Ostali propisi

 • Zakon o tajnosti podataka
  (“Narodne novine” broj 79/07 i 86/12)

 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka
  (“Narodne novine” broj 108/96)

 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
  (“Narodne novine” broj 42/18

 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
  (“Narodne novine” broj 111/21)

 • Zakon o općem upravnom postupku
  (“Narodne novine” broj 47/09, 110/21)

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
  (“Narodne novine” broj 61/18, 98/19)

 • Etički kodeks državnih službenika
  (“Narodne novine” broj 40/11 i 13/12)

 • Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
  (“Narodne novine” broj 132/22)