanjem građevine sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom te odvoz i zbrinjavanje građevinskog materijala nastalog uklanjanjem građevine.

Građenje

Tijekom građenja građevine izvođač je dužan gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu te oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu te o tome na gradilištu imati propisanu dokumentaciju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.