Područje stambenog zbrinjavanja

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 106/18, 98/19) propisuju se modeli i postupak stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima i na područjima posebne državne skrbi.
 
Glavni cilj koji se želi postići Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima je uspostaviti učinkovit, efikasan i operativan sustav mjera i aktivnosti koji će rezultirati poticanjem povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na potpomognutim područjima što pridonosi demografskom i gospodarskom razvoju tih područja.
 
Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti najmom te kupnjom po povlaštenim uvjetima stambenih jedinica u državnom vlasništvu kao i darovanjem građevinskog materijala za popravak, izgradnju ili nadogradnju stambene jedinice na zemljištu u vlasništvu korisnika ili na državnom građevnom zemljištu.
 
Zakonom se proširuje teritorijalna nadležnost te isti pruža preduvjete za učinkovitiju i efikasniju  međuresornu suradnju Središnjeg državnog ureda s tijelima državne uprave i obuhvaćenim jedinicama lokalne samouprave, u provođenju zajedničkih programa stambenog zbrinjavanja kojima će se poticati i unaprijediti demografski razvoj.
 


VAŽNO
 Za razliku od prijašnjih godina, rok za predaju novog ili izmjenu postojeće prijave je 1.1. – 31.1.  tekuće godine.
Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine”, br. 106/18, 98/19)
Obnova zgrada oštećenih na potresom pogođenim područjima
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 117/2021)
 • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21)
 • Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 88/22)
 • Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 17/21)
 • Odluka o izmjeni Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 65/21)
 • Odluka o izmjeni odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba  čije su nekretnine  stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 51/22)
 • Odluka o raspodjeli donacija financijskih sredstava uplaćenih na račun državnog proračuna u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa« („Narodne novine“, broj 20/21)
 • Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjvanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica potresa nakon 28. prosinca 2020.godine("Narodne novine", broj 23/21)
 • Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine”, broj 34/21)
Stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi
 • Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine”, br. 106/18, 98/19)
 • Zakon o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br 86/08,57/11,51A/13,148/13,76/14,147/14 i 18/15)
  Zakon o područjima posebne državne skrbi - pročišćeni tekst
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja („Narodne novine“, br. 1/14)
 • Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja („Narodne novine“, br. 133/13)
 • Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, br. 14/2019
 • Pravilnik o darovanju građevnog materijala („Narodne novine“, br. 16/19)
 • Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, br. 24/19)
 • Pravilnik o najmu stambenih jedinica („Narodne novine“, br. 25/19)
 • Poslovnik o radu Povjerenstva za raspolaganje stambenim jedinicama
 • Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (“Narodne novine”, br. 55/14 i 137/14)
 • Zaključak - ostvarivanje prava na novčanu naknadu u svrhu osiguranja stambenog   smještaja do uvođenja u posjed stana ili kuće u državnom vlasništvu (17.07.2008 pdf)
 • Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjvanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica potresa nakon 28. prosinca 2020.godine("Narodne novine", br. 23/21)
 • Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje ("Narodne novine", br. 38/24)
 • Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima  ("Narodne novine", br. 38/24)
Stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi
 • Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja („Narodne novine“, br. 133/13)
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 78/21 )
 • Odluka o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava Na stanovima izvan područja posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 63/08)
Osiguranje smještaja azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom
 • Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (“Narodne novine“, br. 70/15 i 127/17)
Program obnove
 • Zakon o obnovi („Narodne novine“, br. 24/9654/9687/9657/0038/0945/1151A/13, 98/19)
 • Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova („Narodne novine“, br. 68/00)
 • Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija („Narodne novine“, br. 117/03)
 • Zakon o utvrđivanju ratne štete („Narodne novine“, br. 61/91)
 • Zakon o gradnji (“Narodne novine”, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (“Narodne novine”, br. 78/15, 118/18, 110/19)
Skrb o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama
 • Zakon o statusu prognanika i izbjeglica („Narodne novine“, br. 96/9339/9529/99128/99 i 51A/13, 98/19)
 • Vjerodostojno tumačenje članka 14. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica („Narodne novine“, br. 29/99)
 • Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika („Narodne novine“, br. 133/13)
 • Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima („Narodne novine“, br. 133/13)
 • Program povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba („Narodne novine“, br. 92/98)
Povrat imovine date na privremeno korištenje
 • Zaključak – naknada za ulaganje u imovinu dodijeljenu privremeno u posjed i na  korištenje (07.12.2006 pdf)
 • Zaključak – popravak stambenog objekta nastalog namjernom devastacijom od strane privremenog korisnika (22.07.2005 pdf)
Program pomoći Vlade RH za povratak Hrvata u BiH
 • Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu („Narodne novine“, br. 47/14)
 • Zaključak – Program pomoći Vlade RH za povratak Hrvata u BiH (24.10.2013 pdf)
 • Zaključak - Program pomoći Vlade RH za povratak Hrvata u BiH (09.11.2017.pdf)
Unutarnja revizija
Propisi iz djelokruga rada
 

Interni dokumenti iz djelokruga rada
 • Strateški plan unutarnje revizije za 2021.-2023. godinu, KLASA: 470-01/20-01/01, URBROJ: 510-08/1-20-01 od 28. siječnja 2021.
 • Godišnji plan unutarnje revizije za 2022. godinu,  KLASA: 470-01/21-02/01, URBROJ: 510-08/1-21-01  od 31. prosinca  2021.
 • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji SDUOSZ, KLASA: 470-01/20-04/01, URBROJ: 510-09/1-20-01   od 27. veljače  2020.​
 • Interna uputa  - arhiviranja i čuvanja dokumentacije unutarnje revizije SDUOSZ, od 02. veljače 2022. godine
 • Radni postupci za primjenu Priručnika za unutarnje revizore V.5.0. od 28. veljače 2020.
 • Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja aktivnosti unutarnje revizije SDUOSZ, od 20. siječnja 2022.

Drugi propisi
 
 • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN br. 42/16)
 • Etički kodeks državnih službenika (NN br. 40/11, 13/12)
 • Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 17/19).
 • Pravilnik o postupanju i izvještavanju  o nepravilnostima  u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN br. 78/20)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o primjerni  fiskalnih pravila (NN br. 95/19)
 • Naputak o stalnom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora za javni sektor (NN br. 24/16)
 • Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (NN br. 138/20)
Javna nabava
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16),
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“, br. 65/17, 75/2020),
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/2017, 144/2020),
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“, br. 65/17),
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 65/17),
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/2017)
Ostalo