14.11.2022. - Poziv za iskaz interesa Klasa: 112-01/22-01/103

Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu: ljudski.potencijali@mpgi.hr s naznakom „Prijava za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - KLASA 103“, u roku od 10 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva, odnosno do 24. studenoga 2022. godine.